Solii îngereşti din spaţiul extraterestru

Întrebări concludente

1. Oare solia celor trei îngeri va ajunge la orice om de pe pământ înainte ca Domnul Isus să revină? Având în vedere că există miliarde de oameni în viaţă acum, cum s-ar putea realiza aşa ceva? (Marcu 16:15 )

Da, se va realiza deoarece Dumnezeu a promis-o (Marcu 16:15). Ap.Pavel a declarat că evanghelia fusese propovăduită “oricărei făpturi de sub cer” în vremea sa (Coloseni 1:23). Iona, prin harul lui Dumnezeu, a propovăduit întregii cetăţi Ninive în mai puţin de 40 de zile (Iona 3:4-10). Biblia declară că Dumnezeu Îşi va sfârşi lucrarea şi o va scurta (Romani 9:28). Contaţi pe asta. Se va întâmpla foarte repede şi în zilele noastre.

2. Oare Moise şi Ilie chiar s-au arătat împreună cu Isus la schimbarea la faţă (Matei 17:3) sau a fost doar o vedenie? (Matei 17:3 )

Evenimentul a fost real. Cuvântul grecesc “horama” tradus prin “vedenie” în versetul 9 înseamnă literal “ceea ce fusese văzut”. Moise fusese înviat din morţi şi luat la ceruri (Iuda 1:9), iar Ilie fusese luat la cer mai târziu, fără să vadă moartea (2 Împăraţi 2:1, 11, 12). Aceşti doi oameni, care fuseseră pe pământ şi suferiseră teribil din pricina atacurilor celui rău şi a răzvrătirii poporului lui Dumnezeu, înţelegeau prin ce trecea Domnul Isus. Ei au venit să-L încurajaze şi să-I aducă aminte de toţi cei care vor fi preschimbaţi şi luaţi la cer în împărăţia Sa fără să vadă moartea (asemenea lui Ilie) şi de toţi cei care urmau să fie înviaţi din mormânt ca să intre în împărăţia Sa (asemenea lui Moise) din pricina jertfei Sale pentru păcatele noastre.

3. De ce a spus Ioan că nu el era Ilie (Ioan 1:19-21) când Domnul Isus spusese că el era (Matei 11:10-14)? (Luca 1:17 )

Răspunsul ne vine din Luca 1:3-17. Îngerul care a vestit naşterea lui Ioan a zis: “Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. … Căci va fi mare înaintea Domnului. … Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. Versetele 13-17. Când S-a referit la Ioan ca fiind Ilie, Domnul Isus a făcut referire la viaţa, duhul, puterea şi lucrarea lui Ioan, asemănându-se cu cea a lui Ilie. Acelaşi lucru este valabil cu privire la solia lui Ilie din aceste ultime zile. Accentul cade pe solie, nu pe om. Aşa că Ioan nu era Ilie în persoană, ci el doar vestea solia lui Ilie.

4. Se poate oare ca cineva să vestească adevărul lui Isus pentru timpul sfârşitului de astăzi fără să includă şi solia celor trei îngeri? (Apocalipsa 14:6 )

Nu! Solia celor trei îngeri trebuie inclusă. În cartea Apocalipsei, Însuşi Domnul Isus Îşi descoperă sau arată solia pentru timpul sfârşitului (Apocalipsa 1:1) şi declară clar că poporul Său trebuie să continue să păzească ceea ce le-a descoperit El în carte (Apocalipsa 1:3; 22:7). Aşa că clericii credincioşi ai timpului sfârşitului trebuie să vestească soliile lui Isus din cartea Apocalipsei. Desigur că asta include vestirea întreitei solii din Apocalipsa 14:6-14. Reţineţi că Domnul Isus numeşte aceste solii în versetul 6 “evanghelia veşnică”. El mai aminteşte că ele trebuie duse oricărui om de pe pământ înainte ca El să Se întoarcă spre a-Şi lua copiii. Iată mai departe trei gânduri solemne:
A. Nimeni nu vesteşte cu adevărat “evanghelia veşnică” a Domnului Isus, dacă nu include şi solia celor trei îngeri.
B. imeni nu are dreptul să-şi numească solia evanghelia cea veşnică dacă omite solia celor trei îngeri.
C. Întreita solie îi pregăteşte pe oameni pentru cea de-a doua venire a lui Isus (Apocalipsa 14:12-14). Dacă nu auziţi, înţelegeţi şi nu primiţi solia întreită pentru timpul sfârşitului dată de Domnul Isus, s-ar putea să nu fiţi pregătit pentru a doua Lui venire.

