Scrisă în piatră

Întrebări concludente

1. Nu ne învaţă Biblia că legea era (este) greşită? (Evrei 8:8 )

Nu. Biblia ne spune că oamenii greşeau. Dumnezeu a zis în Evrei 8:8 “căci ca o mustrare a zis El” …Iar în Romani 8:3 Biblia spune că ”firea pământească făcea fără putere” legea. Problema este la fel întotdeauna. Legea este perfectă, dar oamenii greşesc sunt slabi. Aşa că Dumnezeu face ca Fiul Său să trăiască înlăuntrul poporului Său ”pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi” (Romani 8:4) prin Domnul Hristos.

2. Galateni 3:13 declară că suntem răscumpăraţi de sub blestemul legii. Poţi explica? (Galateni 3:13 )

Plata păcatului este moartea (Romani 6:23). Domnul Hristos ”a gustat moartea pentru toţi.” (Evrei 2:9). Astfel ne-a răscumpărat pe toţi de sub blestemul legii (moartea) şi ne-a dat în loc viaţă veşnică.

3. Nu ne învaţă Coloseni 2:14-17 şi Efeseni 2:15 că Legea lui Dumnezeu s-a sfârşit la cruce? (Efeseni 2:15 )

Nu, aceste două pasaje se referă la legea care conţinea decrete sau legea lui Moise, care era o lege ceremonială ce guverna sistemul de sacrificare a animalelor şi al preoţiei. Toate aceste ceremonii şi ritualuri erau umbra crucii şi s-au sfârşit odată cu moartea lui Hristos, aşa cum intenţionase Dumnezeu. Legea lui Moise ”a fost adăugată până când avea să vină Sămânţa ” iar această ”Sămânţă este Hristos” Galateni 3:19, 16. Legea Lui Dumnezeu nu poate fii implicată aici pentru că Pavel vorbeşte despre ea la mulţi ani după răstignire şi spune că ea este sfântă, dreaptă şi bună (Romani 7:7, 12).

4. Biblia spune ”dragostea este împlinirea Legii.” Romani 13:10. De asemenea, Biblia ne porunceşte în Matei 22:37-40 să-L iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim aproapele şi încheie cu aceste cuvinte: ”În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii”. Înlocuiesc aceste porunci Legea celor 10 Porunci? (Matei 22:40 )

Răspuns: Nu, căci cele Zece Porunci sunt o continuare firească a celor două porunci, la fel cum cele zece degete întregesc cele două mâini. Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu vei păzi din plăcere primele patru porunci (care fac referinţă la Dumnezeu), iar dacă îţi iubeşti aproapele vei păzi cu bucurie următoarele şase porunci (care se referă la aproapele nostru). Să împlineşti legea din dragoste nu este o corvoadă, o muncă grea ci o plăcere (Psalm 40:8). Când iubim într-adevăr o persoană, devine o bucurie să îi îndeplineşti cererile. Isus a spus: “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15. Este imposibil să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să nu respecţi poruncile Lui, pentru că Biblia spune: “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” 1 Ioan 5:3. “Cine zice Îl cunosc şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.” 1 Ioan 2:4.

5. Nu ne învaţă 2 Corinteni 3:7 că legea scrisă şi săpată în piatră “era trecătoare”? (2 Corinteni 3:7 )

Nu, versetul spune că strălucirea slujbei legii era trecătoare, nu legea. Citeşte din nou, cu atenţie, întreg pasajul din 2 Corinteni 3:3-9. Tematica acestor versete nu este îndepărtarea legii, ci mai degrabă schimbarea locului legii; de pe “tablele de piatră” pe nişte “table care sunt inimi de carne”. Sub slujba lui Moise, legea era pe piatră. Sub slujba Duhului Sfânt, prin Hristos, legea este scrisă în inimi (Evrei 8:10). O regulă afişată pe panoul şcolar devine eficientă când este însuşită, când intră în inima elevilor. Slujba legii lui Hristos este eficientă pentru că El transferă legea în inima creştinilor. Atunci, respectarea legii devine o plăcere şi o bucurie a vieţii, pentru că, creştinii Îl iubesc pe Dumnezeu şi îşi iubesc aproapele.

6. Romani 10:4 spune: “Hristos este sfârşitul legii”. Deci legea nu mai există, nu-i aşa? (Romani 10:4 )

“Sfârşit” în acest verset înseamnă scop sau obiect, la fel ca în versetul din Iacov 5:11. Semnificaţia legii este clară: să-i conducă pe oameni la Hristos, acolo unde ei pot să găsească neprihănirea, acesta este scopul, ţelul, sfârşitul legii.

7. De ce aşa de mulţi oameni neagă cerinţele legii lui Dumnezeu? (Romani 8:7 )

“Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Romani 8:7-9.

