Cazuri încheiate

afsg19-coverJuriul se află în sala de judecată, verdictul se citeşte … cazul este încheiat! Puţine gânduri ar putea fi mai solemne decât acesta! Se apropie cu repeziciune ziua când raportul vieţii fiecărui om care a trăit vreodată se va deschide înaintea ochilor atotştiutori ai lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:10). Dar nu vă alarmaţi – întăriţi-vă! Milioane de oameni au găsit deja speranţă în solia despre judecată din acest ghid pentru studiu! În patru ocazii în care se menţionează marea judecată în cartea Apocalipsei, I se aduc laude şi mulţumiri lui Dumnezeu! Dar ştiaţi că Biblia aminteşte judecata de peste o mie de ori? Aproape fiecare scriitor al Bibliei se referă la ea, aşa că nu poate fi vorba ca să o accentuăm prea mult. În următoarele minute, veţi putea să aveţi o imagine de ansamblu,care vă va lumina cu privire la acest subiect neglijat. (Notă: Există trei faze ale judecăţii… urmăriţi-le pe când veţi studia această lecţie!)

1. Îngerul Gabriel i-a dat lui Daniel profeţia despre judecata din ceruri care a început în 1844. Prima fază a judecăţii se cheamă judecata pre-adventă deoarece are loc înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Care anume oameni vor fi luaţi în considerare la prima fază a judecăţii? Când se va termina ea?

Doar viaţa celor neprihăniţii va fi examinată în prima fază a judecăţii.
“Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu.” 1 Petru 4:17. “Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta Lui.” Apocalipsa 22:11, 12. (vezi şi 1 Timotei 3:15).

Answer: Se va termina înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Toţi acei (morţi şi vii) care au pretins că sunt creştini–“casa lui Dumnezeu”–vor fi luaţi în considerare în judecata pre-adventă. (Data de 1844 a fost demonstrată în Ghidul pentru Studiul 18).

2. Cine prezidează judecata? Cine este Avocatul apărării? Dar Judecătorul? Dar acuzatorul? Cine sunt martorii?

afsg19-2“Un Îmbătrânit de zile a şezut jos …Scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc.” “S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.” Daniel 7:9, 10. “Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” 1 Ioan 2:1. “Tatăl … toată judecata a dat-o Fiului.” Ioan 5:22. “Diavolul, … pârâşul (acuzatorul) fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Apocalipsa 12:9, 10. “Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.” Apocalipsa 3:14. (vezi şi Coloseni 1:12-15).

Answer: Dumnezeu Tatăl, Cel Îmbătrânit de zile, prezidează judecata. El vă iubeşte foarte mult (Ioan 16:27). Satana este singurul dvs. acuzator. În curtea din ceruri, Domnul Isus, care vă iubeşte–cel mai bun Prieten al dvs.–va fi avocatul dvs., judecătorul dvs. şi matorul dvs. Şi El ne făgăduieşte că judecata va fi “în favoarea sfinţilor.” Daniel 7:22, traducerea NEB.*

*The New English Bible, (C) 1961, 1970 by the Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge University Press. Folosită cu permisiune.

3. Ce dovezi se folosesc în judecata pre-adventă? După ce etalon vor fi toţi judecaţi? Întrucât Dumnezeu cunoaşte deja totul despre fiecare om, de ce mai are loc o judecată?

afsg19-3“S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.” Daniel 7:10. “Morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” Apocalipsa 20:12. “Oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.” Iacov 2:12. “Fiindcă am ajuns o privelişte (teatru) pentru lume, îngeri şi oameni.” 1 Corinteni 4:9.

