Ghidul 08 – Dumnezeu si urmatoarea mie de ani

Cea mai mare spaimă a lumii de astăzi este frica de război. Cea mai fierbinte dorință a oamenilor este pacea. Chiar și cei plini de ură și de răzbunare visează ca după rezolvarea problemelor să urmeze pacea amenințată în prezent de dușmanii lor.

Tatăl ceresc ne asigură că are “gânduri de pace și nu de nenorocire” (Ieremia 29:11) pentru noi. Biblia ne asigură că o nouă ordine va fi instalată în lume atunci când va domni pacea pentru toate popoarele: “Cei blânzi moșteneasc țara și au belșug de pace” (Psalm 37:11). Dar când se va realiza această speranță a omenirii?

Înainte de izbucnirea primului război mondial, națiunile au construit Palatul Păcii la Haga, în Olanda. Voci erau auzite pretutindeni care pretindeau că pacea omenirii va dura veșnic. Aceste voci nu au mai fost auzite când au început să bubuie tunurile.

Înainte de al doilea război mondial, profeții păcii declarau că afacerile lumii nu vor permite izbucnirea altui război. Dar însăși Liga Națiunilor n-a fost în stare să păstreze pacea lumii. Și au început să explodeze bombele.

Apoi a venit pacea și s-a înființat Organizația Națiunilor Unite. Marile puteri și-au declarat intențiile lor de a transforma “săbiile lor în fiare de plug” și prin diplomație și acorduri internaționale să aducă lumii așteptata epocă de aur, când: “Nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța să facă război” Mica 4:3.

După aceasta, Corea, Vietnam și Orientul Mijlociu au întunecat cerul și norul războiului atomic stă deasupra lumii de astăzi. Este momentul să spunem că pacea omenirii nu este altceva decât un vis înșelător câtă vreme răutatea, pofta de putere, ura și tot ce Biblia numește “păcat” există în inimile oamenilor. Până ce aceste pasiuni rele nu sunt dezrădăcinate, mileniul, cuvânt care a ajuns să însemne o mie de ani de pace, va rămâne numai un vis. Scriptura declară: “Cei răi n-au pace, zice Domnul” Isaia 57:21.

Nu va fi pace pe pământ până ce inimile oamenilor nu se vor întoarce la Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu găsim o singură promisiune a lui Dumnezeu că TOATĂ‚ LUMEA se va întoarce la Dumnezeu, sau că omenirea va deveni neprihănită, deci pașnică. Dimpotrivă, Biblia declară că la sfârșitul timpului, chiar la a doua venire a lui Hristos, două clase vor trăi pe pământ – cei neprihăniți și cei nelegiuiți. În Matei 13 aceste două clase sunt reprezentate ca grâul și neghina, sau buruienile, care cresc împreună până la seceriș, care este “sfârșitul lumii”. Versetele 30 și 39.


1. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU CEI DREPŢI AFLAŢI ÎN VIAŢĂ‚?

Cei drepți, sau neprihăniți, sunt urmașii lui Hristos. Ce va fi cu ei la a doua venire a Lui?
“Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborâ din cer și… noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” 1Tesaloniceni 4:16,17.

Atunci se va împlini promisiunea lui Isus (Ioan 14:1-3) că Se va întoarce să ia pe ai Săi cu El, ca ei să trăiască acolo unde trăiește El. După venirea lui Isus, îi găsim pe cei salvați în jurul tronului lui Dumnezeu: “După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: Aliluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea!” Apocalipsa 19:1.


2. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU CEI NEPRIHĂ‚NIŢI CARE AU MURIT?

