20. Biserica finala identificata

BISERICA FINALĂ‚ IDENTIFICATĂ‚

 

   Un student cu ocazia completării formularului de înscriere la Universitate, ajungând la întrebarea: "Care este religia dumneavoastră?" a scris: "CONFUZIA".
   Mii de oameni astăzi ar putea să declare pe bună dreptate că religia lor este "confuzia", căci ei într-adevăr nu știu ce cred, nici nu pare să le pese dacă crezul lor se armonizează cu ceea ce învață Biblia sau nu.
   Mulți oameni au moștenit religia lor de la părinți sau bunici și nu și-au luat niciodată timp să studieze ei înșiși Biblia și învățăturile ei. Ei cred că deîndată ce sunt sinceri, ei vor ajunge în cele din urmă la cer. Este sinceritatea suficientă? Sau contează ceea ce credem? Biblia spune: "Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte" (Proverbe 16:25). orice învățătură vine sau de la sursa adevărului, sau de la inițiatorul păcatului. Noi nu putem urma simțămintele noastre sau pe părinții noștri și să fim în siguranță. Noi nu putem fi în siguranță acceptând ceea ce altcineva a acceptat până ce nu suntem siguri că acea persoană urmează ceea ce a spus Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Biblia declară: "Cercetați toate lucrurile. și păstrați ce este bun" (1Tesaloniceni 5:21). Nu e necesar să cercetăm și să cântărim toate învățăturile diferitelor dominațiuni care sunt astăzi în lume pentru a găsi biserica adevărată a lui Dumnezeu. Putem găsi biserica Sa cu ușurință și cu deplină încredere și certitudine dacă vom lua (1) Cuvântul lui Dumnezeu ca singurul nostru ghid, (2) Legea Sa ca singura noastră unitate de măsură și (3) pe Fiul Său, ca singurul nostru exemplu.
   Experții bancari studiază și învață caracteristicile distinctive ale unei bancnote astfel că ei pot recunoaște ușor o bancnotă contrafăcută. Dacă o bancnotă nu are caracteristicile distinctive  ale unei bancnote autentice, atunci ea este falsă. Tot așa și cu adevărata biserică a lui Dumnezeu. Când învățăm caracteristicile distinctive ale ultimei biserici, vom fi ușor în stare să identificăm un fals.
   Să ne îndreptăm atenția către singura noastră sursă sigură de adevăr, Biblia, și să descoperim care sunt caracteristicile bisericii adevărate a lui Dumnezeu.

1.  Dintre multe credințe ce pretind a fi adevărata biserică, câte recunoaște Dumnezeu? Efeseni 4:5 NT 1147
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Isus a spus că mai are și alte oi (urmași) și în alte staule. Ce a spus că se va întâmpla cu aceste oi? Ioan 10:16 NT 1040
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Isus a spus că are multe oi răspândite în diferite comuniuni; dar el intenționează să le strângă într-un singur staul. N-a fost planul lui Dumnezeu ca Biserica Sa să fie divizată în multe denominațiuni concurente. Cauza creștinismului a suferit o mare pierdere din pricina scindării dintre diferite grupări creștine.

3.  Ce afirmație din Biblie ne spune că Dumnezeu avea o biserică (adunare) în timpurile Vechiului Testament? Fapte 7:38 NT 1064
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Cum a numit Isus locul de închinare din timpul Său? Ioan 2:14-16 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   El a izgonit pe cei care au transformat biserica din timpul Său într-o peșteră de tâlhari.

5.  Ce a spus Isus arătând că urma să întemeieze o biserică? Matei 16:13-18 NT 942
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Biserica urma să fie întemeiată pe marele adevăr că Hristos era Fiul Dumnezeului celui viu, așa cum a afirmat Petru. Isus este numit "piatra din capul unghiului" în Efeseni 2:19,20 și "Stânca" în 1Corinteni 10:2-4. Hristos este singura TEMELIE pe care adevărata biserică poate fi întemeiată (1Corinteni 3:11).

6.  Ce instrucțiuni date de Isus arată că El intenționa ca biserica Sa pe acest pământ să aibă o organizație? Matei 18:15-18 NT 945
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  După moartea lui Isus, care a fost unul dintre primele acte oficiale ale noii biserici? Faptele 1:23-26 NT 1056
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  Ce se întâmpla noilor convertiți când acceptau pe Isus ca fiind Hristosul? Faptele 2:41-47 NT 1057
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Cine este capul bisericii pe care Hristos a întemeiat-o? Efeseni 5:23,24 NT 1149
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Orice face sau crede biserica trebuie să vină de la capul Său – Hristos. Ea nu poate îngădui tradiții omenești căci dacă este biserica lui Hristos, ea este supusă numai Lui.

