#10 – Cunoaşterea de Dumnezeu

Umple-ţi inima cu Cuvântul lui Dumnezeu! El este apa vie care stinge setea ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. Domnul Hristos declară: „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţă în voi înşivă”. Şi El se explică spunând: „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6,53.63). Corpurile noastre sunt hrănite prin ceea ce mâncăm şi bem; şi aşa cum stau lucrurile în domeniul natural, tot aşa este şi în cel spiritual. Lucrurile la care medităm vor da tonul şi puterea vieţii noastre spirituale.

Isus_prijatelj_malenihLucrarea mântuirii este tema asupra căreia îngerii doresc să privească, s-o cunoască; ea va constitui ştiinţa şi cântul celor mântuiţi de-a lungul veacurilor nesfârşite. Nu este oare vrednic să cugetăm profund la ea şi să o studiem acum cu multă luare aminte? Iubirea şi mila infinită a Domnului Hristos, sacrificiul pe care l-a făcut în favoarea noastră cer din partea noastră cea mai serioasă şi mai solemnă cugetare. Să stăruim mai mult asupra caracterului scumpului nostru Mântuitor. Să medităm mai mult asupra lucrării Sale, a Aceluia care a venit să mântuiască pe poporul Lui de păcatele sale. Când contemplăm în acest fel marile teme ale cerului, credinţa şi iubirea noastră vor deveni mai puternice, iar rugăciunile noastre vor fi mai mult şi tot mai mult ascultate de Dumnezeu, pentru faptul că ele vor fi mai mult şi tot mai mult pline de credinţă şi iubire. Ele vor fi inteligente şi călduroase. Va fi atunci o mai statornică încredere în Domnul Hristos şi o experienţă zilnică şi vie a puterii Sale de a mântui în mod desăvârşit pe toţi aceia care vin la Dumnezeu prin El.