18. Ziua ta in instanta

ZIUA TA ÎN INSTANŢĂ‚

 

   Ați fost vreodată martorul dramei unui criminal judecat de un judecător și un juriu? Când o persoană este judecată, fiecare dovadă este cântărită de inculpat și avocatul său. Soarta poate atârna de mărturia unui singur martor.
   Imaginează-ți înspăimântătoarele emoții contradictorii, care-l stăpânesc pe acuzat când aude depunându-se mărturii pentru sau împotriva vieții sale! În final, când s-a spus totul în favoarea sau împotriva lui, juriul se retrage pentru a delibera.
   Când juriul revine, judecătorul cere verdictul. Ce moment de tensiune! Dacă verdictul este "nevinovat" acuzatul este fericit. Dacă verdictul este "vinovat" remușcarea și disperarea îi umplu inima.
   Ce gând solemn! Da, prietene, știai că există o judecată ce ne privește în mod vital pe tine și pe mine? Orice bărbat, orice femeie, orice copil care trăiește pe fața pământului, sau care au trăit vreodată, este programat să apară înaintea scaunului de judecată al lui Hristos! Noi toți vom apărea în fața judecății! Nu există cale de a scăpa de ziua judecății noastre! Întrebarea la care trebuie să răspundem este: Ești pregătit să stai înaintea tribunalului de judecată și să asculți sentința?
   Cu peste 2500 de ani în urmă, regele babilonian Belșațar, împreună cu o mulțime din nobilii săi petrecea într-o luxoasă sală de banchet. Ei se desfătau cu faptul că Babilonul era inexpugnabil. Pentru a-i arăta sfidarea față de dumnezeii altor neamuri și pentru a preamări propria lor putere, ei au poruncit ca vinul să fie servit în vasele de aur care fuseseră luate din templul din Ierusalim. Ei au băut până s-au îmbătat complet.
   Dumnezeu a luat notă de această sfidare din partea lui Belșațar și El a scris o sentință de judecată pe peretele sălii de banchet. Chiar în beția lor depravată, acești nobili au fost treziți de mâna nemiloasă care a scris sentința lor de condamnare la moarte. Biblia declară că atunci când Belșațar a văzut mâna scriind pe perete "genunchii i s-au izbit unul de altul" (Daniel 5:6). Acesta nu a fost trucul unui vrăjitor. A fost convocat Daniel și el a citit regelui mesajul: "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN" (NUMĂ‚RAT, NUMĂ‚RAT, CÎNTĂ‚RIT ȘI ÎMPĂ‚RŢIT). Și iată tâlcuirea acestor cuvinte: "Numărat", înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. "Cântărit" înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor! "Împărțit" înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată Mezilor și Perșilor!" (Daniel 15:26-28)
   Judecata divină l-a găsit pe rege vinovat. El a fost cântărit și găsit necorespunzător. În aceeași noapte regele Belșațar al Haldeilor a fost ucis și un împărat străin a urcat pe tronul său. El nu numai că și-a pierdut viața pe acest pământ, dar a pierdut și viața veșnică deoarece el a întors spatele lui Dumnezeu și a slăvit puterea și mărirea sa proprie.
   Pentru a putea înțelege natura solemnă a chemării pe care o face Dumnezeu la judecată, să dăm la o parte acum orice grijă pământească și să studiem ce spune Biblia despre acest crucial eveniment.

1.  De unde știm că va fi o judecată? Fapte 17:30,31 NT 1079
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Câți dintre noi vor trebui să apară înaintea scaunului de judecată a lui Hristos? 2Corinteni 5:10 NT 1131
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Toți sunt implicați! Niciunul nu poate scăpa! Niciunul nu este scuzat! Toți cei ce au trăit pe pământ vor fi citați de însuși Dumnezeu să apară în fața judecății Sale. Nu va fi nici o instanță superioară de apel, sentința care va fi dată va fi definitivă și finală!
   Fiecare trebuie să-L întâlnească pe Marele Judecător față în față! Fiecare persoană are un suflet de salvat sau de pierdut.

3.  Ce solie urmează a fi vestită în toată lumea chiar înainte de venirea lui Hristos? Apocalipsa 14:6,7,14,15 NT 1216
     Biblia spune: "Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă căci a venit ________
________________________________________________________________

4.  Cine va prezida judecata? Daniel 7:9,10 VT 866
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Cel îmbătrânit de zile" este Dumnezeu Tatăl, de care Fiul lui Dumnezeu se apropie ca Apărător al nostru (vers.13). Noi trebuie să recunoaștem totuși că Scripturile îl prezintă pe Fiul ca fiind de asemenea implicat în judecata omului (Ioan 5:22,27).
   Evident, cei doi lucrează în armonie în această activitate.

5. Cine altcineva participă și ajută la judecată? Daniel 7:10 VT 866
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În Apocalipsa 5:11 ni se spune cine este această mulțime care înconjoară tronul din ceruri: "M-am uitat, și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii".
   Îngerii au fost martori la faptele noastre. Vezi Eclesiastul 5:6 și Matei 18:10.

6.  Cine altcineva stă lângă Dumnezeu la această scenă a judecății? Daniel 7:13 VT 867
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Ce rol are Hristos la judecată? 1Ioan 2:1 NT 1199; Evrei 7:25 NT 1179
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nici un om nu va fi nevoit să stea singur la judecată! Hristos este doritor să stea înaintea tronului ca avocat sau apărător pentru toți cei care și-au regretat păcatele și prin credință au cerut ca sângele lui Hristos să fie o jertfă de ispășire pentru el. El stă acolo, ca Mântuitor al tău și al meu, pentru a pleda în favoarea păcătosului. El a promis că va mărturisi numele noastre înaintea Tatălui dacă și noi Îl vom mărturisi înaintea oamenilor (Matei 10:32,33). Isus, Creatorul și Răscumpărătorul nostru, este Avocatul apărării la bara de judecată a lui Dumnezeu. El dorește să mijlocească pentru noi!