Answer: Dovezile necesare curţii vin din cărţile în care se reportează toate amănuntele vieţii fiecărui om.
Pentru cei credincioşi, raportul rugăciunii lor, al pocăinţei şi iertării păcatelor lor vor fi acolo ca să le vadă toţi. Rapoartele vor dovedi că Dumnezeu este în stare să le dăruiască creştinilor putere spre a trăi o viaţă schimbată. Dumnezeu Îşi găseşte plăcere la sfinţii Lui şi va fi încântat să arate tuturor dovada vieţii lor schimbate. Judecata va confirma că “nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Romani 8:1

Legea celor Zece Porunci reprezintă etalonul după care va judeca Dumnezeu (Iacov 2:10-12). Călcarea Legii Lui reprezintă păcat (1 Ioan 3:4). Neprihănirea Legii va fi împlinită de către Isus în toţi copiii Săi (Romani 8:3, 4). Să pretinzi că lucrul acesta este cu neputinţă înseamnă să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu şi puterea Lui.

Judecata nu se face ca să afle Dumnezeu ceea ce n-ar şti. El le cunoaşte deja pe toate (2 Timotei 2:19). Totuşi, cei răscumpăraţi vor ajunge la cer dintr-o lume care afost stricată de păcat. Atât îngerii cât şi locuitorii altor lumi necăzute s-ar simţi ciudat ca să primească în împărăţia cerurilor pe cineva care ar începe să păcătuiască din nou. Astfel, judecata le va deschide fiecare amănunt şi le va răspunde la orice întrebare. Adevăratul scop al lui Satana a fost întotdeauna de a-L înnegri pe Dumnezeu ca fiind incorect, nemilos, neiubitor şi necinstit. Lucrul acesta face ca să fie şi mai important pentru toate fiinţele din univers să vadă ele singure câtă îndelungă răbdare a avut Dumnezeu cu păcătoşii. Îndreptăţirea caracterului lui Dumnezeu este scopul primordial al judecăţii (Apocalipsa 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniel 4:36, 37). Observaţi că lui Dumnezeu I se aduc laude şi slavă pentru modul cum conduce judecata.

4. Care parte din viaţa cuiva va fi luată în considerare la judecata pre-adventă? Care parte va fi confirmată? Cum se va hotărî răsplata?

afsg19-4a“Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” Eclesiastul 12:14. “Lăsaţi-le să crească amândouă [grâul şi neghina] împreună până la seceriş.” “Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea.” Matei 13:30, 41. “Iată Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12.

Answer:

Fiecare amănunt al vieţii va fi revăzut, chiar şi gândurile şi faptele ascunse. Din acest motiv, această primă fază a judecăţii se mai cheamă şi judecata de cercetare. afsg19-4cafsg19-4bJudecata va confirma cine va fi mântuit dintre aceia care a pretins că sunt creştini. Fără îndoială că îi va confirma drept pierduţi pe aceia ale căror nume nu vor fi judecate în judecata pre-adventă. Deşi suntem mântuiţi prin har, răsplata se va da după faptele sau purtarea noastră–ceea ce va dovedi cât de autentică este credinţa noastră în Domnul Isus (Iacov 2:26).

5. Care grup de oameni este implicat în judecata din ceruri din timpul celor 1000 de ani din Apocalipsa capitolul 20? Care este scopul acestei celei de a doua faze a judecăţii?

afsg19-5“Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? … Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?” 1 Corinteni 6:2, 3. “Şi am văzut nişte scune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata.” Apocalipsa 20:4.

Answer:

Sfinţii lui Dumnezeu din toate veacurile vor lua parte la cea de a doua fază a judecăţii.
“Sfinţii” sau cei neprihăniţi din toate timpurile, pe care Domnul Hristos îi va lua la ceruri pe nori la cea de-a doua Sa venire, vor lua parte la această a doua fază a judecăţii.

