07. Imparatii in conflict

In Daniel, capitolul 7, proorocul conturează ridicarea și căderea împărățiilor. Aceste împărății în conflict se luptă pentru dominația mondială. Armatele luptă pentru tronul acestui pământ. Conducătorii potențiali aspiră la mărire pământească. Regi și împărați fac războaie. Miza este mare; guvernarea acestei lumi este în cumpănă. În cele din urmă, se ridică o superputere politică-religioasă. Această putere pretinde ascultare totală din partea supușilor săi. Poporul credincios al lui Dumnezeu, care refuză să dea această ascultare, este crud persecutat. Schimbând Legea lui Dumnezeu, această putere își stabilește propriul său standard de dreptate. Destinul lumii tremură în cumpănă.

Apoi, scena se mută de pe pământ în cer. Cel Atotputernic declară că El este Conducătorul de drept al tuturor împărățiilor lumii. El pronunță judecata asupra uzurpatorilor tronului. Împărățiile lumii sunt ale Lui. El a creat planeta noastră și a răscumpărat-o. "Toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile" (Daniel 7:14) Îi slujesc și Îl laudă pe vecie.


Înțelegerea profeției biblice

1. Ce scenă descoperă Daniel din visul său? Ce a văzut el? Ce cuprindea viziunea lui? Daniel 7:1-3.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOTĂ‚: Profeția biblică cuprinde o varietate de reprezentări simbolice. Fiecare dintre aceste simboluri este explicat clar în Scriptură.

  • O fiară reprezintă o împărăție (Daniel 7:17,23)
  • Vânturile reprezintă dispută, război sau conflict (Ieremia 49:36,37)
  • Apa reprezintă mulțimi, popoare sau națiuni (Apocalipsa 17:15)

2. Care sunt cele patru fiare pe care le-a văzut Daniel în viziune? Daniel 7:4-7.

A. ________________________________________________________________ versetul 4

Leul, prima fiară, este un simbol potrivit pentru Babilon. Proorocii Vechiului Testament au numit Babilonul leu. Un leu cu aripi de vultur era simbolul proeminent de pe monedele Babilonului și de pe zidurile Babilonului. Leul, regele animalelor, și un vultur, căpetenia păsărilor, descriu corespunzător guvernarea puternică a Banbilonului, din anul 605 până în 539 î.Hr.

B. ________________________________________________________________ versetul 5

Cruzimea soldaților medo-perși este descrisă prin ursul din versetul 5. Când mezii și perșii au învins Babilonul, ei au cucerit și Lidia și Egiptul. Cele trei coaste din gura ursului reprezintă aceste trei națiuni – Babilonul, Lidia și Egipt. Medo-Persia a condus Orientul Mijlociu din 539 până în anul 331 î.Hr.

C. ________________________________________________________________ versetul 6

Leopardul este un simbol potrivit al imperiului lui Alexandru cel Mare, Grecia. Împăratul Greciei a cucerit cu repeziciunea unui leopard, care zboară cu aripi de vultur. Când Alexandru a murit, la vârsta de 33 de ani, cei patru generali ai săi – Casandru, Lisimah, Seleuc și Ptolemeu – au împărțit imperiul. Profeția biblică este deosebit de exactă. Grecii au condus din 331 până în 168 î.Hr.

D. ________________________________________________________________ versetul 7

Imperiul roman, "tare ca fierul", a cucerit lumea în 169 î.Hr., învingându-i pe greci în bătălia de la Pinda. Sub cezari, puternicul imperiu roman a condus din 168 î.Hr. până în 351 d.Hr.

