06. Pasi spre viata vesnica

PAȘI SPRE VIAŢA VEȘNICĂ‚

   Cineva povestește cum un grup de frizeri la o întrunire și-au propus să arate ce poate face profesia lor spre a schimba un om. Ei au găsit într-un șanț un alcoolic care era întruchiparea degradării. Cu colaborarea lui l-au îmbăiat, i-au aranjat părul și i-au cumpărat o îmbrăcăminte nouă. După ce și-au încheiat lucrarea de remodelare a individului, era greu să crezi că omul schimbat ce stătea în fața audienței era același om pe care îl găsiseră în șanț. El arăta, mirosea și se comporta diferit. Totuși, două zile mai târziu, omul se afla din nou beat în șanț. Amanetându-și noile haine și folosind banii ca să cumpere lichior, el o apucase din nou pe vechile căi.
   În timp ce frizerii încercaseră să-i schimbe înfățișarea, ei nu au fost în stare să-i schimbe natura. Cineva spunea: "Poți să iei un porc să-l speli bine, să-l parfumezi, îi pui o fundiță la coadă, dar când te întorci cu spatele el se va tăvăli din nou în noroi. El este totuși porc". Natura lui nu s-a schimbat.
   Prin profetul Său, Dumnezeu ne spune că omul nu poate face în mod natural ce este bine. "Poate un etiopian să-și schimbe pielea, sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul?" Ieremia 13:23
   Ai simțit această luptă în viața ta? Dorești să faci ce este bine, dar te simți aproape silit să faci contrariul. Isus a zis: "Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă" (Matei 26:41). Dacă accepți pe Hristos ca Mântuitor din păcatele trecute vei avea nevoie de ajutor special în trăirea pentru Hristos în zilele care urmează. Vom vedea în această lecție că numai dacă permitem lui Hristos să ne salveze de natura noastră păcătoasă noi putem avea puterea să trăim victorioși în această lume.

1.  Ce problemă spunea Pavel că are în trăirea vieții pe care o dorea? Romani 7:18,19 NT 1101
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Ce exista în Pavel care-l determina să facă răul? Romani 7:20 NT 1101
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Omul a fost la început înzestrat cu puteri nobile și cu o minte bine echilibrată. El era o ființă desăvârșită și în deplină armonie cu Dumnezeu. Cugetele sale erau curate, idealurile sale erau sfinte. Prin neascultare însă, puterile lui au fost pervertite și egoismul a luat locul dragostei. Omul ajunse atât de slab prin călcarea Legii lui Dumnezeu că era cu neputință pentru el ca prin puterile sale să reziste puterii celui rău. El a fost făcut captiv de Satana și ar fi rămas așa pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în mod special…"
   Este imposibil pentru noi ca prin noi înșine să scăpăm din prăpastia păcatului în care ne afundăm. Inimile noastre sânt rele și noi nu le putem schimba. Educația, cultura, exercitarea voinței, efortul uman toate își au sfera lor corespunzătoare, dar aici sunt cu totul fără putere. Ele pot reproduce o îndreptare exterioară a comportamentului, dar nu pot schimba inima și nu pot curăța izvoarele vieții. (SC p.17.18).

4.  Ce se va întâmpla dacă noi suntem în stăpânirea naturii păcătoase, trupești? Romani 8:6 NT 1101
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  Cine l-a eliberat pe Pavel din starea lui firească, păcătoasă? Romani 7:24,25 NT 1101
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Trebuie să existe o putere care să lucreze din interior, o nouă viață de sus, înainte ca oamenii să fie transformați de la păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate însufleți puterile fără viață ale sufletului și să-l atragă la Dumnezeu, la sfințenie… Pentru toți există doar un singur răspuns: "Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii" (Ioan 1:29) Idem p.18,19

6.  Ce spunea Pavel că era în el ce-l ajută să trăiască o viață de creștin? Galateni 2:20 NT 1140
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Numai cum spune Isus că poate fi pregătit un om să moștenească viața veșnică? Matei 18:3 NT 944
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   A fi convertit înseamnă "a fi schimbat". "Mântuitorul spune: "Dacă un om nu se naște din nou, dacă nu primește o inimă nouă, ori dorințe, scopuri și motive care să-l conducă la o nouă viață, el nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu" (Idem p.18)
   Ar fi primejdios ca oamenii neconvertiți să fie mântuiți. Cu egoismul lor, cu natura lor păcătoasă, problema păcatului ar apărea din nou în ceruri dacă ei nu au permis ca transformarea să aibă loc în ei.