Să presupunem că o familie ar descoperi că fiul lor mult iubit care a fost asasinat nu se află în ceruri, dar criminalul se află în ceruri. Fără îndoială că ar avea nevoie de nişte răspunsuri. Această fază a judecăţii va răspunde la toate întrebările celor neprihăniţi. Viaţa fiecărui om pierdut (incluzându-i pe Satana şi pe îngerii săi) va fi revăzută cu atenţie de către cei drepţi, care atunci vor fi întru totul de acord cu hotărârile luate de Domnul Hristos cu privire la răsplata fiecăruia. Tuturor le va fi evident faptul că judecata nu este un lucru arbitrar, ci mai degrabă ea confirmă alegerea pe care au făcut-o deja oamenii ca să-I slujească Domnului Isus sau altui stăpân (Apocalipsa 22:11, 12). (Ca să revedeţi ce se întâmplă în cei 1000 de ani, întoarceţi-vă la Ghidul pentru studiul 12).

6. Când şi unde va avea loc cea de-a tria fază a judecăţii finale? Care nou grup va fi prezent la această fază de judecată?

afsg19-6“Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului.” “Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El!” “Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim.” Zaharia 14:4, 5, 10. “Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim.” Apocalipsa 21:2. “Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va ieşi …ca să înşele neamurile … ca să-i adune pentru război.” Apocalipsa 20:7, 8.

Answer:

Cei răi vor încerca să atace sfânta cetate.
Cea de-a treia fază a judecăţii va avea loc pe pământ la încheierea celor 1000 de ani din Apocalipsa capitolul 20–după revenirea Domnului Hristos pe pământ împreunăcu sfânta cetate. Vor fi prezenţi toţi cei răi care au trăit vreodată pe pământ, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii săi. La încheierea celor 1000 de ani, vor învia morţii cei răi din toate timpurile (Apocalipsa 20:5). Satana imediat îi va amăgi şi uimitor că va convinge neamurile pământului că împreună ar putea să pună stăpânire pe cetatea cea sfântă.

7. Ce se va întâmpla după aceea?

“Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită.” Apocalipsa 20:9.

Answer: Cei răi vor înconjura cetatea şi se vor pregăti de luptă.

8. Ce anume le întrerupe planul de atac şi cu ce urmări?

afsg19-8“Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” Apocalipsa 20:12. “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.” 2 Corinteni 5:10. “Fiindcă este scris: ‘Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.’ Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” Romani 14:11, 12.

Answer: Pe neaşteptate, fără vreo avertizare, Dumnezeu Se arată deasupra cetăţii cu o strălucire care te păstrează nemişcat (Apocalipsa 19:11-21). A sosit clipa adevărului. Fiecare suflet pierdut de la întemeierea lumii, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii lui, acum trebuie să dea ochii cu Dumnezeu la judecată. Fiecare ochi este ţintit asupra Împăratului împăraţilor (Apocalipsa 20:12).

Fiecare om îşi va revedea viaţa
Apoi, fiecare suflet îşi va reaminti povestea vieţii lui: apelurile repetate şi calde adresate de Dumnezeu spre pocăinţă; acel glas tăcut, slab de invitaţie; convingerea teribilă de păcat care deseori a venit şi repetatele refuzuri de a răspunde. Toate se află acolo. Exactitatea lor este de necontestat. Adevărul lor este imbatabil. Dumnezeu doreşte ca cei răi să înţeleagă pe deplin şi le va procura orice amănunt pe care-l doresc pentru a clarifica toate lucrurile. Cărţile şi rapoartele sunt la dispoziţie.

Nici o ascundere
Dumnezeu nu va ascunde nimic. El nu a distrus dovezile şi nu a şters nici casetele, aşa cum o fac oamenii. Nu există nimic de ascuns. Totul este deschis, aşa că fiecare om care a trăit vreodată împreună cu toţi îngerii buni şi răi vor vedea această tragedie a tragediilor.

Cei răi vor cădea pe genunchi
Deodată se întâmplă ceva. Un suflet pierdut cade pe genunchi ca să-şi recunoască vina şi să mărturisească pe faţă că Dumnezeu a fost mai mult decât corect cu el. Propria lui mândrie încăpăţânată l-a împiedicat ca să răspundă. Şi acum, din toată părţile, oameni şi îngeri în egală măsură îngenunchează. Apoi, într-o mişcare aproape simultană, toţi cei rămaşi incluzându-l pe Satana şi pe îngerii răi, se vor arunca cu faţa înaintea lui Dumnezeu (Romani 14:11). Pe faţă dezvinovăţesc numele lui Dumnezeu de orice acuzaţii false şi mărturisesc că El S-a purtat cu iubire, corectitudine şi îndurare faţă de ei.

