19. Cresterea in Hristos

CREȘTEREA ÎN HRISTOS

 

   Este o lege fizică ca dezvoltarea și creșterea sănătoasă să fie produse de alimente hrănitoare, aerul curat, exercițiul și o relație de dragoste cu ceilalți. Dacă unul din aceste elemente lipsește, va fi afectată creșterea și dezvoltarea și posibil, moartea.
   De asemenea este o lege spirituală ca dezvoltarea și creșterea spirituală să fie produse de studierea sistematică a Bibliei, o viață de rugăciune regulată și a împărtăși pe Hristos și altora. Dacă lipsește una din acestea, rezultă diminuarea creșterii și dezvoltării spirituale și posibil moartea. Haideți să luăm Cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm cum putem crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Isus. Există unele lucruri esențiale creșterii și dezvoltării sănătoase a vieții noastre spirituale.

HRANA SPIRITUALĂ‚

1.  Ce a spus Isus că era necesar pentru întreținerea vieții spirituale? Matei 4:4 NT 925
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Omul, creat pentru comuniune cu Dumnezeu, își poate găsi adevărata lui viață și dezvoltare numai printr-o astfel de comuniune. Creat pentru a găsi în Dumnezeu bucuria sa cea mai mare, omul nu poate găsi în nimic altceva, ceea ce ar potoli dorul inimii și ar satisface foamea și setea sufletului. Cine cercetează Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer și primitor, căutând să înțeleagă adevărurile lui, acela va intra în legătură cu Autorul Său, și, exceptând cazul alegerii sale proprii, nu există limite pentru posibilitățile dezvoltării sale.

2.  De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometați în pustie? Deuteronomul 8:3 VT 201
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Cuvântul e indispensabil creșterii spirituale. El este "pâine spirituală". Noi trebuie s-o mâncăm pentru a crește. Ieremia declara: "Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele". Ieremia 15:16

3.  Ce dietă este recomandată celor ce au fost recent convertiți la Hristos? 1Petru 2:2 NT 1192
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Corpurile noastre sunt alcătuite din ceea ce mâncăm și bem; și ca în viața naturală, tot așa și cea spirituală, lucrurile asupra cărora noi medităm și cu care ne preocupăm mintea noastră, acelea dau tonul și puterea vieții noastre spirituale… Nimic nu e mai potrivit pentru mărimea puterii minții noastre ca studiul Sfintei Scripturi. Nici o altă carte nu are așa putere să trezească idei înalte, să dea vigoare facultăților noastre, ca Biblia cea plină de adevăruri atât de vaste și înălțătoare." (CCH 88-90).

4.  Ce sfat a dat Pavel tânărului discipol Timotei? 2Timotei 2:15 NT 1170
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Mulți din cei proaspăt convertiți la Hristos nu mai cresc niciodată, ci rămân copii spiritual sau pitici spiritual pur și simplu pentru că ei nu se hrănesc cu Cuvântul lui Dumnezeu.

5.  Cât de mult prețuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Psalm 119:103-105 VT 626
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Ni se spune că "cel neprihănit va trăi prin credința lui" (Habacuc 2:4). Cum primim noi această credință? Romani 10:17 NT 1104
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înțelege lucrurile divine? Proverbe 2:3-6 VT 640
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fără serioasă cercetare și fără studiu însoțit de rugăciune, nu putem dobândi înțelepciunea. Unele părți din Biblie sunt prea clare ca să poată fie înțelese greșit; sunt însă alte părți al căror înțeles nu se găsește la suprafață încât să fie observat de la prima vedere. Atunci trebuie să comparăm cu altul textele Bibliei și să cercetăm totul cu grijă, cugetând la rugăciune. Un astfel de studiu va fi răsplătit din belșug.

8.  Ce putere are Cuvântul când este ascuns în inimă? Psalm 119:11 VT 624
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce se mai cere dincolo de o simplă auzire a Cuvântului? Iacov 1:22 NT 1187
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Care e rezultatul îndeplinirii voii lui Dumnezeu? 1Ioan 2:17 NT 1199
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

COMUNIUNE CU DUMNEZEU

11. Ce ne sfătuiesc Isaia și Ieremia să facem? Isaia 55:6 VT 726; Ieremia 33:3 VT 772
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Noi putem vorbi cu Dumnezeu! El ne spune să-L chemăm. Nu e o discuție doar din partea omului sau din partea lui Dumnezeu. Este puțin din amândouă, și ceva mai mult! Este împărtășirea bucuriilor noastre și a necazurilor, plăcerilor și neplăcerilor, recunoștința și lauda noastră. Este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten, și ceva mai mult. Mult mai mult! Uneori poate fi o comuniune cu Dumnezeu în liniște deplină – doar simțirea prezenței Sale și simțirea căldurii dragostei Sale. Rugăciunea ne înalță la Dumnezeu, făcând legătura dintre mintea noastră și a Sa astfel ca noi să putem începe să înțelegem voia Sa și calea Sa.
   Rugăciunea nu este mituirea lui Dumnezeu pentru a ne ajuta. El dorește să ne ajute! Uneori el spune: "Da". Alteori spune: "Nu". Uneori El spune: "Așteaptă". Alteori spune: "Îți voi da ceva mai bun". Dar El, întotdeauna răspunde unei rugăciuni sincere. ÎNTOTDEAUNA!!

