21. Banii lui Dumnezeu in punga mea

BANII LUI DUMNEZEU ÎN PUNGA MEA

   Când Hristos și-a început lucrarea în Ierusalim unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost acela de a izgoni din Templu pe schimbătorii de bani. După trei ani și jumătate, când El se apropie de sfârșitul lucrării, schimbătorii de bani se reîntorseseră în Templu. Să reținem ce spune Biblia că a făcut Hristos din nou: "Isus a intrat în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei, și le-a zis: "Este scris: "Casa Mea se va chema o casă de rugăciune". Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari" (Matei 21:12,13).
   Nu cu mult timp în urmă un ziar anunța că o mare biserică nu mai avea fonduri. Biserica a conceput un plan foarte ingenios de a face rost de fondurile necesare. A tipărit bilete de loterie și a oferit ca premiu o ladă de lichior. Un membru, după ce a fost sfătuit să joace pentru aceea biserică din care făcea parte a devenit mândrul posesor al lăzii de lichior, cu care se putea acum intoxica.
   Unii oameni apără astfel de practici argumentând că ele sunt necesare pentru a finanța predicarea Evangheliei. Totuși, nu ar fi necesar să apelăm la astfel de practici dacă am studia Biblia și am urma planul lui Dumnezeu pentru finanțarea Evangheliei.

1.  Cui aparținem noi, posesiunile noastre și pământul? Psalm 24:1 VT 565
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Ce altceva spune Dumnezeu că este al Său?
     Biblia spune: a. Psalm 50:10,11 VT 582 ___________________________
________________________________________________________________
b. Hagai 2:8 VT 907_______________________________________________
________________________________________________________________
c. Psalm 100:3 VT 611 ____________________________________________
________________________________________________________________

3.  Pe ce temei pretinde Dumnezeu proprietatea asupra tuturor lucrurilor?
     Biblia spune: a. EL A CREAT TOATE LUCRURILE. Exod 20:11 VT 81
"Căci în șase zile a făcut Domnul ____________________________________
________________________________________________________________
b. EL MENŢINE ȘI SUSŢINE TOATE LUCRURILE. Evrei 1:3 NT 1175 "El care
este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care __________________
_____________________________________________ cu Cuvântul puterii Lui".
Faptele 17:28 NT 1079 "Căci în El avem _______________________________
______________________________ și ________________________________
c. EL A RĂ‚SCUMPĂ‚RAT PE OM DUPĂ‚ CE ACESTA A PĂ‚CĂ‚TUIT.
1Corinteni 6:20 NT 1116 "Căci ați fost _________________________________
________________________________________________________________

4.  Cine dă omului capacitatea de a obține bogății? Deuteronomul 8:18 VT 202
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  Care este relația omului cu aceste posesiuni ale lui Dumnezeu? Luca 12:42 NT 1006
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Ispravnicul este cel care este însărcinat cu supravegherea sau administrarea proprietății sau afacerilor altuia. El mânuiește ce aparține altuia. Posesiunile lui Dumnezeu ne sunt încredințate nouă și noi suntem administratorii Lui.

6.  Ce cere Dumnezeu de la ispravnici? 1Corinteni 4:2 NT 1114
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Ce întrebare pune David? Psalm 116:12 VT 622
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  Cât timp din timpul nostru pretinde Dumnezeu ca fiind sfânt pentru El? Exod 20:8-11 VT 81
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Cât din ceea ce avem pretinde Dumnezeu că-I este închinat Lui? Levitic 27:30 VT 142
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu pretinde ca fiind ale Sale a șaptea parte din timpul nostru și a zecea parte din ceea ce posedăm. Dumnezeu nu are nevoie de nici unul din darurile noastre pentru că totul Îi aparține Lui. Însă El ne cere o parte din timpul și din venitul nostru pentru a ne reaminti de isprăvnicia noastră și pentru a pune la încercare dragostea noastră față de El. Întocmai cum plătirea tributului față de Cezar era o recunoaștere a autorității lui, tot astfel zecimea și sfințirea Sabatului sunt o recunoaștere a suveranității lui Dumnezeu. Hristos a spus: "Dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu" (Matei 22:21).

