16. Dragostea lui Dumnezeu in Iad

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ÎN IAD

 

   Chiar de la începutul păcatului, lucrarea diavolului a fost de a prezenta greșit caracterul lui Dumnezeu. În cer, el a indus în mințile îngerilor, îndoiala cu privire la dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. El a reușit atât de bine în această lucrare de înșelăciune, încât o treime din îngeri l-au urmat în răzvrătire. (Apocalipsa 12:3,4,7-9)
   De la alungarea sa din cer, scopul declarat al celui rău a fost de a aduce haos pe acest pământ. El urmărește să îndepărteze de Dumnezeu sentimentele copiilor lui Dumnezeu. El a adus confuzie chiar asupra acelora care declară că sunt creștini. Cei mai mulți nu știu că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al dragostei. Ei nu înțeleg planul Său de mântuire a oamenilor căzuți în păcat.
   Milioane de oameni au întors spatele lui Dumnezeu, gândind că El este nemilos și nedrept. În multe cazuri ei au procedat astfel din cauza înțelegerii greșite cu privire la pedepsirea celor răi. Învățăturile și crezurile păgâne au fost amestecate cu adevărul Bibliei. Printr-o folosire greșită a textelor, se prezintă teorii omenești ce par să aibă temei biblic.
   O persoană care voia să devină un predicator creștin, a ajuns un sceptic și un infidel deoarece i s-a spus că mulți copilași vor arde în iad pentru veșnicie. Se spune că el ar fi zis: "Dacă așa este Dumnezeu, îl urăsc".
   Dacă aceia care au fost dezinformați ar putea cunoaște ce învață Biblia în legătură cu pedepsirea păcătosului, ei ar vedea mila, dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să descoperim împreună ce învață Biblia despre iad.

1.  Pentru cine a fost pregătit "iadul"? Matei 25:41 NT 955
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Când vor fi pedepsiți cei răi? 2Petru 2:9 NT 1197
     Biblia spune: "Domnul știe cum să ________________________________
________________________________ și să păstreze ___________________
__________________________________________________ în ziua judecății".

   Cei răi sunt "păstrați" pentru ziua judecății. Ei nu ard acum în iad. Ei nu sunt pedepsiți până după ziua judecății.

3.  Ce declarație face Hristos la a doua sa venire, ce arată că cei răi nu au fost răsplătiți înainte de acest moment? Matei 16:27 NT 943; Apocalipsa 22:12 NT 1223
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Atât cei răi cât și cei drepți sunt incluși în această declarație. La a doua Sa venire, Hristos va separa cele două clase de oameni – cei ce sunt mântuiți și cei ce sunt pierduți. Matei 25:31-34
   VĂ‚ ROG CITIŢI întreaga parabolă pe care a spus-o Hristos în legătură cu semănătorul și sămânța. În această relatare Hristos a schițat în detaliu soarta celor răi și răsplata celor drepți. Găsiți această parabolă în Matei 13:24-30.

4.  În parabola Sa, când a indicat Isus că recolta – sau separarea răului de bine – va avea loc? Matei 13:39 NT 939
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  În conformitate cu parabola când vor fi distruși cei răi? Versetul 40
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Aceasta arată clar că cei răi nu ard acum! Abia după venirea Sa sunt trimiși îngerii ca să-i strângă pe cei răi pentru a fi arși.

6.  Când va trimite Hristos îngerii Săi să separe binele de rău? Matei 24:30,31 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Care spune dumnezeu că va fi plata finală a păcatului? Romani 6:23 NT 1100
     Biblia spune: "Plata păcatului este ________________________________
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este______________________________
________________________________________________________________

   Acest text nu spune că păcătosul va trăi veșnic în chinuri. Viața și moartea sunt puse în contrast aici, arătând că cei răi vor înceta să trăiască pe când cei ce au acceptat viața veșnică vor continua să trăiască pentru totdeauna.

8.  Cum numește Dumnezeu moartea ce este pedeapsa finală a celor răi? Apocalipsa 21:7,8 NT 1222
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Când va avea loc "moartea a doua"? Apocalipsa 20:7-9,14 NT 1220
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Ce a spus Hristos, ce arată că atât trupul cât și sufletul vor fi distruse în iad? Matei 10:28 NT 934; Matei 5:30 NT 927
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Mulți oameni nutresc credința că sufletul, sau individul, nu poate fi distrus, dar Biblia spune: "Sufletul care păcătuiește, acela va muri". Ezechiel 18:4 VT 819

11. Cât de totală va fi distrugerea păcătosului nepocăit? Maleahi 4:1-3 VT 920
     Biblia spune: "Căci iată, vine ziua, care ____________________________
__________________________________________________ nu le va lăsa nici
______________________________________________________________ …
căci ei vor fi ca ___________________________ sub talpa picioarelor voastre".

