#02 – Păcătosul are nevoie de Hristos

Mântuitorul spunea: „Dacă un om nu se naşte din nou”, adică dacă el nu primeşte o inimă nouă, dorinţe noi, scopuri şi motive noi, care să ducă la o viaţă nouă, el „nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,3). Ideea că este necesară numai o dezvoltare a calităţilor bune care există de la natură în om este o fatală înşelăciune. „Căci omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 2,14). „Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’ ” (Ioan 3,7). Despre Domnul Hristos este scris: „În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1,4). El era singurul „Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4,12).

MijlocitorNu este suficient să-ţi dai seama de bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu, să vezi bunăvoinţa Lui şi duioşia părintească a caracterului Său. Nu este de ajuns să discerni înţelepciunea şi dreptatea legii Sale, să vezi că ea este întemeiată pe principiul veşnic al iubirii. Apostolul Pavel a văzut toate acestea când a exclamat: ” mărturisesc prin aceasta că Legea este bună”. „Aşa că Legea, negreşit este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună”. Dar el a adăugat în amărăciunea şi disperarea sufletului său: „dar eu sunt pământesc, vândut rob al păcatului” (Romani 7,16. 12. 14). El tânjea după curăţirea şi neprihănirea pe care era neputincios să le dobândească prin sine însuşi şi aceasta l-a făcut să strige: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7,24). Acesta este strigătul care a izbucnit din inimile împovărate ale oamenilor din toate ţările şi din toate veacurile. Nu este decât un singur răspuns pentru toţi: „Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).