Exact la timp!

Întrebări concludente

1. O putere asemenea unui corn mic apare atât în capitolul 7 din Daniel cât şi în capitolul 8 din Daniel. Este oare vorba despre aceeaşi putere? (Daniel 7:8 )

Puterea reprezentată de către cornul cel mic din Daniel 7 simbolizează papalitatea. Puterea cornului celui mic din Daniel 8 simbolizează atât Roma păgână cât şi Roma papală.

2. Cele “două mii trei sute de zile” din Daniel 8:14 traduse literal din ebraică sună “două mii trei sute de seri şi dimineţi”. Înseamnă oare 1150 de zile , aşa cum susţin unii? (Daniel 8:14 )

Nu, ci Biblia arată clar în Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 că o seară şi o dimineaţă fac o zi. Nu a existat nici un eveniment în istorie la sfârşitul celor 1150 de zile ca să împlinească această profeţie.

3. Ce rol joacă “alegerea” în viaţa creştinului? (Iosua 24:15 )

Alegerea reprezintă o cheie importantă pe calea succesului. Dumnezeu a dat întotdeauna libertatea de alegere (Iosua 24:15). Deşi doreşte să salveze pe toată lumea (1 Timotei 2:3, 4), El îngăduie totuşi libera alegere (Deuteronom 30:19). Dumnezeu i-a îngăduit lui Satana să aleagă să se răzvrătească împotriva Lui. Le-a îngăduit de asemenea lui Adam şi Evei să aleagă neascultarea. Neprihănirea nu va fi niciodată un proiect programat care să mă ducă la cer, indiferent de cum trăiesc eu şi chiar dacă nu vreau să merg acolo. Alegerea înseamnă că oricând sunt liber să aleg să-mi schimb opţiunea. Domnul Isus mă roagă să-L aleg pe El (Matei 11:28-30) şi să-mi reafirm alegerea în fiecare zi (Psalm 86:3). Dacă Îl voi alege în fiecare zi pe El, El mă va schimba şi mă va face asemenea Lui, iar în cele din urmă mă va lua în împărăţia Lui cea nouă şi binecuvântată. Dar vă rog, reţineţi, sunt liber să mă întorc şi să o iau pe altă direcţie oricând o doresc. Dumnezeu nu mă va sili. Aşa că este imperios să aleg să-L slujesc în fiecare zi.

4. Mulţi sunt de părere că regele seleucid Antiohus Epifanes reprezintă puterea cornului celui mic din Daniel 8. Cum putem fi siguri că afirmaţia aceasta nu este adevărată? (Daniel 8:9 )

Există multe motive. Căteva dintre ele urmează mai jos:

A. Antioh Epifanul nu s-a mărit “nespus de mult” aşa cum o declară profeţia (Daniel 8:9).
B. El nu a domnit “la sfârşit” sau către sfârşitul regatului seleucizilor aşa cum o cere profeţia (Daniel 8:23) ci, mai degrabă, către mijlocul lui.
C. Aceia care susţin că Antioh Epifanul reprezintă cornul cel mic socotesc cele 2300 de zile drept zile literale în loc de zile profetice–fiecare egală cu un an. Această perioadă de timp literal de peste şase ani nu îşi are o aplicaţie inteligibilă la capitolul 8 din Daniel. Toate încercările de a face ca această perioadă de timp literal să i se potrivească lui Antioh Epifanul au dat greş în unanimitate, ceea ce reprezintă o situaţie stânjenitoare pentru susţinătorii ei.
D. Cornul cel mic mai există la “timpul sfârşitului” (Daniel 8:12, 17, 19), în timp ce Antioh Epifanul a murit în anul 164 în.Hr.
E. Cornul cel mic “s-a mărit nespus de mult” spre miazăzi, spre răsărit şi spre Palestina (Daniel 8:9). Deşi este adevărat că Antioh Epifanul a condus Palestina pentru o vreme, el n-a repurtat aproape nici un succes în Egipt (miazăzi) şi în Macedonia (răsărit).
F. Cornul cel mic surpă locul locaşului celui sfânt al lui Dumnezeu (Daniel 8:11). Antioh Epifanul nu a distrus templul de la Ierusalim. L-a profanat, dar templul a fost distrus de către romani în anul 70 d.Hr. El nu a distrus nici Ierusalimul, aşa cum o susţine profeţia (Daniel 9:26).
G. Domnul Hristos a aplicat pustiirile din Daniel 9:26 şi 27, nu la distrugerile trecute făcute de Antioh Epifanul în anul 167 în.Hr., ci mai degrabă la viitorul imediat când armata romană urma să distrugă Ierusalimul şi templul în propria Lui generaţie în anul 70 d.Hr. (Luca 21:20-24). În Matei 24:15, Domnul Isus îl aminteşte exact pe profetul Daniel şi spune că prezicerea lui din Daniel 9:26, 27 se va împlini când creştinii urmau să vadă (în viitor) urâciunea pustiirii “aşezată în locul sfânt” de la Ierusalim. Afirmaţia aceasta este prea clară ca să poată fi înţeleasă greşit.
Este clar că Domnul Isus a legat distrugerea Ierusalimului de refuzul final al Israelului de a-L primi ca Împărat şi Mântuitor (Matei 21:33-43; 23:37, 38; Luca 19:41-44). Această legătură dintre respingerea lui Mesia şi nimicirea cetăţii şi a templului reprezintă solia crucială din Daniel 9:26, 27. Este o solie care vesteşte urmările respingerii continue a lui Mesia de către Israel–chiar şi după ce li s-au mai acordat 490 de ani de timp de har. Să încerci să aplici profeţia la Antioh Epifanul, care a murit în 164 în.Hr., cu mult înainte de naşterea Domnului Isus, distruge complet sensul capitolelor 8 şi 9 din Daniel–profeţia de timp cea mai importantă din Biblie.