Vor rămâne ei în mormânt în timp ce prietenii lor în viață se bucură de prezența lui Isus în ceruri?
“Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar TOŢI VOM FI SCHIMBAŢI, într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, MORŢII VOR ÎNVIA și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca TRUPUL ACESTA SUPUS PUTREZIRII SĂ‚ SE ÎMBRACE ÎN NEPUTREZIRE ȘI TRUPUL ACESTA MURITOR SĂ‚ SE ÎMBRACE ÎN NEMURIRE… Atunci se va împlini cuvântul: ‘Moartea a fost înghițită de biruință'” 1Corinteni 15:51-54.

Morții cei neprihăniți vor fi înviați nemuritori, ca să nu mai fie niciodată supuși morții. În același timp, credincioșii în viață vor fi schimbați și ei în nemuritori. Împreună se vor ridica de la pământ să întâmpine pe Domnul.

Schimbarea aceasta va dura “o clipă”, sau cum apare în original: en atomo, într-un atom! Într-o clipă, cât durata străfulgerării unei explozii atomice, schimbarea aceasta va avea loc și toți cei mântuiți vor apărea în frumusețea Domnului. Cei salvați din toate secolele vor fi luați la cer împreună.

“ÎNTÂI VOR ÎNVIA CEI MORŢI ÎN HRISTOS; APOI NOI CEI VII, CARE VOM FI RĂ‚MAS, VOM FI RĂ‚PIŢI TOŢI ÎMPREUNĂ‚ CU EI ÎN NORI, ca să întâmpinăm pe Domnul și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” 1Tesaloniceni 4:16-17.

Gândește-te la acea întâlnire cu toți cei iubiți, de care ai fost despărțit prin moarte. Cei credincioși, pe care moartea i-a luat de lângă noi, rupând cercul familiei, ne vor ieși înainte îmbrăcați în nemurire. “Mângâiați-vă dar, unii pe alții cu aceste cuvinte” Versetul 18.


3. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU CEI RĂ‚I AFLAŢI ÎN VIAŢĂ‚?

Am luat în considerare soarta poporului lui Dumnezeu la a doua venire a lui Isus. Dar ce va fi cu cei răi? Cât de deosebită va fi soarta lor a acelora care au disprețuit sau neglijat Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul!

De la începutul lumii, Dumnezeu nu a încetat să apeleze la inima omenească răzvrătită. El insistă: “Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea; pentru ce vreți să muriți?” Ezechiel 33:11.

Dar milioane își întorc capul de la aceste apeluri. Dumnezeu Însuși zice: “Eu chem și voi vă împotriviți; îmi întind mâna și nimeni nu ia seama… lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele” Proverbe 1:24,25

Ioan descrie reacția nelegiuiților la a doua venire a lui Isus: “Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. ȘI ZICEAU MUNŢILOR ȘI STÂNCILOR: CĂ‚DEŢI PESTE NOI ȘI ASCUNDEŢI-NE DE FAŢA CELUI CE ȘADE PE SCAUNUL DE DOMNIE și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare?” Apocalipsa 6:14-17.

Cei nelegiuiți nu doresc să-L vadă pe Hristos venind în glorie, fiindcă nu-L iubesc. De aceea se roagă stâncilor și munților să cadă peste ei și să-i ascundă de fața Lui.

La a doua venire a lui Hristos, cei nelegiuiți vor fi uciși de strălucirea apariției Lui.

“Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului” Luca 17:29,30.

Pe pământ nu va mai rămânea nimeni să-i plângă sau să-i îngroape, după cum citim în Ieremia 25:31,33: “Vuietul ajunge până la marginea pământului; căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă săbiei, zice Domnul. Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celalt; nu vor fi nici jăliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi ca un gunoi pe pământ” Ieremia 25:31,33.


4. TRĂ‚IND CU HRISTOS 1000 DE ANI

Să vedem ce se întâmplă cu cei drepți după ce vine Isus. Știm deja că sfinții care au murit vor ieși la viață la a doua venire a lui Hristos, pentru ca, împreună cu cei neprihăniți aflați în viață, care n-au gustat niciodată moartea, să intre în cer. Cerul va fi locuința lor, fiindcă lumea cea veche va fi nepotrivită ca locuință la vremea aceea.