Solii deosebite pentru timpul sfârşitului
Domnul Isus, care cunoaşte de ce avem noi nevoie, ne-a dăruit trei solii deosebite pentru timpul sfârşitului. Trebuie să le înţelegem şi să le urmăm. Următoarele opt Ghiduri de studiu vă vor clarifica aceste solii.

5. Luca 1:17 declară că solia lui Ilie urma să-i aducă pe cei “neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi”. Ce vrea să spună asta? (Luca 1:17 )

“Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Romani 1:17. Cei neprihăniţi au înţelepciunea de a-şi întemeia mântuirea pe credinţa în Mântuitorul. “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” Fapte 4:12. Solia lui Ioan urma să le limpezească tuturor acest adevăr. O credinţă care se întemeiază pe oricine sau orice altceva în afara Domnului Isus Hristos nu va putea niciodată să-i salveze pe oameni din păcat sau să-i îndrume spre o viaţă schimbată. Oamenii trebuie să audă şi să înţeleagă acest punct important al adevărului. Acest adevăr reprezintă de asemenea însăşi esenţa întreitei solii a lui Dumnezeu pentru zilele noastre, date în duhul şi puterea lui Ilie.

Întrebări

1. Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 (1)

___ sunt chiar îngeri şi trebuie să strige tare ca să fie auziţi.
___ reprezintă solia lui Dumnezeu din ultimile zile, care înaintează cu iuţeală şi putere.
___ sunt o născocire a închipuirii cuiva.

2. Care cuvinte de mai jos ne spun adevărul despre Apocalipsa? (3)

___ Cartea este sigilată.
___ Numele înseamnă “descoperire” sau “dezvăluire”
___ Ne spune care solie o va vesti poporul lui Dumnezeu din ultimile zile.
___ Reprezintă un tablou al Domnului Isus prin cuvinte.
___ Dumnezeu a rostit un blestem asupra celor care o studiază.

3. Solia celor trei îngeri trebuie să ajungă la orice om înainte ca Domnul Isus să Se întoarcă. (1)

___ Da.
___ Nu.

4. Solia primului înger accentuează următoarele: (3)

___ Reprezintă evanghelia cea veşnică.
___ Nu poate fi înţeleasă.
___ Evoluţionismul este o teorie creştină destul de bună.
___ Acum are loc judecata.
___ Trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu şi să avem încredere deplină în El.
___ Fiecare ar trebui să se închine la orice vrea el.

5. Solia celui de-al doilea înger declară că a căzut Babilonul, iar îngerul din Apocalipsa 18 îndeamnă poporul lui Dumnezeu care se află în Babilon să iasă afară din el. (1)

___ Da.
___ Nu.

6. Solia celui de-al treilea înger îi îndeamnă pe toţi copiii lui Dumnezeu să primească semnul fiarei. (1)

___ Da.
___ Nu.

7. Cum vorbeşte Apocalipsa 14:12 despre poporul lui Dumnezeu? (2)

___ Au răbdare.
___ Sunt sfinţi.
___ Nu cred în cele zece porunci.
___ Au foarte puţină credinţă.

8. Ce va avea loc imediat după ce evanghelia va ajunge la orice om? (1)

___ Neamurile se vor converti toate.
___ Dumnezeu va rezidi New York-ul şi Londra.
___ Va avea loc cea de-a doua venire a lui Isus.

9. Care din următoarele reprezintă solii ale “adevărului prezent” pentru astăzi? (1)

___ Solia lui Iona către Ninive.
___ Solia lui Noe înainte de potop.
___ Întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-14.

10. Care remarci sunt adevărate cu privire la întreita solie îngerească? (6)

___ Această solie se predică acum.
___ Această solie accentuează mântuirea doar prin Isus Hristos.
___ Se mai poate numi şi “solia lui Ilie”.
___ Ilie se va arăta în persoană ca să ajute la vestirea ei.
___ Ea accentuează valorile creştine ale evoluţionismului.
___ Majoritatea oamenilor nu va auzi niciodată de ea.
___ Ea îi va reuni pe membrii familiei într-o legătură de iubire.
___ Va fi însoţită de o putere supranaturală.
___ Ea va ajuta la pregătirea oamenilor pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus.

11. Ioan Botezătorul a fost numit Ilie din timpul său deoarece (1)

___ Îi plăcea să cheme foc din cer.
___ Marelui preot îi plăcea acest nume.
___ Predicarea lui, făcută în duhul şi puterea lui Ilie, i-a pregătit pe oameni pentru prima venire a Domnului Isus.

12. Cuvântul “evanghelie” înseamnă “vestea cea bună”. (1)

___ Da.
___ Nu.