Semnul fiarei

Întrebări concludente

1. Ce spun ceilalţi predicatori şi pastori despre Sabat şi duminică? (Exodul 20:8 )

Răspuns: Iată o mulţime de comentarii din partea bisericilor şi ale altor autorităţi despre Sabat:

Baptişti: “A fost şi este o poruncă de a sfinţi ziua de Sabat, dar ziua de Sabat nu a fost duminica. … Se va spune, fără îndoială, şi cu puţină manifestare de triumf, că Sabatul a fost schimbat din a şaptea în prima zi a săptămânii. … Unde se poate găsi raportul unei asemenea schimbări? Nu în Noul Testament–categoric nu. Nu există nici o dovadă biblică a schimbării instituţiei Sabatului din a şaptea în prima zi a săptămânii.” –Dr. Edward T. Hiscox, autor a The Baptist Manual, într-un ziar citit înaintea unei conferinţe de pastori din New York, ţinută la 13 Nov., 1893.

Catolici: “Puteţi citi Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, şi nu veţi găsi nici un singur rând care să autorizeze sfinţirea duminicii. Scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi [catolicii] nu o sfinţim niciodată.” — James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, a 16-a ediţie, 1880, p. 111.

Biserica lui Hristos: “În sfârşit, avem mărturia lui Isus despre acest subiect. În Marcu 2:27, El spune: ‘Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.’ Din acest pasaj reiese clar că Sabatul nu a fost făcut doar pentru israeliţi, aşa cum Paley şi Hengstenberg ar dori ca să credem noi, ci pentru om … adică, pentru neamul omenesc. De aici conchidem prin a spune că Sabatul a fost sfinţit de la început, şi că i-a fost dat lui Adam, chiar în Eden, ca una dintre acele instituţii preistorice pe care Dumnezeu le-a binecuvântat pentru fericirea tuturor oamenilor.” –Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

congregaţionalişti: “Sabatul creştin [duminica] nu este în Scriptură, şi nu a fost numit Sabat de către prima biserică.” — Dwight’s Theology, Vol. 4, p. 401.

Episcopală: “Duminica (Dies Solis, din calendarul roman, ‘ziua soarelui’, pentru că era dedicată soarelui), prima zi a săptămânii, a fost aleasă de primii creştini ca o zi de adorare. … Nici o dispoziţie pentru respectarea ei nu este scrisă în Noul Testament, nici măcar nu este poruncită sărbătorirea ei.” — “Duminica,” A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883), p. 2259.

Luterani: “Respectarea zilei Domnului [duminica] nu se bazează pe nici o poruncă a lui Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii.” –Augsburg Confession of Faith (Mărturisirea de credinţă de la Augsburg), citată în Catholic Sabbath Manual (Manualul Sabatului Catolic), Partea 2, Capitolul 1, Secţiunea 10.

Metodişti: “Luaţi ca exemplu duminica. Există indicaţii în Noul Testament despre cum a ajuns biserica să ţină prima zi a săptămânii ca ziua sa de închinare, dar nu este nici un pasaj care să le spună creştinilor să ţină acea zi, sau să schimbe Sabatul evreiesc cu acea zi.” –Harris Franklin Rall, Christian Advocate (Avocatul Creştin), 2 iulie, 1942.

Institutul Biblic Moody: “Sabatul era obligatoriu în Eden, şi a rămas în vigoare mereu de atunci. Această a patra poruncă începe prin cuvântul ‘adu-ţi aminte,’ arătând că Sabatul deja exista când Dumnezeu a scris legea pe tablele de piatră la Sinai. Cum pot oamenii pretinde că această poruncă a fost înlăturată când ei recunosc că celelalte nouă sunt încă obligatorii?” –D. L. Moody, Weighed and Wanting (Cântărit şi găsit prea uşor), p. 47.