Învierea credincioșilor care au murit este numită de Biblie întâia înviere.

“Fericiți și SFINŢI sunt cei ce au parte de ÎNTÂIA ÎNVIERE! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și VOR ÎMPĂ‚RĂ‚ŢI CU EL O MIE DE ANI” Apocalipsa 20:6.

În mod greșit, unii vorbesc despre această mie de ani ca fiind un timp de pace, când nu vor mai fi războaie și toți vor fi fericiți pe pământ. Dar aceasta nu este învățătura Bibliei. În loc de aceasta, avem făgăduința Domnului Hristos că El pregătește loc în casa Tatălui Său.

“În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi” Ioan 14:2-3.

În Faptele 1:9-11 găsim că Isus s-a dus la cer ca să facă lucrarea de pregătire și apostolul Pavel vorbește despre ziua când și noi ne vom urca să întâmpinăm pe Domnul (1Tesaloniceni 4:16-17).
Când drepții morți sunt înviați, ei și cu cei neprihăniți în viață se vor duce cu Mântuitorul lor înapoi în casa Tatălui Său.

Ce vor face sfinții în cer în acest timp de o mie de ani?

“Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani” Apocalipsa 20:4.

Așa dar, cei mântuiți vor avea o parte cu Domnul la judecată. În 1Corinteni 6:1,2 ni se spune că ei vor judeca lumea. Ca urmare, ei vor înțelege pe deplin de ce unii dintre prietenii și rudele lor, unii chiar socotiți oameni religioși, nu sunt printre copiii lui Dumnezeu. Ei vor vedea cât de drepte și adevărate au fost toate procedeele lui Dumnezeu cu oamenii păcătoși. Răul nu va mai apărea niciodată după ce această judecată se va fi încheiat și sentințele vor fi executate.


5. DIAVOLUL ÎN LANŢURI

Starea pământului după a doua venire a lui Hristos este descrisă dramatic în cuvintele simbolice din Apocalipsa 20:1-3. Aici se spune că un înger puternic vine din cer ținând în mână cheia Adâncului. El pune mâna pe balaur, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana. Notați următoarele cuvinte: “Și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele Neamurile, până se vor împlini o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme” (Apocalipsa 20:2-3).

Expresia “Adânc” folosită aici este același termen folosit în Geneza 1:2 ca să descrie pământul, așa cum arăta la început, când “pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric”. De fapt, termenul “adânc” este tradus “fântână fără fund, abis” în Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament.

Pământul este lăsat fără nici un locuitor în timpul celor o mie de ani. Nelegiuiții sunt morți cu toții, cei neprihăniți sunt toți în cer. Satan și îngerii lui sunt lăsați în această lume pustie să se gândească la toată paguba pe care au provocat-o de-a lungul secolelor.

Nu este de mirare că citim că Satan este legat. Satan este părăsit pe lumea aceasta fără nicio ființă omenească sub controlul lui. Adesea auzim pe unii spunând: “Am mâinile legate, nu pot să fac nimic”. Nu sunt funii în jurul mâinilor lor, dar noi înțelegem ce vor să spună. Așa că înțelegem și ce înseamnă că Satan va fi legat. Nici un lanț de fier nu-l leagă, dar el este legat de circumstanțele care au rezultat din evenimentele întâmplate. Nicio ființă omenească nu se mai află pe pământ. Astfel Satan și îngerii lui nu au niciun nelegiuit pe care să-l conducă și nici un sfânt pe care să-l ispitească.
 

