17. Viitorii 1000 de ani de pace!

VIITORII 1000 DE ANI DE PACE!

 

   "Diavolul este legat și noi suntem acum în timpul mileniului", pretindea cineva timp în urmă. "Dacă diavolul este legat", a răspuns un pastor "trebuie să fie legat cu un lanț de cauciuc ce se poate întinde de la Paris la Bombay și de la Washington la Moscova!"
   Nu trebuie decât să ne uităm în jurul nostru ca să ne dăm seama că diavolul n-a fost niciodată mai activ ca acum. Cu toate acestea, se apropie timpul când activitățile diavolului vor fi complet restrânse. El va fi incapabil de a mai ispiti, chinui sau distruge pe vreunul dintre copiii lui Dumnezeu. Pace desăvârșită și bucurie se va instaura în tot universul, pentru că diavolul va fi legat!
   Această "vacanță" de 1000 de ani este numită mileniu. Termenul nu se găsește în Biblie. El vine din două cuvinte latine: mille și annua, care înseamnă o mie de ani. Expresia "o mie de ani" se găsește de șase ori în Apocalipsa 20. Sunt multe teorii cu privire la mileniu. Totuși Biblia explică foarte clar începutul, scopul și sfârșitul acestei perioade. Înainte de a începe studiul întrebărilor din această lecție, citește te rog întregul capitol din Apocalipsa 20 NT 1221.

1.  La care două învieri a spus Hristos că morții vor învia? Ioan 5:28,29 NT 1031
     Biblia spune: a."Cei ce au făcut binele _____________________________
b. "Cei ce au făcut răul ____________________________________________

   Aici se menționează învierea celor drepți și învierea celor răi; două învieri distincte.

2.  Când vor fi înviați morții credincioși? 1Tesaloniceni 4:16 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Cum numește Biblia această înviere a celor drepți? Apocalipsa 20:6 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Ce se întâmplă cu credincioșii aflați în viață când vine Hristos? 1Tesaloniceni 4:17 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  Ce se întâmplă cu cei răi aflați în viață la venirea lui Hristos? Ieremia 25:31-33 VT 763
     Biblia spune: (vers.33)___________________________________________
________________________________________________________________

6.  Cum indică Biblia că a doua venire a lui Hristos nu afectează pe cei răi decedați? Apocalipsa 20:5 NT 1221
     Biblia spune: "Ceilalți morți n-au înviat ______________________________
________________________________________________________________

   Din studiul nostru observăm că mileniul, sau cei o mie de ani, este delimitat de două învieri: cea a drepților, la începutul mileniului, cea a necredincioșilor, la sfârșitul celor o mie de ani. Învierea celor drepți are loc la a doua venire a lui Hristos. Astfel vedem că mileniul reprezintă o mie de ani care urmează imediat după a doua venire.

7.  Cum vor petrece cei drepți o parte a timpului lor în cer în timpul mileniului? Versetele 4,6 (1221); 1Corinteni 6:1-3 NT 1115; Iuda 6 NT 1204
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În timpul celor o mie de ani dintre prima și a doua înviere va avea loc judecata celor răi, a diavolului și a îngerilor lui. Minunat de înțelept este Dumnezeu! Să presupunem că ai avut pe pământ un prieten foarte drag, dar în cer nu-l vei găsi. Ei bine, în timpul mileniului vei afla cum a procedat Dumnezeu cu cazul lui și cu cazurile tuturor celorlalți. Dumnezeu a rezervat o mie de ani pentru această lucrare. El nu va accepta riscul de a exista în mintea cuiva chiar și cea mai mică îndoială despre lucrarea Sa pentru oamenii păcătoși. În timpul acestei perioade Dumnezeu îngăduie mântuiților să stea în preajma Sa și să afle cât de mult S-a străduit El să salveze pe fiecare persoană în parte.

8.  De îndată ce toți drepții sunt în cer și toți cei răi sunt morți, câți oameni vor mai fi pe pământ în timpul mileniului? Ieremia 4:23-27 VT 740
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Totul este în întuneric și nici un om nu este lăsat în viață pe pământ. Chiar și păsările au dispărut! Toate orașele sunt distruse, ruinate. Morții neîngropați sunt împrăștiați pe suprafața pământului! Ce imagine de groază și dezolare!

