24. Urmand pe Isus pretutindeni

URMAND PE ISUS PRETUTINDENI

   Una dintre cele mai impresionante relatări ale Bibliei este aceea a tânărului fruntaș bogat care a venit la Isus căutând viața veșnică. Veți găsi această relatare raportată în Matei 19:16-22.
   Întâmplarea este viu prezentată în cartea Hristos Lumina Lumii p. 504-508 în următoarele cuvinte: "Tocmai când era gata să pornească la drum a alergat la El un om, care a îngenunchiat în fața Lui, și L-a întrebat: "Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?…"
   Conducătorul acesta punea foarte mare preț pe propria sa dreptate. El nu gândea că i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin mulțumit. El simțea că-i mai trebuie ceva. Nu s-ar fi putut ca Isus să-l binecuvânteze și pe el cum binecuvântase pe copii și să împlinească lipsa din sufletul său? Ca răspuns la această întrebare, Isus i-a spus că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu era necesară dacă dorea să aibă viața veșnică; și El a citat câteva din poruncile care arătau datoria omului față de semenii lui. Răspunsul conducătorului a fost hotărât. "Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea; ce-mi mai lipsește?"
   Hristos a privit fața tânărului, parcă citindu-i viața și cercetându-i caracterul, l-a iubit și a dorit să-i dea pacea, harul și bucuria care putea să-i schimbe cu totul caracterul. "Îți lipsește un lucru", a zis El, "du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă".
   Însăși sfințenia lui Dumnezeu era oferită tânărului conducător. El avea privilegiul să devină un fiu al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos la comoara cerească. Dar trebuia să ia crucea și să urmeze Mântuitorul pe cărarea lepădării de sine…
   El dorea comoara cerească dar, dorea în același timp și avantajele trecătoare pe care le putea aduce bogăția. Îi părea rău că există asemenea situații; dorea viața veșnică dar nu era dispus să aducă jertfa. Prețul vieții veșnice i se părea prea mare și a plecat plin de întristare, "deoarece avea multe bogății".
   Suntem noi asemenea tânărului conducător bogat, dorim viața veșnică, dar nu voim să mergem cu Isus până la capăt?

1.  Până unde a fost dispus Isus să meargă pentru noi? Filipeni 2:5-8 NT 1151
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fiul nevinovat al lui Dumnezeu atârna pe cruce. Trupul Său sfârtecat în bătăi; mâinile acelea atât de des întinse pentru binecuvântare, pironite acum pe lemn; picioarele acelea neobosite în a sluji din iubire, pironite pe cruce; acel cap împărătesc, străpuns de coroana de spini; buzele acelea tremurânde, gata să strige de durere; și tot ceea ce El a îndurat – picăturile de sânge care se prelingeau din capul Său, mâinile, picioarele Sale, chinurile care au zguduit ființa Sa, și durerea de nedescris care a umplut sufletul Său atunci când Tatăl Și-a ascuns fața Sa de El – toate acestea vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc, declarând: Pentru tine Fiul lui Dumnezeu a consimțit să poarte această povară a vinovăției, pentru tine… S-a dat pe Sine ca jertfă pe cruce, și a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine.

2.  Când omul din parabolă a găsit comoara ascunsă, cât de mult dorea el să sacrifice pentru a și-o asigura? Matei 13:44-46 NT 938
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Cât de serioasă trebuie să fie dorința noastră de a găsi pe Dumnezeu? Ieremia 29:12,13 NT 767
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Când un om găsește minunata comoară a mântuirii, cât de mult ar trebui să fie dispus să sacrifice pentru a o obține?
     Răspunsul tău: ________________________________________________

5.  Ce spune Isus despre acela care îngăduie unei persoane apropiate să-l împiedice să fie creștin? Matei 10:36,37 NT 934
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Ce a spus Isus despre cel care este dispus să renunțe la tot pentru El? Versetul 38 NT 934
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Ce i-a împiedicat pe conducătorii din timpul lui Hristos ca să-L accepte? Ioan 12:42-43 NT 1043
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  Ce l-a reținut pe tânărul bogat de a urma pe Isus până la capăt? Matei 19:21,22 NT 946
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Hristos arătase singurele condiții care puteau așeza pe fruntași în situația de a-și desăvârși un caracter creștinesc. Cuvintele Lui erau cuvinte de înțelepciune deși păreau aspre și pretențioase. Singura nădejde de scăpare pentru fruntaș era să primească și să asculte de ele. Poziția lui înaltă și averile lui aveau o subtilă influență spre rău asupra caracterului său. Dacă erau cultivate, urmau să îndepărteze pe Dumnezeu din inima lui. Reținând mai mult sau mai puțin din ale lui Dumnezeu, înseamnă să păstreze ceea ce i-ar fi slăbit forța lui morală și puterea de lucru; căci dacă sunt cultivate lucrurile acestei lumi, oricât sunt ele de nesigure și fără valoare, vor ajunge să absoarbă sufletul în totul.
   Fruntașul a înțeles repede tot ce implicau cuvintele lui Hristos și s-a întristat.