7. SFÂRȘITUL PĂ‚CATULUI
La timpul acesta, Fiul lui Dumnezeu revine pe pământul acesta aducând cu El pe tot poporul Său. Apoi coboară cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Ioan scrie: “Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” Apocalipsa 21:2,3.PRIMA ÎNVIERE
• Hristos vine
• Drepții sunt înviați
• Drepții sunt schimbați
• Drepții sunt luați la cer
• Nelegiuiții sunt uciși 


 1000 DE ANI


SATAN LEGAT PĂ‚MÂNTUL PUSTIIT A DOUA ÎNVIERE
• Nelegiuiții sunt înviați
• Sfinții și cetatea sfântă coboară din cer
• Nelegiuiții sunt judecați
• Diavolul și nelegiuiții sunt distruși
• Pământul este înoit
• Sfârșitul răului
 

6. VA FI DEZLEGAT VREODATĂ‚ SATAN DIN LANŢURILE LUI?

Satana și armata lui de demoni sunt legați până la sfârșitul celor o mie de ani. Ce se întâmplă după aceea?

Trebuie să observăm că Biblia învață că sunt două învieri generale: “Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut BINELE, VOR ÎNVIA PENTRU VIAŢĂ‚, iar cei ce au făcut RĂ‚UL, VOR ÎNVIA PENTRU JUDECATĂ‚” Ioan 5:28,29.

Am văzut deja că întâia înviere, numită aici “înviere pentru viață” are loc la a doua venire a Domnului Hristos. La această înviere, poporul lui Dumnezeu se ridică din patul de țărână. Apocalips 20:16 numește aceasta “întâia înviere”. O mie de ani mai târziu are loc a doua înviere, a celor nelegiuiți.

“Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere” Apocalips 20:6.
“Ceilalți morți”, sau nelegiuiți, sunt înviați din morți la sfârșitul celor o mie de ani. Aceasta se potrivește cu ce spune versetul 7:
“Când se vor împlini cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din temnița lui”.

La începutul celor o mie de ani, Satan va fi legat prin aceea că toți oamenii, supușii lui, sunt morți, iar cei drepți sunt luați din lumea aceasta la a doua venire a lui Hristos. Dezlegarea lui poate să se facă numai prin întoarcerea supușilor lui. Când nelegiuiții sunt înviați la sfârșitul celor o mie de ani, aceasta îl dezleagă pe Satan.

Acum el are pe cine să înșele, pe cine să conducă. Dar caracterul lui nu s-a schimbat, după cum nici al lor. Ei sunt acum prizonierii lui voluntari. Satan face acum efortul final să preia conducerea pământului și își reia în felul acesta activitatea “pentru puțină vreme”.
 
Pentru Satan și pentru cei nelegiuiți, aceasta pare o ocazie fără pereche. Cetatea sfântă nu este fortificată și locuitorii ei nu sunt înarmați. El decide să ia cetatea prin forță și să o stăpânească. El convinge pe urmașii lui că, datorită numărului lor mai mare, victoria le este asigurată. Așa îi adună el la atac împotriva cetății lui Dumnezeu.

“Satan va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele Neamurile (pe cei nelegiuiți), care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită” Apocalipsa 20:8,9.

Plănuind acest război, Satan are lângă el geniile militare din toate timpurile istoriei. Acolo sunt regi și generali care au cucerit țări întregi, viteji care n-au pierdut nicio bătălie, războinici mândri și ambițioși a căror apropiere a făcut să tremure împărății. În moarte, caracterele acestor oameni nu s-a schimbat. Ei ies din mormânt cu aceleași ambiții, cu aceleași dorințe egoiste.

În cele din urmă, totul este gata și Satan dă ordinul de înaintare. Mulțimea uriașă de nelegiuiți, cu precizie militară, se pune în mișcare ca să înconjoare cetatea sfântă și să facă din ea capitala lor.
Dar geniul lui Satan și al urmașilor lui nu se poate compara cu dreptatea Domnului nostru. Acum este momentul crucial când judecata finală este executată asupra nelegiuiților.

“Și am văzut pe MORŢI, mari și mici, STÂND ÎN PICIOARE ÎNAINTEA SCAUNULUI DE DOMNIE (AL LUI DUMNEZEU). Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost JUDECAŢI după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea” Apocalipsa 20:12.