8. Au fost oamenii neprihăniţi din Vechiul Testament salvaţi prin lege? (2 Timotei 1:9 )

Nimeni n-a fost vreodată salvat prin lege. Toţi cei ce au fost salvaţi de-a lungul veacurilor au fost salvaţi prin har. Acest “har…ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii” 2 Timotei 1:9. Legea ne arată păcatul. Numai Hristos este cel ce ne poate salva. Noe a căpătat milă sau har (Geneza 6:8), Moise a căpătat milă (Exod 33:17), israeliţii în pustie au căpătat trecere sau milă de la Domnul (Ieremia 31:2), la fel Abel, Enoh, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif şi mulţi alţi oameni onorabili din Vechiul Testament au fost salvaţi “prin credinţă” aşa cum ni se spune în Evrei 11. Ei au fost salvaţi privind prin credinţă înspre crucea pe care avea să moară Salvatorul, noi suntem salvaţi privind înapoi la aceeaşi cruce. Legea este necesară, pentru că, la fel ca o oglindă ne arată “murdăria” din viaţa noastră. Fără lege, oamenii sunt păcătoşi, dar nu sunt conştienţi de acest lucru. Totuşi, legea nu are o putere salvatoare. Ea poate numai să ne arate păcatul. Numai Isus poate salva de păcat. Acest adevăr era cunoscut şi în timpurile Vechiului Testament. (Fapte 4:10, 12; 2 Timotei 1:9).

9. De ce să ne îngrijorăm cu privire la lege? Nu este conştiinţa un ghid sigur? (Proverbele 14:12 )

Nu! De o mie de ori nu! Biblia ne vorbeşte de mai multe feluri de conştiinţe: conştiinţă rea, conştiinţă murdărită, conştiinţă tocită- nici una din acestea nu este de încredere. “Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” Proverbele 14:12. Dumnezeu spune: “Cine se încrede în inima lui este un nebun.” Proverbele 28:26.

Întrebări

1. Cele Zece Porunci au fost scrise de către (1)

___ Dumnezeu.
___ Moise.
___ O persoană necunoscută.

2. După Biblie, păcatul este (1)

___ O deficienţă de personalitate.
___ Călcarea Legii lui Dumnezeu.
___ Orice ni se pare rău.

3. Bifează afirmaţiile care spun adevărul despre Legea lui Dumnezeu: (4)

___ Este un ghid perfect pentru a trăi fericit.
___ La fel ca şi o oglindă, ne arată păcatul.
___ Este o povară şi ne apasă.
___ Mă poate proteja de rău.
___ Are aceleaşi caracteristici ca şi Dumnezeu.
___ A fost anulată în Noul Testament.
___ Este un blestem.

4. Legea Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu (1)

___ S-a dat doar pentru timpul Vechiului Testament.
___ A fost desfiinţată de moartea lui Isus pe cruce.
___ Este absolut neschimbătoare.

5. La ziua judecăţii voi fi salvat dacă (1)

___ Voi menţine balanţa înclinată în favoarea faptelor bune.
___ Îl voi iubi pe Dumnezeu, indiferent dacă voi păzi sau nu Cele Zece Porunci.
___ Relaţia personală cu Isus mă va face ca din iubire faţă de El să păzesc toate poruncile Sale.

6. Oamenii sunt salvaţi prin (1)

___ Respectarea legii.
___ Încălcarea legii.
___ Numai prin Isus Hristos.

7. Creştinii cu adevărat convertiţi (1)

___ Respectă legea lui Dumnezeu prin puterea lui Isus.
___ Ignoră legea pentru că a fost desfiinţată.
___ Consideră nenecesară păzirea poruncilor.

8. O persoană care trăieşte sub har (1)

___ Poate încălca Cele Zece Porunci, fără ca aceasta să însemne păcat.
___ Este scutită de păzirea legii.
___ Va păzi cu bucurie poruncile lui Dumnezeu.

9. Dragostea este împlinirea legii pentru că (1)

___ Dragostea îndepărtează legea.
___ Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele face o plăcere din păzirea legii.
___ Dragostea este mai importantă decât ascultarea.

10. Legea lui Moise este (1)

___ Aceeaşi cu legea lui Dumnezeu.
___ Legea ceremoniilor şi jertfelor, care arăta înspre Hristos şi a luat sfârşit la moartea Lui pe cruce.
___ Încă obligatorie şi azi.

11. Oamenii care respectă Cele Zece Porunci (1)

___ Sunt cu toţii legalişti.
___ Diavolul li se va opune cu înverşunare, căci cel rău Îl urăşte pe Dumnezeu şi legea Sa.
___ Sunt mântuiţi prin respectarea legii.

12. Bifează afirmaţiile corecte referitoare la Hristos şi lege: (4)

___ Isus a călcat legea.
___ Isus este exemplul uman perfect de respectare a legii.
___ Isus a anulat legea.
___ Isus a spus, “Dacă Mă iubiţi păziţi poruncile Mele.”
___ Isus a revelat legea în măreţia ei şi a arătat cum ea acoperă toate păcatele.
___ Isus a spus că legea nu se poate schimba.