Toţi mărturisesc că sentinţa este corectă
Toţi vor mărturisi că sentinţa de moarte rostită asupra lor este corectă–singura cale corectă de a trata păcatul. Despre fiecare persoană pierdută se poate spune “Tu te-ai nimicit singur.” Osea 13:9. (Traducerea King James). Acum Dumnezeu este îndreptăţit înaintea întregului univers. Acuzaţiile şi pretenţiile lui Satana au fost dezvăluite şi dezaprobate de toţi ca fiind minciunile stricate ale unui păcătos înrăit.

9. Care trepte finale vor şterge păcatul din univers şi le vor aduce un cămin şi un viitor fericit celor drepţi?

afsg19-9“Şi ei … au înconjurat tabăra sfinţilor, … din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc.” Apocalipsa 20:9, 10. “Ei (cei răi) vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre.” Maleahi 4:3. “Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou.” Isaia 65:17. “Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” 2 Petru 3:13. “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! … ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei.” Apocalipsa 21:3.

Answer: Foc din cer va cădea peste cei răi. Focul îi va şterge definitiv pe păcătoşi şi păcatul din univers pentru totdeauna. (vezi Ghidul pentru Studiul 11 pentru mai multe detalii cu privire la focul din iad). Va fi un timp de profundă tristeţe şi traumă pentru poporul lui Dumnezeu. Practic, fiecare va avea vreo persoană dragă sau vreun prieten care va pieri în foc. Probabil că îngerii păzitori vor vărsa lacrimi pentru cei pe care i-au ocrotit şi i-au iubit ani de zile. Fără îndoială că şi Domnul Hristos va plânge pentru cei pe care i-a iubit şi i-a chemat atât de mult. În acele clipe groaznice, durerea lui Dumnezeu, Tatăl nostru iubitor, cu privire la preţul păcatului va depăşi închipuirea.

Un nou cer şi un nou pământ
Apoi Domnul va şterge toate lacrimile răscumpăraţilor Săi (Apocalipsa 21:4) şi va crea un cer nou şi un pământ nou–mai minunat decât poate fi descris–pentru cei sfinţi ai Săi. Şi mai presus decât orice, El va locui împreună cu poporul Său de-a lungul veşniciei. Nici un om care are raţiune nu s-ar gândi să scape aşa o şansă.

10. Prin ce se simboliza judecata şi planul lui Dumnezeu de a şterge păcatul din univers şi a reface o armonie desăvârşită în serviciul “zilei de ispăşire” din sanctuarul pământesc al Vechiului Testament?

afsg19-10aAnswer:

Slujba pe care o făcea preotul înaintea capacului îndurării reprezenta lucrarea Domnului Isus din ceruri în favoarea noastră.

În Ghidul pentru Studiul 2, am aflat cum Satana L-a acuzat pe nedrept pe Dumnezeu şi cum a adus răutatea păcatului în univers. În vechiul Israel, ziua ispăşirii, prin simboluri, vroia să arate cum va rezolva Dumnezeu problema păcatului şi cum va readuce armonia în univers prin ispăşire. (Ispăşire, în limba engleză “atonement” înseamnă “at-one-ment” sau “o aducere a tuturor lucrurilor într-o armonie divină perfectă”). În sanctuarul pământesc, paşii simbolici erau următorii:
A. Ţapul pentru Domnul era omorât ca să acopere păcatele oamenilor.
B. Preotul slujea cu sânge înaintea capacului îndurării.
C. Judecata avea loc în ordinea următoare: (1) cei drepţi erau recunoscuţi, (2) cei nepocăiţi erau alungaţi şi (3) raportul păcatului se îndepărta din sanctuar.
D. Raportul păcatelor era aşezat peste ţapul ispăşitor.
E. Ţapul ispăşitor era trimis în pustie.
F. Oamenii erau curăţiţi de păcatele lor.
G. Toţi începeau anul nou fără să aibă vreun păcat, cu un raport curat.