Aici, pentru prima și ultima dată, tot neamul omenesc, din toate timpurile se întâlnește și toți stau de față. Copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu sunt conduși de Isus Hristos, nelegiuiții de arhanghelul decăzut, Satan.

Pentru că Răscumpărătorul “S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și încâ moarte de cruce… De aceea… Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus SĂ‚ SE PLECE ORICE GENUNCHI al celor din ceruri, de pe pământ și ORICE LIMBĂ‚ SĂ‚ MĂ‚RTURISEASCĂ‚ SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU TATĂ‚L CĂ‚ ISUS HRISTOS ESTE DOMNUL” Filipeni 2:8-11.

Așa se sfârșește marea luptă dintre Hristos și Satan care a durat multe secole din istoria planetei pământ. Fiecare persoană care a trăit cândva pe pământ are un rol în această dramă finală.
Nu numai oameni, ci și îngerii răi și Satan însuși se vor pleca înaintea “Domnului domnilor și Împăratul împăraților” Apocalips 19:16. Toți vor mărturisi că Satan a fost greșit și căile lui Dumnezeu au fost drepte și adevărate. Satan și nelegiuiții văd că drumul răului și al egoismului i-a condus numai la nefericire și nemulțumire, că o astfel de viață nu merită să fie trăită. Distrugerea este de preferat.

Acum se încheie marea luptă dintre bine și rău; acum păcatul și păcătoșii sunt înlăturați pentru totdeauna, căci este scris: “Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar DIN CER S-A COBORÂT UN FOC CARE I-A MISTUIT. Și diavolul care-i înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. IAZUL DE FOC ESTE MOARTEA A DOUA. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc” Apocalipsa 20:9,10,14,15.
 
Judecata de la urmă și focul lui Dumnezeu cel veșnic vor distruge păcatul și pe aceia care s-au prins cu încăpățânare de el. Satan și cei pierduți sunt distruși în această moarte a doua, care este veșnică și din care nu mai există trezire. Focul din cer își încheie lucrarea lui și Dumnezeu are acum o lume curată, un univers curat.


8. DUMNEZEU CURĂ‚ŢĂ‚ PĂ‚MÂNTUL

Pe timpul lui Noe, lumea aceasta a fost distrusă de potop. Acum ea va fi curățată prin foc. Dumnezeu dorește o lume fără păcat. El dorește să îndepărteze orice urmă a răului. Apoi, din cenușa focului curățitor, Domnul va scoate un pământ nou, nemânjit de amintirile păcatului.

“Iată, Eu fac toate lucrurile noi… Apoi am văzut UN CER NOU ȘI UN PĂ‚MÂNT NOU, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră” Apocalipsa 21:5,1.

Astfel cade cortina peste vechea dramă a păcatului și se ridică în gloria unei lumi noi de pace pentru veșnicie. Aceasta va fi o lume reală, cu oameni adevărați în ea. O lume fericită, fără teamă sau îngrijorări.
Unde vei fi în acea dimineață? Afară din cetate, fără Hristos și pierdut pentru totdeauna, sau în cetate cu Hristos și cu cei salvați pentru totdeauna pe un pământ înoit? Adu-ți aminte, ceea ce mânjește este păcatul. Și păcatul este călcarea Legii sfinte a lui Dumnezeu. Pământul cel nou va fi fericit și curat tocmai pentru că păcatul a fost înlăturat de pe el.

Tată ceresc, Îți mulțumesc pentru făgăduințele Tale scumpe. Te rog pregătește-mi și mie un cămin, fiindcă vreau să fiu și eu acolo! Și trimite Duhul Tău Sfânt să mă învețe de pe acum să trăiesc o viață curată, fără păcat, în ascultare de Tine. În numele lui Isus mă rog. Amin.