12. Cum descrie Biblia deplina distrugere a celor răi?
     Biblia spune: a. Psalm 145:20 VT 637 _____________________________
________________________________________________________________
b. Psalm 37:10 VT 573 ____________________________________________
________________________________________________________________
c. Psalm 37:20 ___________________________________________________
________________________________________________________________
d. Psalm 21:9 ____________________________________________________
________________________________________________________________
e. Obadia 16 VT 892 ______________________________________________
________________________________________________________________

13. După ce lucrare de distrugere a fost terminată, cât foc va mai rămâne? Isaia 47:14 VT 720
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Cât de totală va fi distrugerea diavolului? Ezechiel 28:18,19 VT 832
     Biblia spune: "De aceea scot din mijlocul tău un _____________________
__________________________________________________ … și nu vei mai fi
_______________________________________________________________ ".

   Aici, sub simbolistica împăratului Tirului, este descrisă distrugerea finală a lui Satana.

15. Ce fel de foc va distruge păcatul și pe păcătos? Marcu 9:45-48 NT 974; Luca 3:17 NT 989
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Ce fel de foc trebuia să distrugă Ierusalimul dacă poporul nu urma să facă reforma? Ieremia 17:27 VT 755
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Poporul nu a luat în seamă avertismentul lui Dumnezeu și orașul a fost ars cu un foc care nu a putut fi stins. A ars orașul până la temelii, dar nu mai arde și astăzi. Ieremia 52:12,13

17. Cum descrie Dumnezeu efectul focului care va fi folosit asupra celor răi? Matei 25:41 NT 955
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Ce fel de foc a folosit Dumnezeu în distrugerea Sodomei și Gomorei? Iuda 7 NT 1204
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Acest foc "veșnic" nu mai arde astăzi. A fost veșnic în ce privește rezultatele, căci în 2Petru 2:6 se spune: "A osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire". Astfel efectul focului, și nu focul însuși, este veșnic.
   Cât de respingătoare față de orice simțământ de iubire și milă, și chiar pentru simțul nostru de dreptate, este învățătura după care mulți nelegiuiți sunt chinuiți în foc și pucioasă într-un iad care arde veșnic; că pentru păcatele unei vieți pământești scurte trebuie să suferi chinul atâta timp cât va trăi Dumnezeu. Totuși această învățătură a fost mult predicată și este încă inclusă în multe din crezurile creștinismului… Unde, în paginile Cuvântului lui Dumnezeu, poate fi găsită o astfel de învățătură?… Aceasta nu e învățătura Cărții lui Dumnezeu.

19. Cât de mult este distrus și curățat de acest foc în afara celor răi? 2Petru 3:10 NT 1198
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. De unde știm că acest foc va elimina tot ce rănește și aduce amărăciune omenirii? Apocalipsa 21:4 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Cum se simte Dumnezeu la moartea acelora care refuză mântuirea? Ezechiel 33:11 VT 837
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu îndepărtează cancerul păcatului numai pentru că trebuia să distrugă păcatul pentru a salva lumea. Dacă păcatului i s-ar permite să continue el ar contamina universul. Dumnezeu, din milă, va îndepărta în final cancerul păcatului ca noi să putem fi eliberați de această teribilă plagă.
   Numai cei care continuă să se lege de păcat vor fi distruși împreună cu el. Persoana ce ține la păcatele sale nu ar fi fericită în cer. În Noul Ierusalim nu vor fi baruri, nici spectacole de revistă sau jocuri de noroc. Numai cei care au învățat să iubească neprihănirea vor dori să fie acolo. Numai cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor fi fericiți acolo.

22. Câți oameni dorește Dumnezeu să-i vadă pierind în iad? 2Petru 3:9 NT 1198
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce șansă oferă Dumnezeu fiecărei persoane de pe acest pământ? Isaia 1:18-20 VT 683
     Biblia spune: "De veți asculta și veți voi _____________________________
____________________________________ dar de nu veți voi și nu veți asculta
_______________________________________________________________".

   Această decizie de a petrece veșnicia fie în cer, fie să fim nimiciți, aparține fiecăruia, în mod individual. Isus a plătit prețul mântuirii noastre. El stă la ușa inimilor noastre, bătând pentru a intra. El dorește intens să ne ierte păcatele și să ne salveze, să ne mântuiască. Puterea iubirii și a harului lui Dumnezeu ne constrânge să venim, dar Dumnezeu nu ne va forța să acceptăm darul Său gratuit. Dacă dorim iertare și curățire, le putem avea. Putem alege să-L iubim și să-L ascultăm, sau dimpotrivă, putem alege să respingem marea Sa mântuire. Dar se pune întrebarea: "Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare". Evrei 2:3 NT 1175

24. După ce ai studiat această lecție, care este răspunsul tău la imaginea biblică a iadului?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______