12. În numele cui trebuie să adresăm cererile noastre? Ioan 14:13,14 NT 1064
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Coloseni 4:2 NT 1157; 1Tesaloniceni 5:17 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ce timp a pus deoparte David pentru rugăciune? Psalm 55:16,17 VT 584
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Ce asigurare avem că Dumnezeu va auzi și va răspunde la rugăciunile noastre? Matei 7:7 NT 929
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Ce condiții sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă?
     Biblia spune:
a. Perseverența   Efeseni 6:18 NT 1150  "Rugându-vă… cu toată stăruința".
b. Credință   Iacov 1:6 NT 1187  "Dar s-o ceară cu credință".
c. "După voia Lui"   1Ioan 5:14 NT 1202  "Dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă".
d. Iertarea   Marcu 11:25,26 NT 976  "Să iertați tot ce aveți împotriva cuiva".
e. Să nu se nutrească păcatul   Psalm 66:18 VT 590  "Dacă aș fi cugetat… lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul".
f.  Să se țină Legea lui Dumnezeu   Proverbe 28:9 VT 665  "Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă".

   Aduceți înaintea lui Dumnezeu dorințele, bucuriile, grijile, întristările și temerile voastre. Nu-L veți împovăra; nu-L puteți obosi. Cel ce numără perii capului vostru nu rămâne indiferent față de trebuințele copiilor Săi… Nimic din cele ce ne îngrijorează nu este prea neînsemnat pentru El ca să-i acorde atenție. Nu există în experiențele vieții noastre vreun capitol prea întunecat ca El să nu-l citească. Nu putem ajunge în încurcături atât de mari ca El să nu le poată rezolva.

COMUNIUNEA CREȘTINĂ‚

17. Cum arată Biblia că omul este ființă socială? Romani 14:7 NT 1108
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. De unde putem ști că Hristos a fost social și I-a plăcut părtașia?
     Biblia spune: a. Ioan 2:1-11 NT 1026: ______________________________
________________________________________________________________
b. Ioan 12:12 NT 1043: _____________________________________________
________________________________________________________________
c. Luca 4:16 NT 991: ______________________________________________
________________________________________________________________

   "Isus mustră goana după plăceri de orice formă dar din fire El era sociabil. El primea ospitalitatea tuturor claselor vizitând familii de bogați și de săraci, de învățați și ignoranți, căutând să înalțe gândurile lor de la lucrurile obișnuite ale vieții, la lucrurile spirituale și veșnice. El n-a îngăduit risipa în viața Lui și nici o umbră de ușurătate nu a pătat comportamentul Lui. Cu toate acestea se bucura de scene de bucurie nevinovată și prin prezența Lui a arătat că adunările sociale pot fi sfințite". (HLL 150)

19. Ce-i îndeamnă Pavel pe primii creștini să nu părăsească? Evrei 10:24-25 NT 1182
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   De-a lungul secolelor frumosul obicei de a merge la casa Domnului a fost urmat de milioane de oameni. David spunea: "Mă bucur când mi se zice: "Haidem la Casa Domnului". (Psalm 122:1 VT 629). Însuși Isus a ținut în mod regulat Sabatul și Se întâlnea cu credincioșii în comuniune creștină. Luca 4:16 spune: "În ziua Sabatului, a intrat în sinagogă și S-a sculat să citească". Ce părtășie! Ce binecuvântări vin asupra noastră când ne adunăm pentru a ne închina lui Dumnezeu și împreună cu alții ce-L iubesc pe El.

20. Unde a promis Isus că va fi? Matei 18:20 NT 945
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ce sfat a dat Pavel în legătură cu relația noastră cu alții? Romani 12:10 NT 1106
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Ce regulă de aur a stabilit Isus? Matei 7:12 NT 930
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

EXERCIŢIU SPIRITUAL

23. Care a fost misiunea lui Hristos aici pe pământ? Luca 19:10 NT 1014
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

24. Ce spune Isus că vor deveni creștinii umpluți de Duhul Sfânt? Faptele 1:8 NT 1055
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fiecare creștin născut din nou este un ambasador pentru Isus Hristos. El este martorul a ceea ce a făcut Hristos în viața lui. Când o persoană a fost născută din nou de Spiritul lui Dumnezeu, ea nu mai trăiește pentru sine. Aceasta trăiește pentru a-L glorifica pe Dumnezeu prin a împărtăși semenilor cunoștințele lui cu privire la dragostea și mântuirea lui Dumnezeu. Isus a spus: "Urmați-Mă și vă voi face pescari de oameni". Matei 4:19

25. Despre ce mărturisește un martor al lui Hristos? Romani 10:2,9 NT 1104
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

26. Cum descrie Isus pe martorul creștin? Matei 5:14,16 NT 927
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

27. Care au fost instrucțiunile lui Isus către urmașii Săi? Matei 28:19,20 NT 961
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

28. Este și dorința ta să crești în Hristos prin studierea Cuvântului Său, prin comuniune cu Dumnezeu și prin vestirea dragostei lui Hristos și altora?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______