Prezbiterieni: “Deci, până când se va putea demonstra că toată legea morală a fost anulată, Sabatul va rămâne în picioare. … Învăţătura lui Hristos confirmă veşnicia Sabatului.” –T. C. Blake, D.D., Theology Condensed (Teologia Condensată) , pp. 474, 475.

Penticostali: “‘De ce ne închinăm duminica? Nu ne învaţă Biblia că sâmbata ar trebui să fie ziua Domnului?’ … S-ar părea că va trebui să căutăm răspunsul în altă sursă decât în Noul Testament.” — David A. Womack, “Is Sunday the Lord’s Day? (Este duminica ziua Domnului?)” The Pentecostal Evangel, 9 Aug., 1959, No. 2361, p. 3.

Enciclopedie: “Duminica a fost un nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care se închinau la soare, … a şaptea zi a fost binecuvântată şi sfinţită de Însuşi Dumnezeu, şi … El le cere făpturilor Sale să I-o sfinţească. Această poruncă are o obligaţie universală şi veşnică.”
–Eadie’s Biblical Cyclopedia (Enciclopedia Biblică a lui Eadie), ed.1872, p. 561.

Întrebări

1. Mulţi oameni au primit deja semnul fiarei. (1)

___ Da.
___ Nu.

2. Semnul fiarei reprezintă (1)

___ numărul carnetului dvs. de sănătate.
___ duminica ţinută ca zi sfântă.
___ Codul magnetic de pe produsele pe care le cumpăraţi la magazine.

3. Organizaţia fiarei care are semnul este (1)

___ Naţiunile Unite.
___ Papalitatea.
___ Comunitatea Naţiunilor Europene.
___ Comisia Trilaterală.

4. Semnul este literal şi va fi văzut de toţi. (1)

___ Da.
___ Nu.

5. Dumnezeu de asemenea are un semn, sau simbol, al puterii şi autorităţii Sale.

___ Da.
___ Nu.

6. Semnul autorităţii lui Dumnezeu este (1)

___ Un număr secret care îi este dat fiecărui creştin credincios.
___ Vorbirea în limbi.
___ Ţinerea Sabatului în amintirea creaţiunii şi a sfinţirii.
___ Botezul.

7. Cum a încercat “fiara” să schimbe legea lui Dumnezeu? (2)

___ Schimbând Sabatul (poruncii a patra) în duminică.
___ Învăţând că nu e păcat să comiţi adulter.
___ Eliminând porunca privitoare la cinstirea chipurilor (imaginilor).

8. În profeţia biblică, cât durează 42 de luni? (1)

___ 420 de ani literali.
___ 3 ani şi jumătate literali.
___ 1.260 zile literale.
___ 1.260 ani literali.

9. Unde se va pune semnul fiarei? (2)

___ Pe mână.
___ Pe gură.
___ Pe obraz.
___ Pe frunte.

10. Unde se va pune semnul lui Dumnezeu? (1)

___ Pe mână.
___ Pe frunte.
___ Pe limba persoanei.

11. Care dintre soliile celor trei îngeri reprezintă avertizarea împotriva semnului fiarei?

___ Solia primului înger.
___ Solia celui de-al doilea înger.
___ Solia celui de-al treilea înger.

12. Fiara a încercat să schimbe timpurile lui Dumnezeu prin (2)

___ Celebrarea Anul Nou ca o sărbătoare.
___ Schimbarea zilei sfinte a lui Dumnezeu dintr-a şaptea în prima zi a săptămânii.
___ Aranjarea orele pentru ziua sfântă a lui Dumnezeu ca fiind de la miezul-nopţii la miezul-nopţii în loc de a fi de la apus de soare la apus de soare.

13. Isus ne-a dat mesajul de averizare cu privire la semnul fiarei. (1)

___ Da.
___ Nu.

14. Semn, marcă, sigiliu, şi indiciu se folosesc alternativ în Scriptură. (1)

___ Da.
___ Nu.

15. Nu există nici o autorizaţie scripturistică pentru ca duminica să fie respectată ca zi sfântă. (1)

___ Adevărat.
___ Fals.