23. Ce este Duhul Sfant?

CE ESTE DUHUL SFANT?

   După ce Isus a spus ucenicilor Săi că El va merge curând la cer, El le-a promis că va trimite un Mângâietor pe pământ ca reprezentant al Său. "Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți căci rămâne cu voi, și va fi cu voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi" (Ioan 14:16-18).
   Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie personal în orice loc. De aceea era spre binele lor ca să meargă la Tatăl și să trimită DUHUL SFÎNT ca înlocuitor al Său pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că are un avantaj din cauză că se găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toți. În felul acesta era mai aproape de ei decât dacă nu S-ar fi înălțat.
   Există mare confuzie în lumea religioasă cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Să aflăm ce învață de fapt Cuvântul lui Dumnezeu despre acest important dar. Dumnezeu spune: "În ce privește darurile duhovnicești, fraților nu voiesc să fiți în necunoștință" (1Corinteni 12:1).

1.  Când este menționată pentru prima dată în Biblie lucrarea DUHULUI SFÎNT? Genesa 1:1,2 VT 1
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Ce factor activ este implicat în experiența nașterii din nou? Ioan 3:5 NT 1027
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Duhul Sfânt a fost un factor activ la crearea lumii și Duhul Sfânt este de asemenea un factor activ în recreerea păcătosului. Duhul este dat ca un mijloc regenerator pentru a face eficace mântuirea lucrată prin moartea Salvatorului nostru. Duhul caută în mod constant să atragă atenția oamenilor la marea jertfă care a fost adusă pe crucea Golgotei, să dezvăluie lumii dragostea lui Dumnezeu, să prezinte sufletelor păcătoase lucrurile prețioase ale Scripturilor.

3.  Cine a inspirat pe prooroci să scrie Scripturile? 2Petru 1:21 NT 1196
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Cine a spus Isus că este DUHUL SFÎNT și ce face El pentru urmașii Săi? Ioan 14:26 NT 1046
     Biblia spune: "Mângâietorul, adică _________________________________
________________________________________________________________

5.  Prin care alt titlu este desemnat Duhul Sfânt? Ioan 15:26 NT 1047
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Ce a spus Isus că va face DUHUL ADEVĂ‚RULUI pentru cei credincioși? Ioan 16:13,14 NT 1048
     Biblia spune: a. vers.13 "Mângâietorul are să vă călăuzească în tot _______
___________ și vă va descoperi _____________________________________
b. vers.14 "Pentru că ______________________________________________
________________________________________________________________

7.  De care trei lucruri va învinovăți Duhul Sfânt lumea? Versetele 7-11 NT 1048
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Duhul este reprezentantul lui HRISTOS pe pământ… El este atât divinul Mângâietor… cât și divinul Tulburător… El ne tulbură mustrându-ne pentru păcat, prin ceea ce noi adesea numim a fi vocea conștiinței. El ne mângâie aducând spiritele noastre răzvrătite în armonie cu Legea lui Dumnezeu pe care o scrie în inimile noastre (Evrei 10:15,16). Rezultatul: "Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nici o nenorocire". Psalm 119:165

8.  Cât de doritor este Dumnezeu să ne dea Duhul Sfânt? Luca 11:13 NT 1003
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9. Când o persoană primește Duhul Sfânt, ce roadă va fi evidentă în viața lui? Galateni 5:22-25 NT 1143
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Ce daruri speciale va oferi Duhul Sfânt Bisericii ca s-o ajute să-și încheie lucrarea? 1Corinteni 12:7-10, 28-30 NT 1122
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Primesc toți membrii comunității același dar? Versetele 11,29,30 NT 1122
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Să remarcăm că Dumnezeu nu dă aceleași daruri tuturor: "Dar toate aceste lucrurile face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește" (1Corinteni 12:11). Dumnezeu dă darurile Duhului în mod selectiv. El stabilește ce dar primește fiecare. Desigur aceste daruri sunt date pentru folosul întregii comunități, dar pentru edificarea personală a fiecăruia (versetul 7).
   Argumentația lui Pavel stabilește cu claritate că fiecare dintre noi are o funcție specifică, este un mădular al trupului lui Hristos. Fiecare slujește în așa fel încât comunitatea ca întreg să prospere. Darul pe care Dumnezeu mi-l dă mie va completa darul pe care Dumnezeu îl dă fratelui meu. Nu toți suntem capete! Nu toți suntem guri! Nu toți suntem degete! Fiecare are propriul lui dar unic care își aduce contribuția ca întregul corp să crească simetric.
   Unii pretind că o persoană nu are botezul cu Duhul Sfânt dacă nu vorbește în limbi. Acest dar ar fi o normă exterioară, vizibilă, iar vorbirea în limbi devine testul convertirii. Nu este instructiv că chiar Hristos ar trebui exclus dintr-o asemenea comunitate? El a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la naștere și Duhul Sfânt a fost prezent la botezul Lui, dar nu există nici o dovadă că El ar fi vorbit VREODATĂ‚ în limbi.

12. Ce daruri ale Duhului Sfânt trebuie să căutăm noi să le dorim stăruitor? Versetul 31 NT 1123
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Ce a făgăduit Isus, chiar înainte de înălțarea Sa că Duhul Sfânt va împuternici pe urmașii Lui să fie? Faptele 1:8 NT 1055
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ce s-a întâmplat când Duhul Sfânt a venit asupra comunității aflată în așteptare la ziua Cincizecimii? Faptele 2:1-4 NT 1056
     Biblia spune: "Și toți s-au umplut _________________________________
și au început să vorbească _________________________________________
_________________________________ după cum le da Duhul să vorbească.