10. Ce a făcut Avraam ce arăta că sistemul zecimii a fost practicat de poporul lui Dumnezeu din cele mai vechi timpuri? Genesa 14:18-20 VT 14
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Cât din venit a promis Iacov lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite? Genesa 28:20-22 VT 31
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Iacov nu căuta să facă aici o învoială cu Dumnezeu. Domnul deja îi promisese prosperitate și acest legământ era revărsarea inimii plină de mulțumire pentru asigurarea dragostei și milei lui Dumnezeu. Iacov simțea că Dumnezeu are drepturi asupra lui pe care el trebuie să le recunoască și că mijloacele speciale ale favorii divine date lui cereau o reciprocitate din partea lui. Tot astfel fiecare binecuvântare revărsată asupra noastră cere un răspuns față de Autorul tuturor îndurărilor" (PP 187).

12. Cum a aprobat Isus planul biblic al zecimii? Matei 23:23 NT 951
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fariseii erau scrupuloși în ceea ce privește zeciuirea și a celor mai mici plante din grădina lor. Isus a spus că ceea ce făceau ei era bine dar păcatul lor consta în neglijarea problemelor mai importante ca: judecata, mila și credincioșia.

13. În ce scop trebuia să fie folosită zecimea în zilele vechiului Israel? Numeri 18:21,24 VT 167
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Când Iosua a adus pe israeliți în țara făgăduită, fiecărei seminții i s-a dat o parte din țară ca moștenire. Singura excepție a fost seminția lui Levi. Ca preoți ei trebuiau să-și petreacă tot timpul în slujba Domnului. Lor nu li s-a dat pământ ca să-l lucreze, ci doar cetăți pentru a locui în ele. Celelalte 11 seminții dădeau a zecea parte din venitul lor sau din câștig pentru a întreține pe leviți.

14. Cum trebuie să fie susținută astăzi lucrarea și lucrătorii? 1Corinteni 9:13,14 NT 1119
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Pe care două căi urmează ca ispravnicii lui Dumnezeu să asigure belșug vistieriei Lui?
     Biblia spune: a. ZECIME: Maleahi 3:10 VT 919 "Aduceți la casa vistieriei ________________________________________________________________
b. DARURI: Psalm 96:8 VT 610 "Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Aduceți __________________________________________________________
______________________________________________ și intrați în curțile Lui".

   Zecimea aparține lui Dumnezeu. Este zecimea Lui sfântă. Când noi Îi întoarcem ceea ce de drept este al Lui, nu-i facem de fapt un dar. Ceea ce cineva dă în plus față de zecime, este darul lui sau sacrificiul său față de Dumnezeu.

16. Cum putem onora pe Domnul? Proverbe 3:9 VT 641
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce prioritate trebuie să dăm lui Dumnezeu și închinării noastre către El? Matei 6:33 NT 922
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Ce binecuvântări promite Dumnezeu acelora care sunt credincioși în recunoașterea priorității Lui? Maleahi 3:10,11 VT 919; Proverbe 3:10 VT 641
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Cum va răsplăti Dumnezeu pe dătătorul voios? Luca 6:38 NT 994
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Pavel spune "Să știți cine seamănă puțin, puțin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu" 2Corinteni 9:6,7.

20. Unde ne sfătuiește Isus să strângem bogățiile noastre? Matei 6:19-21 NT 929
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ce declarație a lui Isus arată faptul că banii noștri și inima noastră sunt strâns legate? Matei 6:21 NT 929
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Ce face un om când reține zecimea și darurile de la Dumnezeu? Maleahi 3:8,9 VT 919
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce avertizare a dat Isus împotriva lăcomiei? Luca 12:15 NT 1005
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Spiritul dărniciei este spiritul cerului. Acest spirit își găsește cea mai înaltă manifestare în jertfa lui Hristos pe cruce. Pentru noi, Tatăl a dat pe Singurul Său Fiu: și Hristos renunțând la tot ceea ce avea, S-a dat pe Sine Însuși ca noi să putem fi mântuiți. Crucea Golgotei ar trebui să facă apel la bunăvoința fiecărui urmaș al Mântuitorului. Principiul ilustrat aici, este de a da cât mai mult… Pe de altă parte spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Principiul ilustrat în viețile celor lumești este de a lua cât mai mult. Astfel ei speră să-și asigure fericirea și tihna, dar roada semănării lor este mizeria și moartea.

24. Ce îndemn a fost sfătuit Timotei să dea celor bogați? 1Timotei 6:17-19 NT 1168
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

25. Conform cărui principiu trebuie să dăm? Deuteronomul 16:17 VT 211
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

26. Consideri că planul lui Dumnezeu pentru finanțarea lucrării Sale este un plan bun?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______