Cazuri încheiate

Întrebări concludente

1. Care este deosebirea dintre a-L primi pe Isus ca Mântuitor şi a-L primi ca Domn? (Efeseni 4:13 )

Deosebirea este mare. Când Îl primesc ca Mântuitor, El mă salvează de vina şi pedeapsa păcatului şi îmi oferă naşterea din nou. Mă transformă din păcătos în sfânt. Acest schimb reprezintă o minune slăvită şi îi este esenţială mântuirii. Nimeni nu poate fi mântuit fără el. Totuşi, Domnul Isus n-a terminat cu mine la acest punct. M-am născut din nou, dar în planul Lui trebuie să şi cresc ca să ajung ca El (Efeseni 4:13). Când Îl primesc în fiecare zi ca Domn şi Conducător al vieţii mele, El mă va ajuta să cresc în sfinţenie, prin minunea pe care o va înfăptui, până ce voi ajunge om mare în Hristos (2 Petru 3:18).

Problema: Vreau să fac ca mine
Problema este că vreau să fac ca mine, vreau să-mi conduc singur viaţa. Biblia numeşte asta “nelegiuire” sau păcat (Isaia 53:6). Să-L aleg pe Isus ca Domn este atât de important încât Noul Testament Îl aminteşte ca Domn de 766 de ori. Doar în cartea Faptelor, se face referire la El ca Domn de 110 ori şi ca Mântuitor doar de două ori. Aceasta demonstrează cât de important este să-L cunoaştem ca Domn şi Conducător al vieţii noastre.

Un imperativ neglijat: să-L alegem ca Domn
Domnul Isus Şi-a accentuat permanent calitatea Lui de Domn deoarece ştia că să-L încoronezi ca Domn va reprezenta un imperativ uitat şi neglijat (2 Corinteni 4:5). Dacă nu voi face din El Domnul vieţii mele, nu va exista nici o cale prin care să pot ajunge vreodată un creştin matur înveşmântat în neprihănirea Domnului Hristos. În schimb, voi sfârşi ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol şi chiar mai rău, simţindu-mă că “nu duc lipsă de nimic”. Apocalipsa 3:17.

2. Întrucât raportul păcatelor copiilor lui Dumnezeu se transfera asupra ţapului ispăşitor la ziua ispăşirii, nu-l face asta şi purtătorul păcatelor noastre? Credeam că doar Domnul Isus ne-a purtat păcatele. (Ioan 1:29 )

Ţapul ispăşitor, care îl reprezintă pe Satana, în nici un caz, nu poartă sau nu plăteşte păcatele noastre. Ţapul pentru Domnul, care se jertfea în ziua ispăşirii, Îl reprezintă pe Domnul Isus, care a plătit vina păcatelor noastre pe Golgota. Doar Domnul Isus “ridică păcatul lumii”. Ioan 1:29. Satana va fi pedepsit (împreună cu toţi ceilalţi păcătoşi Apocalipsa 20:12-15) pentru propriile lui păcate, care includ răspunderea pentru (1) existenţa păcatului, (2) propriile lui fapte rele şi (3) faptul că i-a influenţat pe toţi oamenii de pe pământ ca să păcătuiască. Este limpede că Dumnezeu îl va face răspunzător pentru tot răul comis. Aceasta se înţelege prin simbolismul transferului păcatului asupra ţapului ispăşitor (Satana) în ziua ispăşirii.

3. Biblia arată clar că Dumnezeu iartă toate păcatele care sunt mărturisite (1 Ioan 1:9). Ea arată clar şi că, deşi sunt iertate, raportul acestor păcate rămâne în cărţile cerului până la sfârşitul timpului (Fapte 3:19-21). De ce nu se şterg păcatele când se iartă? (1 Ioan 1:9 )

Există un motiv întemeiat. Judecata din ceruri nu se încheie până ce nu are loc judecata celor răi imediat înainte de nimicirea lor de la sfârşitul lumii. Dacă Dumnezeu ar distruge rapoartele înainte de această fază finală a judecăţii, ar putea fi acuzat de o tăinuire enormă a unor fapte cunoscute. Toate rapoartele purtării rămân deschise pentru a fi văzute până ce se va încheia judecata.