afsg19-10bAceşti cinci paşi simbolici reprezintă practic evenimentele care aveau loc în legătură cu ispăşirea, care îşi aveau originea în sanctuarul din ceruri–sediul ceresc al Dumnezeului universului. Punctul unu de mai sus este simbolul ispăşirii practice a punctului unu de mai jos; punctul doi de mai sus este simbolul punctului doi de mai jos, etc. Observaţi de ce simboluri clare S-a folosit Dumnezeu pentru aceste faze ale ispăşirii:
A. Moartea ispăşitoare a Domnului Isus în locul omului (1 Corinteni 15:3; 5:7).
B. Domnul Isus ca Mare Preot al nostru reface chipul lui Dumnezeu în oameni (Evrei 4:14-16; Romani 8:29).
C. Judecata oferă rapoarte ca să dovedească viaţa–bună sau rea–a cuiva, iar apoi îndepărtează raportul păcatului din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 20:12; Fapte 3:19-21).
D. Răspunderea pentru apariţia păcatului şi pentru a-i face pe oameni să păcătuiască se aşează pe Satana (1 Ioan 3:8; Apocalipsa 22:12).
E. Satana este alungat în pustie (pentru 1000 de ani conform cu Apocalipsa capitolul 20).
F. Satana, păcatul şi păcătoşii vor fi şterşi pentru totdeauna din univers (Apocalipsa 20:10; 21:8; Psalm 37:10, 20; Naum 1:9).
G. Un nou pământ este creat pentru poporul lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a pierdut prin păcat este refăcut şi redat sfinţilor Domnului (2 Petru 3:13; Fapte 3:20, 21).

Ispăşirea nu se încheie până ce universul şi tot ceea ce este pe el nu sunt refăcute la starea dinainte de păcat–împreună cu asigurarea că păcatul nu va mai apărea niciodată.

11. Care sunt binecuvântările judecăţii aşa cum se descoperă ele în acest ghid de studiu şi cum sunt enumerate mai jos?

afsg19-11Answer:
A. Dumnezeu şi felul cum a rezolvat El problema păcatului vor fi îndreptăţiţi printr-o mare slavă înaintea întregului univers. De fapt, acesta este şi scopul principal al judecăţii.
B. Judecata va hotărî în favoarea poporului lui Dumnezeu.
C. Cei drepţi vor fi feriţi de păcat pe vecie.
D. Păcatul va fi şters cu desăvârşire şi nu va mai apărea o a doua oară.
E. Tot ceea ce au pierdut Adam şi cu Eva prin păcat li se va reda celor răscumpăraţi.
F. Cei răi vor fi schimbaţi în cenuşă–nu chinuiţi la nesfârşit.
G. La judecată, Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru.
H. Atât Tatăl cât şi Fiul ne iubesc. Doar Satana ne acuză.
I. Cărţile din ceruri le vor fi de folos celor drepţi deoarece le vor arăta cum le-a schimbat viaţa harul evangheliei.
J. Nu mai există nici o osândire pentru cei ce se ală în Hristos Isus. Judecata nu va face decât să evidenţieze acest adevăr.
Nici un suflet (om sau înger) nu se va plânge că Dumnezeu este nedrept. Toţi vor recunoaşte că Dumnezeu este iubitor, corect, îndurător şi drept în modul cum S-a purtat cu toţi.

12. Dumnezeu îţi făgăduieşte să te ierte la judecata din ceruri dacă vei dori să-L inviţi să intre în viaţa ta şi dacă Îi vei îngădui să ţi-o conducă pe mai departe. N-ai vrea să-L inviţi să intre în viaţa ta chiar de astăzi?