14. Este botezul necesar?

ESTE BOTEZUL NECESAR?

   În Siria antică trăia un om numit Naaman. Nu ni se spune prea mult despre el, deși Biblia precizează că era un bărbat puternic și viteaz și că era căpetenia oștirii lui Ben-Hadad. Dar el era lepros! Astăzi există speranțe pentru leproși. Dar în acele zile lepra era o garanție a unei morți lente, prelungite, îngrozitoare. Astfel că viitorul părea destul de sumbru pentru Naaman și familia sa. Totuși o tânără roabă evreică din casa lui Naaman a aflat despre boala stăpânului ei și a susținut că profetul lui Dumnezeu, Elisei, ar putea să-l vindece pe Naaman, dacă acesta s-ar duce în Samaria.
   Ca majoritatea oamenilor suferinzi de o boală fatală, Naaman era disperat și doritor să încerce orice leac. Când el s-a sfătuit cu regele Siriei acesta i-a spus să meargă să-și caute de vindecare. El chiar i-a trimis o scrisoare de recomandare regelui lui Israel. Naaman a plecat însoțit de slujitorii săi în Samaria încărcat de daruri scumpe pentru viitorul său binefăcător.
   Când Naaman a ajuns la casa lui Elisei, acesta nici măcar nu a ieșit să-l salute. În loc de aceasta el a trimis pe slujitorul său cu următorul mesaj: "Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan; și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat". (2Împărați 5:10)
   Naaman se așteptase să vadă o manifestare minunată a puterii cerului. El s-a simțit umilit când i s-a spus să se scalde în Iordan. Furios el s-a decis să plece, dar înțelepții lui slujitori l-au îndemnat să urmeze sfatul lui Elisei.
   Credința lui Naaman era încercată, în timp ce mândria lupta pentru supremație. Dar credința a învins și trufașul sirian și-a lepădat mândria inimii și s-a supus voinței descoperite a lui Iehova. El s-a cufundat de șapte ori în Iordan "după cum îi spusese omul lui Dumnezeu". Dar credința lui a fost răsplătită; "carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș, și s-a curățit". (Profeți și regi pg.249).
   Nu a existat nici-o substanță vindecătoare în apa râului Iordan. Cufundându-se de șapte ori, Naaman doar și-a dovedit credința sa în Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu era acela care îl curățase și îl vindecase.
   Mulți dintre noi sunt bolnavi de o lepră spirituală cunoscută sub numele de păcat. Consecințele păcatului sunt pur și simplu la fel de fatale și mortale cum era lepra în timpurile biblice. Păcatul nu are leac astăzi decât prin credința noastră în Dumnezeu. Prin botez păcatele noastre sunt spălate dar apa prin ea însăși nu are însușiri vindecătoare. Și astfel te putem întreba: Este botezul cu apă necesar? Este botezul necesar pentru mântuire? Cum a fost botezat Isus? Cine poate fi admis la botez? Să deschidem din nou cartea cu răspunsuri a lui Dumnezeu.

1.  Când lui Isus i s-a cerut să facă o minune pentru a dovedi divinitatea Sa ce a spus El conducătorilor evrei? Ioan 2:18,22 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Hristos a oferit un singur semn al divinității Sale – moartea și învierea Sa. El a dovedit prin înviere că jertfa Sa pentru noi a fost acceptată de Dumnezeu și că El a câștigat puterea asupra morții.

2.  Ce mărturie a dat Pavel cu privire la moartea și învierea lui Hristos? 1Corinteni 15:3,4 NT 1125
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Care sunt martorii care l-au văzut pe Isus după înviere? Versetele 5-8 NT 1125
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Majoritatea celor amintiți de Pavel aici erau în viață când el a scris această epistolă către Corinteni. Ei erau acolo pentru a da mărturie cu privire la adevărul pe care îl scria Pavel. Realitatea istorica a învierii lui Isus este pusă sub semnul întrebării de foarte puțini oameni astăzi.