9.  Ce face Satana în timpul mileniului? Apocalipsa 20:1-3 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dezolarea pământului este adusă de o serie de evenimente tragice:
   A) plăgi îngrozitoare (Apocalipsa 16:1,2), incluzând masacru general și devastarea produsă de Armaghedon;
   B) impresionanta venire a lui Hristos în glorie, moment în care păcătoșii aflați în viață sunt distruși, iar pământul este sfărâmat de un mare cutremur.
   Expresia "adânc" înseamnă un loc de haos, întuneric sau dezolare, și este tradusă din cuvântul grecesc din care a rezultat cuvântul abis. Același cuvânt este folosit în versiunea grecească a Vechiului Testament în Ieremia 4:23-25, unde pământul este descris ca "pustiu și gol".
   Timp de o mie de ani, Satana va rătăci încoace și încolo pe pământul pustiit pentru a vedea urmările rebeliunii lui împotriva Legii lui Dumnezeu. În această vreme suferințele lui vor fi intense. De la căderea sa, activitatea neîncetată nu i-a dat timp să reflecteze; dar acum este lipsit de putere și lăsat să contemple partea pe care a avut-o de când s-a răzvrătit pentru prima oară împotriva guvernării divine, să privească înainte tremurând cu groază către viitorul îngrozitor când va trebui să sufere pentru tot răul pe care l-a făcut, și să fie pedepsit pentru păcate pe care a determinat să fie făcute.

   DAR SATANA VA FI IARĂ‚ȘI DEZLEGAT!

10. Când vor fi cei păcătoși din nou în viață? Apocalipsa 20:5 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Când va fi Satana eliberat din închisoarea sa? Apocalipsa 20:7 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Cum va ajunge cetatea lui Dumnezeu pe acest pământ? Apocalipsa 21:2,3 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Cum arată Satana că el nu s-a schimbat în timpul mileniului? Apocalipsa 20:8,9 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Satana nu s-a schimbat. El pornește din nou pentru a înșela și pentru a duce în rătăcire pe cei care au fost înviați la a doua înviere, la sfârșitul celor o mie de ani. Aceasta va include toți păcătoșii din toate timpurile care au refuzat de a-L lăsa pe Dumnezeu să-i curețe și să-i mântuiască de păcatele lor.

14. Care este consecința încercării disperate a lui Satana și a adepților lui de a cuceri orașul lui Dumnezeu? Versetele 9,14,15 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Acesta este ultimul act din marea controversă dintre Hristos și Satana. Întreaga rasă umană se întâlnește aici pentru prima și ultima oară. Acum are loc separarea veșnică a celor drepți de cei păcătoși. În acest timp sentința lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiți este adusă la îndeplinire prin iazul de foc. Aceasta este a doua moarte. Aceasta pune capăt marii răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu și a guvernării Sale.

15. Ce efect are focul care coboară de la Dumnezeu din cer, asupra păcatului, ca și asupra păcătoșilor? 2Petru 3:10 NT 1198
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. După ce focul curățitor se va fi sfârșit și orice păcat va fi fost eliminat, ce va face Dumnezeu? 2Petru 3:13 NT 1198
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Ioan spuse: "apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră" (Apocalipsa 21:1). "Focul ce îi consumă pe nelegiuiți purifică pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. (…). Limbajul uman nu este în stare să descrie răsplata celor drepți. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nici o minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu". (ML pag.619)
   Pavel spunea: "lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc". 1Corinteni 2:9

17. Cine va locui pe noul pământ? Apocalipsa 21:27 NT 1222
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cum putem fi siguri că numele noastre sunt în cartea vieții și că nu a fost șters? Exod 32:33 VT 97; Apocalipsa 3:5 NT 1207
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Numai prin cine putem obține victoria și putem deveni biruitori? 1Corinteni 15:57 NT 1127
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. Cum spune Biblia că sfinții au biruit pe vrăjmaș? Apocalipsa 12:11 NT 1214
     Biblia spune: "Ei l-au biruit prin ___________________________________
________________________________________________________________

   Întreaga veșnicie e în joc, întrucât nu există a doua șansă. Focul purificator este cel final! Dar nimeni nu trebuie să experimenteze durerea de a fi pierdut pentru veșnicie. Isus oferă viața veșnică – un "mâine" minunat pentru fiecare persoană. Invitația este dată oricui!
   "Și Duhul și Mireasa zic: "Vino!" și cine aude, să zică "Vino!". Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată!" Apocalipsa 22:17 NT 1223
   ASTĂ‚ZI ALEGEREA NE APARŢINE!

21. Unde îți propui să fii în timpul mileniului?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______