Ghidul 04 – Cum sa intelegi Biblia

Frank Novak, un criminal disperat, fusese condamnat la douăzeci de ani în Penitenciarul de Stat din Washington. Acolo el se uita la un Nou Testament mic care-i fusese dat în Spokane de un lucrător de la închisoare.

El a făcut un vot că-l va citi în întregime de trei ori. Știind că acesta este un fel de carte sfântă și având ideea ciudată că Dumnezeu va fi bun cu el dacă va studia destul de sârguincios, el credea că poate să scape de la închisoare ca rezultat al citirii Noului Testament.

Ce muncă a fost aceasta! Încet și dureros, pe genunchi în mijlocul celulei sale, Novak a citit Noul Testament în întregime. Mișcând cărticica înainte și înapoi într-o rază de lumină nu mai mare decât o monedă de un dolar, sărind înapoi în pat oridecâteori auzea pe gardian apropiindu-se de celule, el a citit fiecare cuvânt. I-au trebuit trei ani ca să-și împlinească votul.

Curând a devenit evident că el era un om convertit. El a devenit un capelan (pastorul, preotul închisorii), lucrând pentru alți oameni din situația în care fusese și el. Puțini oameni au făcut atât de mult ca el pentru cei din spatele zidurilor închisorii. Mii l-au ascultat și și-au supus viețile lor lui Hristos. Ce era Cuvântul lui Dumnezeu pentru inima lui, același lucru a devenit el pentru inima lor.

Dintre toate multele cărți pe care le conține lumea aceasta, numai una există care pretinde că este o descoperire directă de la Dumnezeu, vorbindu-ne despre El și despre scopul Său cu noi. Aceasta este cartea care l-a schimbat pe Frank Novak, Biblia!

Biblia posedă o putere de viață. Ea schimbă pe oameni. Oriunde ea este citită, lucrurile sunt diferite.


1. DE UNDE ARE BIBLIA ACEASTĂ‚ PUTERE?

Secretul puterii Bibliei se află în originea ei – ea este inspirată: “TOATĂ‚ SCRIPTURA ESTE ÎNSUFLATĂ‚ DE DUMNEZEU și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” 2 Timotei 3:16,17.

Biblia stă sau cade odată cu pretenția că toată Scriptura, atât Vechiul, cât și Noul Testament, este inspirată de Dumnezeu. Noul Testament este martor despre faptul că putem să ne sprijinim pe Vechiul Testament, din care citează mereu. Aceste două cărți într-o carte stau ca mărturie una pentru cealaltă.

Apostolul Petru declară: “OAMENI SFINŢI ai lui Dumnezeu AU VORBIT MÂNAŢI DE DUHUL SFÂNT” 2Petru 1:21 (King James).

Atât de sigur este adevărul acesta că expresii ca “Așa vorbește Domnul”, “Dumnezeu a zis” și altele asemănătoare se găsesc de mai mult de 2.500 de ori în Biblie. Tipică pentru acestea este exclamația lui David: “DUHUL DOMNULUI VORBEȘTE PRIN MINE și Cuvântul Lui este pe limba mea” 2Samuel 23:2.

Dumnezeu a spus adevărurile Sale veșnice prin oameni sfinți care s-au chemat profeți și apostoli. Puterea Duhului Sfânt a venit asupra lor. Prin viziuni, visuri și alte mijloace, ei au fost îndrumați să vorbească și să scrie.

2. PUTEREA CREATOARE A LUI DUMNEZEU ÎN CUVÂNTUL LUI

Lumea noastră creată este dovada vizibilă a puterii Cuvântului lui Dumnezeu: “CERURILE AU FOST FĂ‚CUTE PRIN CUVÂNTUL DOMNULUI și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui … Căci EL ZICE ȘI SE FACE, poruncește și ce poruncește ia ființă” Psalm 33:6,9.

Ce încântător! Dumnezeu a zis și pământul a apărut.

Apostolul scria: “Prin credință pricepem că LUMILE AU FOST FĂ‚CUTE PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU” Evrei 11:3 (King James).