Întrebări

1. Berbecul din Daniel 8 simbolizează (1)

___ Babilonul.
___ Medo-Persia.
___ Grecia.
___ Roma.

2. Ce reprezintă ţapul din Daniel 8? (1)

___ Egiptul.
___ Palestina.
___ Grecia.
___ Asiria.

3. Puterea cornului celui mic din Daniel 8 reprezintă (1)

___ pe Antiohus Epiphanes.
___ Roma în fazele ei păgâne şi papale.
___ ateismul.
___ Irakul.

4. Ziua ispăşirii în vechiul Israel era o zi a judecăţii. (1)

___ Da.
___ Nu.

5. Câţi din cei 2300 de ani au fost tăiaţi pentru evrei? (1)

___ 490 de ani.
___ 700 de ani.
___ 1810 ani.
___ 100 de ani.

6. În profeţia biblică, o zi profetică este egală cu un an literal. (1)

___ Da.
___ Nu.

7. Profeţia celor 2300 de ani a prezis (cu 500 de ani mai înainte ca să se întâmple) că Mesia Se va arăta în anul 27 d.Hr. El S-a arătat exact la acel timp. Asta dovedeşte că (3)

___ Biblia este inspirată.
___ Îngerul Gabriel a făcut un calcul exact.
___ Toate celelalte date din profeţie sunt exacte.
___ Domnul Isus este Mesia.

8. Când cei 490 de ani acordaţi naţiunii iudaice s-au sfârşit în anul 34 d.Hr., ce au făcut ucenicii? (1)

___ Au început să le predice oamenilor de alte naţiuni.
___ Şi-au luat o lungă vacanţă.
___ Au spus că nici un evreu nu va mai fi mântuit vreodată după anul 34 d.Hr.

9. Conform cu profeţia celor 2300 de ani din Daniel capitolele 8 şi 9, ce a avut loc în 1844? (1)

___ A început judecata în ceruri.
___ Timpul de har se încheiase pentru naţiunea iudaică.
___ Domnul Isus S-a înălţat la cer.
___ Dumnezeu a închis harul pentru toţi oamenii.

10. Ziua ispăşirii din ceruri va aduce întreg universul într-o armonie desăvârşită cu Dumnezeu. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la vreun aspect al ispăşirii? (10)

___ Domnul Isus Şi-a dat viaţa ca să plătească vina noastră de moarte.
___ Domnul Isus ne-a eliberat de vina păcatului.
___ Domnul Isus ne schimbă şi ne transformă în făpturi cu totul noi.
___ Domnul Isus reface în noi chipul lui Dumnezeu.
___ În instanţa din ceruri, Dumnezeu respectă alegerea fiecărui om de a-L sluji pe Hristos sau pe Satana.
___ Orice persoană de pe pământ va şti despre planul lui Satana de a nimici şi despre planul minunat al lui Dumnezeu de a-i salva pe oameni.
___ Păcatul, Satana şi păcătoşii vor fi izolaţi şi nimiciţi.
___ Dumnezeu va crea ceruri noi şi un pământ nou pentru copiii Săi şi va locui împreună cu ei.
___ Păcatul nu se va mai ridica niciodată.

11. Nu există nici o autoritate sau dovadă biblică pentru a scoate ultima săptămână sau ultimii şapte ani din cei 490 de ani puşi deoparte pentru naţiunea iudaică şi a-i aplica lucrării Antihristului către sfârşitul istoriei mondiale. (1)

___ Adevărat.
___ Fals.

12. În anul 34 d.Hr., (3)

___ S-a încheiat timpul de har pentru evrei ca naţiunea aleasă de Dumnezeu.
___ Ucenicii au început să le vestească evanghelia altor neamuri.
___ Ştefan, un diacon neprihănit, a fost omorât cu pietre.
___ A început judecata în ceruri.

13. Perioada de timp de 2300 de zile a început în (1)

___ anul 34 d.Hr.
___ 1944
___ 1491 în.Hr.
___ 457 în.Hr.

14. Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa ni se aplică mai ales nouă şi timpului nostru. (1)

___ Da.
___ Nu.