8.  După ce standard vom fi judecați? Iacov 2:10-12 NT 1188
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În tribunalele pământești oamenii sunt judecați după legile statului sau ale guvernului. La judecata lui Dumnezeu oamenii vor fi judecați după legea lui Dumnezeu. Numai atunci când s-a instituit un standard cu care să se compare acțiunile cuiva se poate studia comportamentul acelei persoane și stabili vinovăția sau nevinovăția ei. "Unde nu este o lege acolo nu este nici călcare de lege" (Romani 4:15). Ioan adaugă: "Păcatul este călcarea legii" (1Ioan 3:4). Standardul după care este comparată comportarea unui om este legea lui Dumnezeu. Cele Zece Porunci, legea libertății.

9.  Pe ce baze va evalua Dumnezeu cazurile noastre la judecată?
     Biblia spune: a. Apocalipsa 20:12 NT 1221 "Și morții au fost ___________
________________________________________________________________
b. Matei 12:36,37 NT 937 "Căci din __________________________________
________________________________________________________________
c. 1Corinteni 4:5 NT 1114 "Care va scoate la lumină ____________________
________________________________________________________________
d. Ecles. 12:14 VT 677 "Căci Dumnezeu va aduce orice _________________
la judecată și judecata aceasta este cu privire la ________________________
________________________________________________________________

   Nimeni nu se poate ascunde! Nimeni nu se poate sustrage! Nimeni nu este omis. Nu există martori falși. În această lume oamenii sunt adesea judecați greșit, dar la tribunalul lui Dumnezeu toate faptele sunt înregistrate. Totul va fi dezvăluit și revizuit la judecată.

10. Ce rapoarte sunt folosite ca probe? Apocalipsa 20:11,12 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nu este necesar ca Dumnezeu să păstreze rapoarte pentru propria sa informare, deoarece Dumnezeu cunoaște totul despre noi (Evrei 4:13). Cărțile de înregistrare din ceruri sunt dovada Sa că El a tratat corect și milostiv pe fiecare persoană. Noi nu suntem lăsați să facem presupuneri sau să ne punem întrebări cu privire la iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Probele vor sta la dispoziția noastră.

11. Ce carte conține rapoartele acelora care urmează pe Domnul? Maleahi 3:16 VT 920
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. În ce altă carte sunt numele celor înregistrați că au acceptat pe Hristos? Filipeni 4:3 NT 1153
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Ce se întâmplă cu numele celui care primește pe Hristos dar mai târziu se întoarce la o viață de păcat? Exod 32:31,33 VT 97; Ezechiel 18:24 VT 820
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ce făgăduință este făcută biruitorului? Apocalipsa 3:5 NT 1207
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Ce altceva este notat în rapoartele lui Dumnezeu pe lângă păcatele oamenilor? Neemia 13:14 NT 512
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Evident faptele noastre bune sunt notate pentru că Neemia a rugat pe Dumnezeu să nu șteargă faptele lui bune. Psalmistul spune: "Tu numeri pașii vieții mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta?" (Psalm 56:8). Înseamnă că Dumnezeu înregistrează chiar lacrimile pe care noi le vărsăm. Ce Dumnezeu al iubirii!

16. Cu cine va începe această judecată de cercetare? 1Petru 4:17 NT 1195
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu așteaptă foarte mult de la cei care mărturisesc numele lui Hristos. Judecata începe cu aceia care fac cele mai înalte declarații.

17. Ce asigurare minunată a dat Dumnezeu acelora care au acceptat iertarea Sa? Evrei 8:12 NT 1180
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În zilele lui Pavel judecata era încă în viitor. Când vine Hristos, El aduce răsplata cu sine – deci judecata este încheiată. După Daniel 8:14 și Apocalipsa 14:7 noi suntem acum în ceasul judecății. Cazurile acelora care au acceptat pe Hristos sunt examinate. Aceia care au devenit biruitori prin puterea Sa vor fi curățiți de toate păcatele lor. Aceia care au făcut un legământ, dar care prin viețile lor au negat pe Domnul lor, vor avea numele lor șterse din cartea vieții.
   Poate că te întrebi: "Dacă suntem mântuiți prin har, vor juca faptele noastre bune vreun rol în mântuirea noastră?" Faptele noastre bune arată cât de totală a fost predarea noastră și cât de mult iubim noi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, dar ele nu vor face ispășire pentru păcatele noastre. Sunt numeroși cei ce au o formă de evlavie, dar care prin faptele lor neagă puterea lui Dumnezeu în viața lor. Aceștia nu vor intra în Cetatea Veșnică. Faptele lor mărturisesc că ei au fost creștini numai cu numele. De ce? Deoarece ei niciodată nu au transpus iubirea lor în fapte.
   Hristos descrie acest grup de oameni în Matei 7:21-23: "Nu orișicine-Mi zice: "Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi minuni în Numele Tău?" Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de Mine, voi toți care lucrați fărădelege".
   Vina păcatelor și greșelilor noastre au fost purtate de El pe crucea Golgotei. Noi vom sta în acea zi înaintea lui Dumnezeu ca și cum noi nu am fi păcătuit niciodată. Dovezile despre greșelile noastre vor dispărea pentru totdeauna. Ele vor fi iertate și șterse. De ce trebuie să ne îngrijorăm de trecut sau viitor când noi putem obține iertarea chiar astăzi?

18. Mântuitorul stă gata să pledeze în favoarea ta. El dorește să fie Apărătorul tău la judecată. Vrei să așezi cazul tău în mâinile Sale?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______