Chiar așa cum Dumnezeu a creat lumea prin Cuvântul vorbit la creațiune, El crează inimi și vieți noi pentru oamenii de astăzi prin Cuvântul Său scris. Puterea este aceeași. Cu o putere ca aceasta, la dispoziția noastră prin Biblie tot timpul, cât de nebunesc este să nu ne folosim de ea!

Biblia este cu adevărat Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Cât de credincios ar trebui să ascultăm noi de fiecare din învățăturile ei! Cât de silitor ar trebui să studiem noi instrucțiunile ei pentru o viață corectă! Cu câtă grijă ar trebui să acceptăm mustrările ei privind păcătoșenia noastră! Cu câtă bunăvoință ar trebui să ne supunem corectării din ea! Biblia este regula de viață pentru om. Este harta căii lui Dumnezeu, ghidul său infailibil care arată drumul spre viață veșnică.

Deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia nu este numai adevărată, ea este testul, măsura oricărui adevăr. “La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” Isaia 8:20.

“Legea și mărturia” sunt termeni biblici obișnuiți. “Legea” se referă în special la soliile lui Dumnezeu raportate în primele cinci cărți ale Bibliei scrise de Moise. “Mărturia” se referă la soliile lui Dumnezeu pe care proorocii le-au vorbit și uneori le-au scris. Astăzi avem aceste scrieri ale lui Moise și ale profeților în Biblie. Așa că în Isaia 8:20 oamenii sunt trimiși la Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ca măsură a adevărului. Orice ar zice oamenii și care nu este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu aduce lumină.

Putem noi să cunoaștem Biblia ca fiind puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Fără îndoială că se poate, dar numai cu condiția ca noi să renunțăm la orice părere personală, la orice credință care nu vorbesc “după cuvântul acesta”. Puterea vine cu siguranță la aceia care fac din Scripturi singura lor regulă de viață.

Dorești puterea aceasta în viața ta? Invitația lui Dumnezeu este: “Gustați și vedeți ce bun este Domnul!” Psalm 34:8.


3. CUVÂNTUL VIU

Energia divină care a lucrat prin Cuvântul lui Dumnezeu la creațiune și mai târziu prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu este aceeași putere văzută în viața lui Isus, Dumnezeul-om. În Isus “Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi” Ioan 1:14. Isus, Cuvântul viu al lui Dumnezeu și Biblia, Cuvântul scris al lui Dumnezeu, sunt în perfectă armonie. Una descoperă pe cealaltă, una mărturisește în favoarea celeilalte.

Și aceasta este exact ce a spus Isus: “Cercetați Scripturile… ELE MĂ‚RTURISESC DESPRE MINE” Ioan 5:39.

Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, este plină de imagini care descoperă pe Isus, Dumnezeu-om.

Înainte de Revoluția din Rusia, 850 de portrete de tinere femei erau atârnate pe pereții palatului imperial. Aceste picturi erau un dar făcut împărătesei Ecaterina II de renumitul Conte Rotari, care călătorise prin 50 de provincii ale imperiului rusesc căutând modelele sale. În fiecare din aceste portrete putea fi văzută o oarecare asemănare a împărătesei, ascunsă cu grijă și totuși evidentă pentru aceia care o cunoșteau. Jumătate ascunse, jumătate descoperite observatorului atent, aceste asemănări puteau fi văzute în anumite poziții, podoabe, stil al îmbrăcăminții, gesturi, sau caracteristici personale, ceva ce îi era propriu împărătesei.

Cuvântul lui Dumnezeu este o galerie de picturi, în care firul conducător este asemănarea cu Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul omenirii. Aici sunt evenimente, parabole, poezii, simple povestiri, predici în care se găsesc asemănări ale Omului lui Dumnezeu, jumătate ascunse, jumătate descoperite, totuși clar văzute de observatorul atent. Cu cât studiem mai mult, cu atât vedem mai mult asemănarea cu Isus.
Dorești să vezi pe Isus? Atunci studiază Biblia.

Privind pe Hristos prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu, suntem schimbați și devenim tot mai asemănători cu El (2Corinteni 3:18). Acesta este scopul Bibliei. Există putere în Cuvântul scris al lui Dumnezeu ca să ne facă asemenea lui Hristos, Cuvântul viu.