15. Ce arată că cei ce i-au auzit pe ucenici au înțeles ce spuneau? Versetele 5-8 NT 1056
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fiecare limbă cunoscută era reprezentată la acea întâlnire. Această diversitate de limbi ar fi fost un important obstacol în calea proclamării Evangheliei; de aceea Dumnezeu, într-un mod miraculos a completat lipsa apostolilor… Acum ei puteau proclama Evanghelia în afară, vorbind cu acuratețe limbile celor pentru care lucrau.

16. Ce a declarat Pavel cu privire la dorința lui de a vorbi într-o limbă necunoscută? 1Corinteni 14:18,19 NT 1124
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce reguli a stabilit Pavel pentru comunitatea din Corint pentru a înlătura disensiunile cauzate de vorbirea în limbi? Versetele 12-14 NT 1124
     Biblia spune: a. vers.13: "Să se roage să ___________________________
________________________________________________________________
b. vers.28: "Dacă nu este cine să tălmăcească, să ______________________
________________________________________________________________
c. vers.33: "Căci Dumnezeu nu este __________________________________
________________________________________________________________
d. vers.40: "Dar toate să se facă _____________________________________
________________________________________________________________

18. Pavel ne sfătuiește să dezvoltăm dragostea și să râvnim după darurile spirituale, dar ce ar dori el mai degrabă să facem? Versetul 1 NT 1123
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Aceasta este puterea de a vorbi cu autoritate pentru Dumnezeu, sau în numele lui Dumnezeu, fie prin a prezice evenimente viitoare, fie prin a declara voia lui Dumnezeu pentru prezent (vezi Exod 3:10,14,15; Deuteronom 18:15,18; 2Samuel 23:2; Matei 11:9,10; 2Petru 1:10,21).
   Întreaga Biblie a parvenit oamenilor prin intermediul acestui dar (vezi 2Timotei 3:16; 2Petru 1:20,21). Scripturile mărturisesc despre Isus, iar darul profetic este numit pe bună dreptate "mărturia lui Isus" (Apocalipsa 19:10). Dumnezeu a intenționat ca acest important dar să rămână în Biserica Sa până la sfârșitul timpului. De fapt, el urmează să constituie semnul identificării adevăratei biserici a lui Dumnezeu în ultimele zile (Apocalipsa 12:17; 19:10).

19. Ce avertizare adresează Biblia cu privire la acceptarea și urmarea oricărui duh? 1Ioan 4:1 NT 1201
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În 1Tesaloniceni 5:19-21 citim trei reguli scurte: (1) "nu stingeți Duhul"; (2) "nu disprețuiți proorociile"; (3) "cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun". Pasajul ne sfătuiește să nu facem ceva care să-i împiedice manifestările reale ale Duhului Sfânt, sau să disprețuim vreun mesaj profetic pe care l-am putea primi. Dar aproape în același timp ni se spune să punem la probă sau să testăm astfel de manifestări sau solii și să le acceptăm numai pe cele bune și autentice. Isaia 8:20 ne oferă instrumentele necesare punerii la probă a soliilor profetice. Este solia în armonie cu Biblia? Se armonizează viața profetului cu Biblia? Matei 7:15-29. Sunt efectele soliei înălțătoare de durată? Dacă ele sunt în concordanță cu Biblia, este excelent! Dar dacă ele se abat de la Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, trebuie să le respingem indiferent cât de spectaculoase ar putea să fie. Ceea ce contează cel mai mult – chiar mai mult decât propria noastră experiență – este ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Său.

20. Cui va da Dumnezeu Duhul Sfânt? Faptele 5:32 NT 1061
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fapte 5:32 spune că Duhul Sfânt este dat de Dumnezeu tuturor celor ce ascultă de El. Deci, norma pentru creștinii plini de Duhul Sfânt este ascultarea de legea lui Dumnezeu! Isus a spus: "Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții" (Ioan 13:35). El nu a spus că urmașii lui vor fi cunoscuți după semnul exterior al puterii miraculoase, ci a spus că ei vor fi recunoscuți după dragostea lor unii față de alții. Cei ce spun că dacă nu ai un anumit dar specific nu ai Duhul Sfânt, fac un adaus la Cuvântul lui Dumnezeu.

21. Care este adevărata dovadă că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și că de acum ești un creștin umplut cu Duhul Sfânt? Romani 15:13 NT 1109
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Tu care ai căutat prezența Duhului Sfânt și ai avut simțământul că Dumnezeu te-a acceptat pentru că nu vorbești în limbi sau nu faci minuni, încurajează-te. Nu este nevoie să cauți un extaz spiritual spectacular obținut în circumstanțe extraordinare. Dovada botezului cu Duhul Sfânt este roada Duhului demonstrată în viață: "dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor". De fapt Pavel spune în 1Corinteni 13:1: "chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor".

22. Ai simțământul că Duhul Sfânt te-a călăuzit pe parcursul studierii Cuvântului Său?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________

   Problema comunității din Corint la care se face referire la 1Corinteni 12 a fost creată de o neînțelegere a darurilor spirituale. Este posibil ca istoria să se repete? Ce problemă să reapară? Ca Satana să creeze confuzie încât adevărata manifestare a Duhului lui Dumnezeu, care urmează să se reverse asupra Bisericii, să fie nesocotită?
   Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne asigurăm că ceea ce avem este de la Dumnezeu și nu o contrafacere!
   "Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii" (1Corinteni 14:33). Duhul Sfânt va aduce dragoste și pace, și nu mândrie spirituală și dezbinare în Biserică.
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______