10. Cum descrie Pavel biserica lui Hristos, prietenului său Timotei? 1Timotei 3:15 NT 1166
     Biblia spune: "Să știi cum trebuie să te porți în ______________________
_________________________ care este ______________________________
_________________________ stâlpul și _______________________________

   Această declarație arată că biserica lui Dumnezeu este fortăreața adevărului. Găsește adevărata biserică a lui Hristos și vei găsi adevărul așa cum este în Isus.

11. Ce profeție remarcabilă a oferit Dumnezeu în cartea Apocalipsei care schițează istoria bisericii din zilele lui Hristos până la sfârșitul timpului? Apocalipsa 12
    Biblia spune: Citește întregul capitol din Apocalipsa 12 aici vei găsi o profeție simbolică ce schițează istoria poporului lui Dumnezeu pe toată perioada creștină.

12. Descrie frumoasa femeie din această profeție. Apocalipsa 12:1
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Cine este Sionul? Isaia 51:16 VT 724
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Prin ce obișnuiește Dumnezeu să simbolizeze poporul Său sau Sionul? Ieremia 6:2 VT 742
     Biblia spune: "Pe frumoasa și subțirica _____________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu a folosit simbolul unei femei curate pentru a reprezenta biserica Sa sau a poporului Său. Pavel descria biserica din Corint ca o "fecioară curată" (2Corinteni 11:2)
. Femeia din Apocalipsa 12:1 este modul în care Dumnezeu a descris istoria bisericii creștine în lupta ei cu Satana.

15. Ce putere e reprezentată prin marele balaur roșu? Apocalipsa 12:3,7-9 NT 1214
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Cum este Hristos descris în această profeție? Versetul 5
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Cum a încercat Diavolul să-L distrugă pe Hristos, imediat după ce S-a născut? Versetele 3,4; Matei 2:1-16 NT 924
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Deoarece Diavolul cunoaște că zilele lui sunt numărate, ce face el bisericii care reprezintă biserica? Apocalipsa 12:13 NT 1214
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Unde s-a refugiat femeia (Biserica) pentru a scăpa de persecuția ce a durat 1260 de ani (538 d.Hr. 1798 d.Hr.)? Versetele 6,14 NT 1214
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Perioada de timp profetic menționată aici reprezintă 1260 de ani literali. Ezechiel 4:6 oferă regula conform căreia o zi de timp profetic este egală cu un an literal (365 zile). Interpretarea profetică acceptă acest principiu că o zi simbolică în profeția biblică reprezintă un an literal.

20. Împotriva cărei părți din adevărata biserică își îndreaptă diavolul în mod special mânia și atacurile finale? Apocalipsa 12:17 NT 1214
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Rămășița" este ultima parte.  La fel cum rămășița unui sul de stofă este ultima parte a acelui sul, tot așa rămășița bisericii lui Dumnezeu este ultima porțiune a bisericii Sale pe pământ.

21. Care sunt cele două caracteristici speciale ale rămășiței bisericii lui Dumnezeu de la încheierea timpului? Vers.17 NT 1214
     Biblia spune: a) _________________________________________________
b) _______________________________________________________________

   Apocalipsa 19:10 (NT 1220) spune că "mărturia lui Isus este duhul proorociei". Multe biserici pretind că sunt biserica adevărată. Dar nu ceea ce pretinde o biserică este ceea ce contează, ci ceea ce spune Dumnezeu despre aceea biserică. El spune că biserica Sa adevărată este cea care ține poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus.

22. Care dintre poruncile lui Dumnezeu este ignorată de aproape întreaga lume creștină? Exod 20:8-11 VT 81
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În general bisericile creștine sunt de acord cu nouă dintre cele zece porunci. Diferența de părere și practică este legată de a patra poruncă – Porunca SABATULUI. Dumnezeu a spus că biserica Sa va ține poruncile Lui. O biserică ce ține numai nouă din cele zece porunci, nu mai poate fi numită ca o biserică păstrătoare de porunci. Ea este o biserică mai degrabă călcătoare de porunci, "Căci cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate" (Iacov 2:10 NT 1188).
   Biserica adevărată a lui Dumnezeu trebuie să țină deci TOATE poruncile. Dacă o biserică nu ține toate cele zece porunci, ea nu mai poate fi biserica finală a lui Dumnezeu și nu are caracteristicile pe care le arată Dumnezeu în această profeție.

23. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o mișcare și să aibă o solie mondială, pentru că El a dat urmașilor Săi o lucrare specială. Ce trebuie să facă ei? Matei 28:19 NT 961
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Cu alte cuvinte, biserica adevărată din zilele noastre va fi angajată în ducerea "Evangheliei Împărăției" în lumea întreagă. În căutarea bisericii adevărate, trebuie să ne îndreptăm atenția spre un grup de credincioși care proclamă adevărul în întreaga lume. Ei vor avea un program mondial de propovăduire a Evangheliei.

24. Ce mare solie întreită va fi proclamată în lumea întreagă de biserica finală? Apocalipsa 14:6-12 NT 1216
     Biblia spune: a. (Vers.7): "Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci ___
_________________________ și închinați-vă Celui ce ___________________
________________________________________________________________
b. (Vers.8): "Apoi a urmat un alt înger, al doilea și a zis: _________________
________________________________________________________________
c. (Vers.9): "Apoi a urmat un alt înger, al treilea și a zis cu glas tare: Dacă __
________________________________________________________________

   Acesta este ultimul mesaj de avertizare care să fie predicat lumii întregi. Această solie va fi propovăduită de biserica cea adevărată a lui Dumnezeu. Solia este numită "Evanghelia veșnică" (vers.6). Este avertizarea dată lumii că ceasul judecății lui Dumnezeu a sosit. Ea cheamă pe oameni înapoi la a se închina Creatorului. Dumnezeu a spus să ne amintim de ziua Sabatului, ca fiind amintitor al lucrării Sale creatoare. Biserica sfârșitului va fi o biserică ce va ține Sabatul zilei a șaptea.
   A doua parte a acestei solii îi cheamă pe oameni să iasă din Babilon. Babilonul reprezintă confuzia religioasă din lume, iar Dumnezeu Își cheamă poporul să iasă afară din Babilon. Isus a declarat "Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu și va fi o turmă și un Păstor" (Ioan 10:16 NT 1040). Această biserică adevărată îi va chema pe oameni să iasă din confuzia religioasă și-i va întoarce la închinarea la Dumnezeu drept Creator.
   A treia parte a soliei e o avertizare împotriva fiarei și a semnului ei. Adevărata biserică va proclama avertizarea împotriva închinării la fiară și a primirii semnului ei.

25. Ce chemare face Dumnezeu copiilor Săi care se află astăzi în confuzie? Apocalipsa 18:1-4 NT 1218
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Aici vedem că în timp întreita solie se apropie de sfârșit, Domnul trimite un înger din cer care va lumina pământul cu slava lui și va da o putere deosebită predicării finale. Solia specială a acestui înger este: "Ieșiți din mijlocul ei și să nu fiți loviți de urgiile ei!" (Vers.4).

26. Cum îi descrie Biblia pe cei ce sunt chemați afară prin această ultimă solie de avertizare? Apocalipsa 14:12 NT 1216
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În conformitate cu Biblia trebuie să găsim o biserică ce (1) ține toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul; (2) o biserică ce este o biserică creștină, pentru că acceptă "credința lui Isus"; (3) are darul profeției (Apocalipsa 19:10), și (4) lucrează în toată lumea, proclamând întreita solie din Apocalipsa 14.
   Câte dintre cele 250 de grupări religioase corespund caracteristicilor specifice date în Cuvântul lui Dumnezeu? Numai UNA. Dumnezeu identifică biserica finală cu caracteristici inconfundabile. Numai o singură biserică întrunește caracteristicile din identificarea dată de Dumnezeu. Luând Cuvântul Său noi putem spune cu ușurință care biserică este biserica finală.

27. Dacă ai urmat credința familiei tale, sau a unei biserici, sau a vreunui mare reformator, nu te decizi astăzi să urmezi întregul adevăr așa cum l-ai descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu?
     Răspunsul tău: _________________________________________________
_________________________________________________________________

   Isus a spus: "Oile Mele ascultă glasul Meu. Eu le cunosc, și ele vin la Mine" (Ioan 10:27 NT 1040)