4. CUM SĂ‚ FIE STUDIATĂ‚ BIBLIA

A. – CITEȘTE-O. Nimeni nu poate citi Biblia, fie și ocazional, fără să fie afectat de ea într-o oarecare măsură. Cu cât citim mai mult Cartea, cu atât influența ei asupra noastră este mai mare.
Totuși, sunt mulți care o citesc și care ca și etiopianul din Biblie se întreabă: “Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Fapte 8:31.
În timp ce partea cea mai mare din Biblie este scrisă în limbaj literal, și trebuie înțeleasă literal, o parte este scrisă în limbaj simbolic. Când această parte este studiată, ea trebuie înțeleasă în armonie cu regulile Bibliei pentru interpretarea simbolurilor.

Noi nu trebuie să mânuim niciodată această sabie altfel decât după metodele clar învățate în Biblie.

“…Să știți că nicio profeție din Scriptură NU SE TÂLCUIEȘTE SINGURĂ‚” 2Petru 1:20.

Traducerea King James zice: “NU SE INTERPRETEAZĂ‚ SEPARAT DE CELELALTE”. Dacă citim părerile noastre proprii în Scriptură, ne rătăcim.

B. – CERCETEAZĂ‚-O SILITOR. Îndemânare și atenție sunt cerute din partea celui ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu.

“CAUTĂ‚ SĂ‚ TE ÎNFĂ‚ŢIȘEZI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU CA UN OM ÎNCERCAT, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului” 2Timotei 2:15.

Simpla citire a Bibliei nu ajunge; noi trebuie să o cunoaștem. Aceasta înseamnă continuă cercetare a Cuvântului lui Dumnezeu. Isus spunea: “Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” Ioan 8:31,32.

Turistul care studiază harta drumului nu va rătăci pe drumuri greșite. La fel este cu Biblia. Numai dacă studiem cu grijă Ghidul nostru și urmăm instrucțiunile lui, putem să sperăm că vom înțelege adevărurile veșnice.

“A rămânea în Cuvântul Lui” înseamnă zilnică cercetare a Scripturilor.

C. – STUDIAZ-O ZILNIC. Pavel recomanda pe creștinii din Berea fiindcă primiseră “Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi” Fapte 17:11. Aceasta este cheia puterii în viața noastră. Pe măsură ce studiem Biblia, ea devine “puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” Romani 1:18.

D. – URMEAZĂ‚ INSTRUCŢIUNILE EI. Există totdeauna primejdia ca să învățăm totdeauna și să nu ajungem “niciodată la o deplină cunoștință a adevărului” 2Timotei 3:7. Aceasta se întâmplă iarăși și iarăși, fiindcă oamenii nu sunt dispuși să urmeze instrucțiunile aflate în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu doresc să-și aducă viața lor zilnică în armonie cu Cartea.

O doamnă în vârstă asculta odată predica unui pastor împotriva a diferite păcate. După fiecare condamnare ea striga tare: “Amin”. Când însă a venit rândul să fie condamnat păcatul ei favorit, “aminul” ei a devenit un mormăit. “Acum” a zis ea, “a pus la o parte predica și se amestecă în ce nu-l privește”.

Și noi suntem în pericol să luăm Biblia ca pe o carte minunată până ce ea condamnă vreun păcat favorit al nostru, sau vreo credință greșită; atunci ne întoarcem înapoi, răniți în simțul dreptății noastre proprii și murmurând împotriva tăieturilor drepte făcute de sabia Duhului.

Creștinul, ca un sol al crucii, trebuie să fie binevoitor să asculte sfaturile Bibliei și să accepte mustrările ei. Dacă dorim cu adevărat să ascultăm de Dumnezeu, El ne va învăța ce este adevărul. Isus zicea: “Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu” Ioan 7:17.

“Întoarceți-vă să ascultați mustrările Mele! Iată, voi turna Duhul Meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele Mele” Proverbe 1:23

Solomon descrie pe creștinul care refuză să asculte de învățăturile Scripturii: “Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” Proverbe 14:12.