8.  Ce schimbare a spus Domnul Isus lui Nicodim că trebuie să aibă loc în om dacă el vrea să vadă Împărăția lui Dumnezeu? Ioan 3:1-3 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce dorea să știe Nicodim? Versetul 4 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Metafora nașterii din nou, folosită de Isus nu era cu totul nefamiliară pentru Nicodim. Cei convertiți de la păgânism la credința lui Israel erau adesea asemănați cu niște copii de curând născuți. De aceea el trebuie să fi înțeles că vorbele lui Isus nu trebuie să fie luate într-un sens literal. Dar în virtutea nașterii sale ca israelit, el se socotea sigur de un loc în Împărăția lui Dumnezeu… Avea simțământul că el nu are nevoie de schimbare. De aici surpriza lui la cuvintele Mântuitorului. Mai mult se simțea iritat de aplicarea lor la persoana sa". (DA 17)

10. Cum i-a spus Isus lui Nicodim că el poate fi născut din nou? Versetele 5-7 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Nici o născocire omenească nu poate găsi un leac  pentru sufletul păcătos. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Mai înainte ca pârâul să devină curat trebuia curățit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii încearcă imposibilul. Nu este nici o siguranță pentru acela care are o religie legalistă, o formă de evlavie. Viața de creștin nu este o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea față de eu și față de păcat și o viață cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt" Ibid. 17211.

11. Prin ce putere îndeplinește Dumnezeu această schimbare în noi? Versetul 8 NT 1027; Romani 8:14 NT 1102
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze și flori, dar nu se vede și nimeni nu știe de unde vine și unde se duce. Tot așa este și cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii… Când Duhul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, El transformă viața. Gândurile păcătoase sânt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică povara; nimeni nu vede lumina care se pogoară de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu. Apoi acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea creează o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu". Ibid. 172.173

12. Ce este turnat în inimile noastre de către Duhul Sfânt? Romani 5:5 NT 1098
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Cum este descrisă de către Pavel persoana nou născută? 2Corinteni 5:17 NT 1131
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Cine este acela care trezește în noi dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu? Filipeni 2:13 NT 1152
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Nu-ți poți schimba inima, nu poți prin tine însuți, să-i predai lui Dumnezeu simțămintele ei, dar poți alege să-I slujești, poți să-I predai voința ta. El va lucra atunci în tine și voința și înfăptuirea după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga ta ființă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos: simțămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie în El… Dacă supui voința ta lui Hristos, atunci te aliezi cu Acea putere care este mai presus de toate domniile și stăpânirile". SCp.47,48.

15. Cum descrie Dumnezeu mijloacele prin care El ne dă atât cunoștința cât și dorința de a asculta de El? Evrei 10:16 NT 1182
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În timp ce Dumnezeu șterge păcatele noastre, El scrie Legile Sale în mintea noastră ca noi să putem dezvolta un caracter asemenea Lui. El scrie de asemenea legile în inima noastră, ca noi să putem dori a împlini voia Sa. El schimbă natura noastră veche prin intermediul unei noi nașteri. Natura răzvrătită moare și noi dorim să facem ceea ce dorește Dumnezeu.

16. Ce fel de viață va trăi noul creștin? Romani 8:1-4 NT 1099
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Iubirea față de Domnul Hristos va fi izvorul acțiunilor noastre. Aceia care au ajuns să simtă iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu se vor întreba cât de puțin trebuie să dea pentru a împlini cerințele lui Dumnezeu; ei nu vor urmări un standard scăzut de viețuire, ci vor tinde către o desăvârșită conformare față de voința Răscumpărătorului lor". Ibid. p.45

17. Dacă păcătuim după ce am fost născuți din nou, ce ajutor mai putem spera? 1Ioan 2:1 NT 1199
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Noi va trebui adesea să ne plecăm și să plângem la picioarele Domnului Hristos din cauza scăderilor și greșelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem lepădați, noi nu suntem uitați și respinși de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi… El vrea să vă facă iarăși după chipul Său, și să vadă reflectându-se în voi curăția și sfințenia Lui. Și dacă vă veți supune Lui, El care a început această bună lucrare în noi, o va duce mai departe până la ziua revenirii Domnului Hristos. Rugați-vă cu mai multă căldură, credeți mai mult, și atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încrederea în propria noastră putere, să ne prindem puternic de Răscumpărătorul nostru". Ibid. p.64

18. Ce asigurare avem dacă stăm lângă Mântuitorul nostru? Filipeni 4:13 NT 1154
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Acela care-și pune încrederea ca și Pavel în Dumnezeu este în stare să spună: "Pot totul prin Acela care mă întărește". Oricare ar fi fost greșelile sau înfrângerile trecutului, noi putem cu ajutorul lui Dumnezeu să ne înălțăm mai presus de ele. Împreună cu apostolul putem zice: "Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus". Filipeni 3:13-14 (MH 516)

19. După studiul acestei lecții este și dorința ta să experimentezi această naștere din nou pe care a promis-o Hristos?
    Răspunsul tău _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______