4.  Care sunt cele trei experiențe ale lui Isus în care ne demonstrăm credința noastră când primim botezul? Romani 6:3-6 NT 1099
    Biblia spune: a. Vers.3 "Botezați în _________________________________
Noi murim față de păcatele noastre.
b. Vers.4 "Tot așa noi ______________________________________________
Noi îngropăm trecutul vieții noastre păcătoase.
c. Vers.5 "Vom fi __________________________________________________
Noi suntem înviați la o nouă viață.

   Începem o viață nouă în Hristos. Păcatele noastre sunt toate spălate. Botezul este modul nostru exterior de a ne declara credința noastră în moartea, îngroparea, învierea Mântuitorului nostru și în capacitatea Lui de a ne curăța de păcatele noastre. Botezul este manifestarea vizibilă care dovedește experiența lăuntrică în Hristos.

5.  Ce a spus Isus că dorește ca noi să facem în prezența prietenilor noștri? Matei 10:32 NT 934
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Botezul oferă un prilej minunat de a-L mărturisi pe Hristos semenilor noștri.

6.  Câte feluri de botez învață și aprobă Biblia? Efeseni 4:5 NT 1147
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Un botez? Atunci de ce sunt așa de multe feluri de botez pe care le învață și practică bisericile creștine astăzi?
   Unele biserici practică botezul prin turnare, altele prin cufundare în apă. Un recent articol, dintr-un ziar prezenta o fotografie arătând un preot care boteza o actriță de cinema cu petale de trandafir!
   Dar Biblia spune că există "un singur botez". Care botez este botezul biblic? Ce înseamnă cuvântul botez? Cuvântul grecesc din care a derivat cuvântul "a boteza" este baptizo, care înseamnă "a pune în întregime sub", "a cufunda", "a afunda".

7.  Cine a fost primul care a oficiat botezul în Noul Testament? Matei 3:1-6 NT 925
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  De ce boteza Ioan Botezătorul în pustie? Ioan 3:23 NT 1028
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Desigur nu este nevoie de "multe ape" dacă Ioan ar fi botezat prin stropirea sau turnarea apei.

9.  De ce a spus Isus că era necesar ca El să fie botezat? Matei 3:13-15 NT 925
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Isus nu a primit botezul ca o mărturisire a vinovăției din partea Sa. El însuși S-a identificat cu păcătoșii, luând măsurile pe care trebuie să le luăm și noi, făcând ceea ce trebuie să facem și noi. Viața Sa de suferință și răbdare după botezul Său este de asemenea un exemplu pentru noi".
   Dacă Fiul lui Dumnezeu cel fără de păcat a considerat că este necesar să fie botezat în scopul de a împlini tot ceea ce este drept, cu cât mai mult e necesar acest lucru pentru omul păcătos.

10. Ce spune Biblia, ce arată că Hristos a fost botezat prin scufundare? Marcu 1:10 NT 962
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Botezul lui Isus nu a constat doar dintr-o simplă stropire sau turnare a apei. El a fost botezat în Iordan. Biblia dezvăluie clar felul de botez pe care Isus l-a aprobat și practicat.

11. Cum l-a botezat Filip pe vistiernicul etiopian? Faptele 8:26-39 NT 1065
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Când ________________________________ Duhul Domnului a răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut.
   Observăm iarăși metoda biblică de botez. Atât etiopianul cât și Filip s-au pogorât amândoi în apă.
   Famenul a fost scufundat în apă (în mod simbolic înmormântând vechea fire păcătoasă). Prin botez noi suntem înmormântați cu Hristos și suntem înviați ca El. Convertirea nu aduce păcătosului numai experiența nașterii din nou ci și moartea vieții vechi trăite în păcat. Botezul înseamnă intrarea omului într-o familie nouă – familia lui Dumnezeu, pentru că el este botezat "în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh" Matei 28:19.