Ce periculos este să ia cineva o asemenea atitudine! Când studiem Biblia, cât de atenți ar trebui să ascultăm de învățăturile ei și să luăm în seamă mustrările ei.

“Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El” 1Samuel 15:23.

E. – STUDIAZ-O PE SUBIECTE. Echipamentul nostru de luptă, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie împărțit, separat pe subiecte. Intenționat Dumnezeu ni l-a dat într-o așa formă încât noi trebuie să cercetăm Scripturile. Ioan 5:39.

În timp ce învățăm să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să-L păstrăm curat, nemânjit de erori și tradiții. Dumnezeu zice: “Dacă va adăuga cineva la ele” (la aceste cuvinte), “Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta” Apocalips 22:18,19.

În vreme ce aceste cuvinte se referă în primul rând la cartea Apocalipsei, principiul se aplică la întreaga Scriptură.

Călăuziți de Duhul Sfânt, noi trebuie să comparăm text cu text, verset cu verset: “Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. ÎNTREBUINŢÂND O VORBIRE DUHOVNICEASCĂ‚ PENTRU LUCRURILE DUHOVNICEȘTI” 1Corinteni 2:13.

Traducerea King James pare că este și mai clară, zice: “COMPARÂND LUCRURILE SPIRITUALE CU LUCRURILE SPIRITUALE”.

Isus a folosit această metodă de comparare a textelor din Scriptură când îi învăța pe ucenicii Lui: “Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile ” Luca 24:44,45.

Isus a luat diferite părți din Scripturile Vechiului Testament și le-a țesut împreună. El a comparat lucruri spirituale cu lucruri spirituale, conducând pe ucenicii Lui de la Scriptură la Scriptură până ce ei au înțeles Cuvântul lui Dumnezeu referitor la subiectul respectiv. În felul acesta, însemnătatea învățăturii Bibliei a devenit clară și simplă pentru ei. Urmașii lui Hristos au fost în stare să înțeleagă corect Cuvântul datorită acestei metode de interpretare, nu prin interpretarea particulară a vreunui om dintr-o oarecare biserică.

Creștinul de astăzi trebuie să folosească aceeași metodă. Ca să înțelegem doctrina Bibliei, noi trebuie să studiem Biblia pe subiecte, până ce ea ne spune tot adevărul despre problema pe care o studiem. Citim: “Pe cine vrea el să învețe doctrina?… Fiindcă trebuie să fie învățătură peste învățătură… rând peste rând… puțin aici, puțin acolo” Isaia 28:9,10.

Repetând de trei ori sfatul, Isaia accentuiază nevoia de a pune alături multele texte care se referă la aceeași doctrină. Învățături, care sunt principii sau idei, pot fi găsite în diferite texte, uneori doar rânduri din Scriptură. Când acestea sunt puse alături, ele formează un tablou complet al soliilor lui Dumnezeu așa cum ne sunt arătate în Cuvântul scris.

Ca o ilustrație concretă de felul cum se aplică acest principiu, să examinăm întrebarea pusă de temnicierul din Filipi: “Ce să fac ca să fiu mântuit?” Fapte 16:30. Răspunsul este dat în versetul 31: “Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta”.

Dacă luăm numai acest text, putem trage concluzia că: “Tot ce-mi trebuie este să cred și sunt mântuit”. Dar dacă adăugăm numai încă un text din Scriptură, descoperim că această concluzie nu este valabilă, fiindcă Iacov 2:19 zice: “Și dracii cred și se înfioară”. Această examinare forțează pe omul cinstit să admită că mai mult decât o simplă credință intelectuală se cere pentru mântuire.

Comparând alte versete ale Bibliei descoperim că mântuirea depinde de o credință care include o supunere totală lui Hristos – pocăință (Fapte 3:19), mărturisirea păcatelor (1Ioan 1:9), umblarea în lumină (1Ioan 1:7) și așa mai departe. Astfel, prin compararea mai multor texte din Biblie, se poate găsi un răspuns mai complet la întrebarea: “Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Compararea textului din Fapte 16:30,31 cu alte referințe din Scriptură referitoare la același subiect este singura cale sigură de urmat. O cercetare mai amănunțită a Scripturilor va pune cunoștințe valoroase la dispoziția fiecărui crecetător pentru mântuire.