4. Unii sunt de părere că judecata a avut loc la cruce. Alţii sunt de părere că are loc la moarte. Putem fi singuri că timpul pentru judecată aşa cum este arătat în acest ghid de studiu este cel corect? (Apocalipsa 14:7 )

Da. Ca să putem fi siguri în ceea ce priveşte timpul judecăţii, Dumnezeu ni l-a amintit clar de trei ori în Daniel capitolul 7. Observaţi Dumnezeu are un anume timp. El nu a lăsat loc pentru nesiguranţă. Timpul divin se aminteşte de trei ori (versetele 8-14, 20-22, 24-27) în acest capitol după cum urmează:
A. Puterea cornului celui mic a condus între 538-1798 d.Hr. (vezi Ghidul pentru Studiul 15).
B. Judecata începe după 1798 (în 1844) şi continuă până la cea de-a doua venire a Domnului Isus.
C. Noua împărăţie a lui Dumnezeu este instaurată la sfârşitul judecăţii.

Aşa că Dumnezeu arată clar că judecata nu are loc la moarte sau la cruce, ci între 1798 şi cea de-a doua venire a Domnului Isus.

Amintiţi-vă că solia primului înger este în parte “A venit ceasul judecăţii Lui!” Apocalipsa 14:6, 7. Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească lumii că judecata finală are loc chiar acum!

5. Ce lecţii importante putem învăţa din studiul despre judecată? (Daniel 7:9 )

Urmăriţi cele cinci puncte de mai jos:
A. S-ar putea să ni se pară că durează mult până ce Dumnezeu Se hotărăşte să acţioneze, dar întotdeuna acţionează la timp. Nimeni dintre cei ce se vor pierde nu va putea să zică “N-am înţeles” sau “N-am ştiut”.
B. La judecată Dumnezeu Se va ocupa în cele din urmă de Satana şi de tot felul de rele. Întrucât judecata face parte din lucrarea lui Dumnezeu şi El deţine toate datele, ar trebui să nu-i mai judecăm pe alţii şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece. Este o problemă serioasă ca noi să facem lucrarea de judecată pe care doar Dumnezeu trebuie s-o facă. Îi uzurpăm într-un fel autoritatea.
C. Dumnezeu ne lasă libertatea de a decide cui vrem să-i slujim. Totuşi, trebuie să fim gata să suportăm urmările dacă ne hotărâm să fim împotriva Cuvântului Său.
D. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne-a dat cărţile lui Daniel şi Apocalipsei spre a ne lămuri aceste probleme ale timpului sfârşitului. Singura noastră siguranţă se află în a asculta de El şi în a-I urma sfatul din aceste mari cărţi profetice.
E. Satana este hotărât să ne nimicească pe fiecare dintre noi. Stategiile lui de înşelătorie sunt atât de eficiente şi atât de convingătoare încât toţi cu excepţia a foarte puţini vor fi înşelaţi. Dacă nu vom avea puterea învierii Domnului Isus în viaţa noastră de zi cu zi ca să ne ocrotească de capcanele celui rău, vom fi nimiciţi pe deplin de Satana.

Întrebări

1. Câte faze ale judecăţii există? (1)

___ Şase.
___ Una.
___ Trei.

2. Marchează afirmaţiile adevărate de mai jos în legătură cu prima fază a judecăţii. (7)

___ Reprezintă judecata pre-adventă.
___ A început în 1844.
___ Are loc acum.
___ Satana este acuzatorul.
___ Îngerul Gabriel este judecătorul.
___ Dumnezeu prezidează.
___ Profetul Iona a prezis-o.
___ Legea lui Dumnezeu reprezintă etalonul.
___ Va lua la cercetare viaţa acelora care au pretins că sunt creştini.

3. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la cea de a doua fază a judecăţii, care va avea loc în timpul celor 1000 de ani? (3)

___ Vor fi prezenţi drepţii din toate timpurile.
___ Satana va întrerupe permanent judecata.
___ Toţi vor fi de acord că pedepsirea lui Satana este dreaptă.
___ Îngerii lui Satana vor fi iertaţi.
___ Cei răi îşi vor cere drepturile.
___ Cei drepţi vor afla de ce unii dintre prietenii lor nu sunt salvaţi.

4. Domnul Isus va sluji în trei calităţi. Care sunt acestea? (3)

___ Judecător.
___ Martor.
___ Uşier.
___ Notar.
___ Avocatul apărării.

5. Cei răi vor fi prezenţi în persoană la judecată la încheierea celor 1000 de ani, după ce vor înconjura cetatea cea sfântă. (1)

___ Da.
___ Nu.

6. Dumnezeu le va explica fiecărui om pierdut şi fiecărui înger rău de ce vor fi pierduţi. (1)

___ Da.
___ Nu.

7. La una din fazele judecăţii, toţi oamenii (buni şi răi) care au trăit vreodată, plus toţi îngerii răi şi Satana, vor fi prezenţi în persoană. Care fază? (1)

___ Prima fază – judecata pre-adventă din prezent.
___ A doua fază – în timpul celor 1000 de ani.
___ A treia fază – la încheirea celor 1000 de ani.

8. De ce este nevoie de cărţi de aducere aminte la judecata din ceruri? (1)

___ ca să-L informeze pe Dumnezeu despre fapte.
___ ca să-I aducă aminte lui Dumnezeu de ceea ce poate că a uitat.
___ să le dea îngerilor ceva de făcut.
___ să-i ajute să înţeleagă pe oameni, îngeri şi locuitorii altor lumi că Dumnezeu a fost drept şi corect la judecată.

9. “Ispăşire” înseamnă “readucerea tuturor lucrurilor într-o armonie divină desăvârşită”. Care din afirmaţiile de mai jos fac parte din marea ispăşire din ceruri? (5)

___ Moartea Domnului Isus pe cruce.
___ Judecata.
___ Slujba Domnului Isus ca Mare Preot al nostru.
___ Potopul din zilele lui Noe.
___ Daniel în groapa cu lei.
___ Nimicirea finală a păcatului şi a păcătoşilor.
___ Crearea unui pământ şi a unui nou cer.

10. Care din afirmaţiile de mai jos reprezintă o veste bună despre judecată? (5)

___ Judecata va decide în favoarea sfinţilor.
___ Diavolul va arde în iad pe vecie.
___ Păcatul nu va mai apărea niciodată.
___ Păcatul ar putea reapărea cu uşurinţă în viitorul îndepărtat.
___ Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru.
___ Metoda lui Dumnezeu de a trata păcatul şi mântuirea va fi pe deplin îndreptăţită.
___ Tot ceea ce au pierdut prin păcat Adam şi Eva va fi redat.

11. Care este adevărul despre Satana ca ţap ispăşitor la judecată? (3)

___ Este pedepsit pentru că este autorul păcatului.
___ Este pedepsit pentru că i-a făcut să păcătuiască pe toţi oamenii.
___ N-are nimic de a face cu plata pentru păcatele noastre.
___ Satana va refuza să fie ţap ispăşitor şi va scăpa.

12. Judecata nu este arbitrară, ci confirmă practic alegerea pe care oamenii au făcut-o deja pentru a-L sluji pe Domnul Isus sau pentru a-i sluji celuilat stăpân. (1)

___ Da.
___ Nu.

13. Scopul principal al judecăţii este să-i lămurească pe oameni, pe Satana, pe îngerii buni şi răi şi pe locuitorii altor lumi că Dumnezeu a tratat cu înţelepciune, echitate şi dreptate tragedia păcatului încă de la începutul ei. (1)

___ Da.
___ Nu.