12. Când a fost introdus în biserică botezul prin stropire?

RĂ‚SPUNSUL ISTORIEI: Cardinalul James Gibbons scrie în "Credința părinților noștri", ediția a 94-a, p.277. "Timp de mai multe secole după instituirea creștinismului botezul era practicat ca regulă prin scufundare: dar din secolul al XII-lea obiceiul botezului prin turnarea apei s-a răspândit în Biserica Romano-Catolică pentru că acest obicei era mai puțin incomod decât botezul prin cufundare. . Biserica și-a folosit  spiritul de discernământ hotărând adaptarea celui mai comod procedeu în funcție de împrejurările legate de timp și loc. Mulți protestanți au adoptat și adaptat ceea ce Biserica Catolică schimbase în timpurile vechi.

13. Cât de important este ca o persoană să fie născută din apă și din Duh? Ioan 3:5 NT 1027; Marcu 16:16 NT 984
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Unii oameni cred că botezul nu te mântuiește și astfel nu este necesar. Într-adevăr, botezul singur nu va mântui niciodată pe nimeni. Totuși fără el poți fi pierdut. Oamenii pot fi botezați și totuși să nu fie credincioși lui Dumnezeu sau în armonie cu Cuvântul Său. Pe de altă parte, dacă o persoană refuză să fie botezată când ea înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, împotrivirea ei dezvăluie lipsa de credință și încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Său.

14. Ce a instruit Isus pe urmașii Săi să facă înainte ca ei să boteze pe oameni? Matei 28:19 NT 961
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Învățătura este o parte a pregătirii pentru botez. Este imposibil pentru sugari sau copiii mici să înțeleagă semnificația mântuirii. Un candidat la botez este învățat "să păzească tot ce v-am poruncit" Versetul 20.

15. Care este o altă condiție necesară pentru botez? Marcu 16:15,16 NT 984; Faptele 8:34-37 NT 1066
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Credința este esențială pentru botez și mântuire. Ce este credința? Credința înseamnă acceptarea lui Hristos și a Cuvântului Său. Noi trebuie să primim învățăturile Sale și să urmăm exemplul Său.

16. Ce a spus Petru că trebuie să facem noi înainte de a fi botezați? Faptele 2:38 NT 1057
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Pocăința include părerea de rău pentru păcat și părăsirea lui. Noi nu vom renunța la păcat dacă nu vom vedea păcătoșenia lui, până ce nu-l vom părăsi în inimă, nu va fi nici o schimbare reală în viață". Înainte ca să existe o înmormântare trebuie să aibă loc un deces. Înainte ca să fim îngropați în botez, trebuie să moară vechea viață în păcat. Trebuie să renunțăm la vechile obiceiuri păcătoase.

17. Ce i s-a spus lui Pavel să facă când a înțeles planul de mântuire? Faptele 22:16 NT 1085
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cum descrie Pavel ceea ce are loc când suntem botezați în Hristos? Galateni 3:27 NT 1142
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Urmașii lui Hristos supun din dragoste și cu bucurie inimile lor lui Hristos și acceptă numele Lui: Atunci ei sunt numiți creștini pentru că ei și-au arătat dorința de a fi uniți cu El.

19. Care a fost răspunsul oamenilor în ziua Cincizecimii când ei au primit vestea bună despre Isus și au acceptat mântuirea Sa? Faptele 2:41 NT 1057
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. Cum descrie apostolul Pavel viața nouă pe care creștinii o trăiesc după botez? Galateni 2:20 NT 1140
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. A fi botezați nu înseamnă că nu vom mai fi niciodată ispitiți ca să păcătuim din nou. Ce s-a întâmplat cu Isus după botezul Său? Matei 4:1 NT 925
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Unde trebuie să găsească creștinul nou botezat ajutor pentru a face față acestor ispite? Iuda 24,25 NT 1205
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ai făcut pasul care te unește cu familia lui Dumnezeu? Isus spune: "Vino!" Care este răspunsul tău la invitația Sa de a-L urma în acest ritual sfânt al botezului?
    Răspunsul d-voastră: ____________________________________________
_________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______