9.  Ce spune Biblia că se va întâmpla cu aceia care nu iubesc sau nu urmează adevărul? 2Tesaloniceni 2:10,11 NT 1163
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Ce se întâmplă când cineva nu ascultă adevărul? 2Timotei 4:3,4 NT 1171
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Ce fel de închinare rezultă din urmarea tradițiilor și învățăturilor omenești? Matei 15:9 NT 941
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Cum este posibil să stabilim adevărul cu privire la orice învățătură sau doctrină? 1Tesaloniceni 5:21 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. După care standard putem noi verifica dacă o doctrină este falsă sau adevărată? Isaia 8:20 VT 689
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ce instrucțiuni a dat înțeleptul cu privire la adevăr? Proverbe 23:23 VT 661
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Ce a spus Hristos despre cei care doresc să împlinească voința lui Dumnezeu? Ioan 7:17 NT 1035
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Ce a spus Isus că trebuie să facă cineva ca să devină un ucenic al Său și să cunoască adevărul? Ioan 8:31,32 NT 1037
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce trebuie să fim dispuși să facem pentru Isus? Luca 9:23 NT 1000
     Biblia spune: "Apoi a zis tuturor: "Dacă voiește cineva să vină după Mine,
a. "să se ________________________________________________________
b. "să-și ia _______________________________________________________
c. "și ___________________________________________________________

   Crucea era asociată cu puterea Romei. Era instrumentul celei mai crude și mai umilitoare forme de moarte. Criminalii cei decăzuți erau puși să-și ducă crucea la locul de execuție; și adesea când urma să le fie pusă în spinare, se împotriveau cu disperare, până când erau biruiți și instrumentul de tortură le era legat în spate. Dar Isus a poruncit urmașilor Săi să-și ia crucea, s-o poarte urmîndu-L. Pentru ucenici cuvintele Lui, deși slab înțelese, arătau că trebuie să fie supuși până la cea mai mare umilință – supunerea până la moarte pentru numele lui Hristos. Cuvintele lui Hristos n-ar fi fost în stare să descrie o mai deplină predare de sine. Dar toate acestea El le primise pentru binele lor. Isus nu socotise cerul un loc de dorit atâta timp cât noi eram pierduți. El părăsise curțile cerești pentru o viață de înjosire și insultă, și pentru o moarte rușinoasă. El care era bogat în comori neprețuite ale cerului, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui, noi să putem fi îmbogățiți. Noi trebuie să urmăm pe cărarea pe care a mers El.

18. Ce făgăduințe minunate ne face Isus dacă-L urmăm pretutindeni? Matei 19:27,29 NT 946
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Cui îi vor fi deschise într-o zi porțile Cetății cerești? Isaia 26:2 VT 701
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu nu va primi pe cel care s-a predat doar pe jumătate. Isus a spus că este imposibil de slujit la doi stăpâni: "Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona" Matei 6:24.
   Este adevărat că este cu putință să se dea pe față o corectă purtare exterioară și fără puterea reînnoitoare a Domnului Hristos. Plăcerea de a fi un om cu influență și dorința de a fi onorați de ceilalți, determină o viață onorată. Respectul de sine ne poate face să evităm orice ar însemna o aparență rea. Și o inimă egoistă poate face acte de generozitate. Prin ce mijloace vom putea ști atunci de partea cui suntem?
   A cui este inima noastră? Cu cine se ocupă cugetele noastre? Despre cine ne place să vorbim? Cui îi închinăm noi cele mai calde sentimente și cele mai bune energii ale noastre? Dacă suntem ai Domnului Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El și cele mai plăcute sentimente se vor îndrepta către Dânsul. Atunci, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem noi vor fi consacrate Lui. Atunci vom dori să purtăm chipul Lui, să respirăm spiritul Lui. Atunci vom dori să facem voia Sa și să-I fim plăcuți în toate lucrurile.
   Când ca ființe greșite și păcătoase, noi venim la Hristos să devenim părtași ai harului Său iertător, atunci iubirea va inunda inimile noastre. Atunci orice sarcină ni se pare ușoară, căci jugul pe care Domnul Hristos îl pune asupra noastră este ușor. Atunci împlinirea datoriei devine o desfătare, iar sacrificiul o plăcere. Calea care înainte se părea învăluită în întuneric ajunge acum luminată de razele strălucitoare ale Soarelui Dreptății.
   Frumusețea plăcută a caracterului lui Hristos va fi văzută în urmașii Săi. Pentru El era plăcere să facă voința lui Dumnezeu… În inima reînnoită prin harul divin, iubirea este principiul ce se află la baza oricărei acțiuni. Ea transformă caracterul, stăpânește și conduce impulsiunile, controlează pasiunile, învinge vrăjmășia și înnobilează acțiunile. Această dragoste, cultivată în suflet, face ca viața să fie plăcută și răspândește o influență înnobilatoare în jurul nostru.

20. Ești dispus să urmezi pe Isus până la capăt?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______