Când cu rugăciune lăsăm Biblia să se explice singură în felul acesta, ajungem să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să spună și nu ce crede un om, sau ce susține crezul unei biserici. În felul acesta dăm voie Bibliei să fie propriul ei interpret. Dacă oamenii ar vrea să învețe să folosească Biblia așa cum a făcut-o Isus, atunci ar fi numai o singură credință, un singur crez, o singură biserică.

F. – STUDIAZ-O CU RUGĂ‚CIUNE. Psalmistul se ruga: “Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale” Psalm 119:18.


5. PUTERE PENTRU VIAŢA MEA

Sfânta Biblie dă vieții un sens, ceea ce ne ajută să întâmpinăm încercările și dezamăgirile care vin peste oricine. Ea face viața vrednică de a fi trăită. Ea ne asigură de existența unui Dumnezeu care se îngrijește de noi și dorește să ne mântuiască din păcat. Ea ajută pe cel cu inima zdrobită să stea în fața marelui mister al morții. Ea arată spre o altă viață.

“Nu pot să mă lupt cu tine”, a zis un bătrân de la munte unui prieten. “Nu pot să-ți prezint fapte sau motive teologice, nu pot să explic filozofia revelației; dar știu că atunci când eram un om rău, Biblia m-a apucat și a îmblânzit tigrul din mine”.

Un tânăr rătăcitor s-a trezit cândva uitându-se la cele câteva lucruri rămase de la mama sa care murise; printre ele era și Biblia ei. Ceva l-a împins să deschidă Cartea și să arunce o privire asupra semnului de carte din ea, pe care a găsit un mesaj prețios scris. Inima i-a fost mișcată pe când citea aceste cuvinte scrise de mână cu scrisul cunoscut al ei: “Această Carte te va ține departe de păcat; păcatul te va ține departe de această Carte”.

“Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” Psalm 119:11.

Cuvântul lui Dumnezeu este protecția și apărarea noastră împotriva păcatului, puterea noastră când suntem ispitiți să facem răul. Când Isus a fost ispitit în pustie de Satan, El s-a apărat de trei ori citând Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne sfătuiește: “Întăriți-vă în puterea tăriei Lui… Luați și SABIA DUHULUI CARE ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU” Efeseni 6:10,17.

Versetul 11 ne spune că făcând astfel vom putea “ținea piept împotriva uneltirilor diavolului”. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă puternică cu care trebuie să ne împotrivim păcatului din viețile noastre.
 
Vechii luptători sarasini erau faimoși pentru săbiile pe care le purtau. Câteva dintre aceste săbii încă există, printre ele faimoasele săbii de Damasc. Lamele lor se spune că sunt făcute din fire de oțel țesute fin și topite printr-un procedeu secret în foc de cărbuni. Ce era uimitor la aceste săbii era că ele puteau fi îndoite până ce vârful atingea mânerul, fără să se rupă. Erau atât de tari că puteau străpunge orice armură medievală. Cele două tăișuri ale lor erau atât de ascuțite că puteau tăia în două o batistă de mătase ținută în aer.

Biblia, sabia Duhului, este un aliaj din multe fire de adevăr. Prin prelucrarea secretă a puterii spirituale aceste fire au fost unite într-o armă puternică a adevărului, Sfânta Biblie. Despre această sabie zice apostolul: “Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” Evrei 4:12.

Ca și sabia de Damasc, Scriptura nu poate fi frântă. Vezi Ioan 10:35.

Nu te teme când ți se pare că viața se întoarce împotriva ta, sau când ispitele par să te biruiască. Ia Cuvântul lui Dumnezeu ca apărare a ta și Acela “care poate să vă păzească de orice cădere” (Iuda 24) nu va permite să fii înfrânt. Gândește-te la această făgăduință.

“Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere” Isaia 54:27.

Da, este putere în această Carte – putere uriașă, fără limite. Nimic nu poate rezista acestei puteri când ea intră în inima unui om. Creștinul care o folosește poate rezista tuturor atacurilor lui Satan. Credinciosul care iubește această Carte nu este niciodată singur, decepționat sau fără apărare.