NOTĂ‚: Chipul din Daniel 2 conține patru metale – aur, argint, aramă, și fier. Sunt patru fiare în capitolul 7 – leul, ursul, leopardul și o fiară nespus de înspăimântătoare. Cele patru metale reprezintă patru împărății succesive, începând cu Babilonul din zilele lui Daniel, trecând apoi la Medo-Persia, Grecia și Roma; cele patru fiare reprezintă aceleași patru împărății. V-ați putea întreba de ce Dumnezeu folosește metale în capitolul 2 și fiare în capitolul 7. În simbolismul metalelor din capitolul 2, Dumnezeu arată că nici o putere nu poate dăinui pe pământ. Metalele sunt trecătoare, dar Împărăția Lui – stânca dezlipită fără vreun ajutor – este veșnică.

Prin cruzimea celor patru fiare din Daniel 7, Dumnezeu descrie conflictele împărățiilor politice, care sunt în rivalitate pentru a deține controlul asupra lumii.

3. Câte coarne avea cea de a patra fiară? Daniel 7:7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În Daniel capitolul 2, picioarele de fier, care reprezentau imperiul roman, se terminau cu zece degete, care descriau împărăția Romei. În Daniel 7, cea de a patra fiară are zece coarne, arătând spre aceleași zece părți în care s-a împărțit Roma. Roma nu a fost cucerită de o a cincea putere mondială. Ea a fost împărțită – devastată de triburile barbare care veneau din nord – și a început să decadă din interior între 351 și 476 d.Hr.

4. Ce putere nouă s-a ridicat în Daniel 7:8?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Caracteristici pentru identificarea cornului mic

5. Când s-a ridicat cornul cel mic? Daniel 7:8.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Deoarece cornul cel mic s-a ridicat dintre cele zece coarne, el trebuie să se fi ridicat din Europa apuseană, din imperiul roman păgân.

6. S-a ridicat cornul cel mic înainte sau după împărțirea imperiului roman? Citiți Daniel 7:8 și completați mai jos corespunzător.

______ înainte

______ după

Dacă s-a ridicat dintre cele zece părți în care s-a divizat Roma, cornul cel mic trebuie să se fi ridicat după ce Roma s-a împărțit, deci cândva după anul 467 d.Hr.

7. Cum a descris proorocul Daniel ochii acestei puteri? Daniel 7:8.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În Biblie, ochii sunt simbolul înțelepciunii sau înțelegerii (Efeseni 1:18). Această putere pământească, care s-a ridicat în primele secole, avea înțelepciune sau înțelegere omenească – ochii unui om, nu ai lui Dumnezeu.

8. Cum a comparat Daniel acest corn mic cu primele zece coarne? Daniel 7:24.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Părțile în care se divizase Roma reprezentau puteri politice. Această nouă putere este diferită, deci nu trebuie să fie o putere politică. Trebuie să fie o putere religioasă.

9. Care sunt cele trei caracteristici ale acestei puteri, așa cum le descrie Daniel în versetul 25?

A _________________________________________________________________________

B _________________________________________________________________________

C _________________________________________________________________________

Această profeție uimitoare prezice că o putere politică-religioasă se va ridica din vechiul imperiu roman în primele secole ale erei noastre. Bazată pe înțelepciunea omenească, concilii bisericești și decrete omenești, această putere va încerca să schimbe chiar Legea lui Dumnezeu. Biblia a prezis că biserica primară va intra într-o perioadă de apostazie.


O biserică ce face compromisuri

10. Ce avertizare le-a dat apostolul Pavel primilor creștini? Fapte 20:28-31.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Cum a descris apostolul această apostazie în 2Tesaloniceni 2:3-4?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Ce a declarat Daniel că se va întâmpla cu adevărat? Daniel 8:12.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Cât timp va domni această putere? Daniel 7:25.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Această perioadă, de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, este menționată, de asemenea, în Apocalipsa 12:14. Conform cu Apocalipsa 12:6, această perioadă înseamnă 1260 de zile profetice.

Un alt mod de a calcula această perioadă este următorul:

ÎN BIBLIE

§         o vreme (an)                                = 360 zile profetice

§         două vremi (2 ani)                        = 720 zile profetice

§         1/2 vreme (1/2 ani)                       = 180 zile profetice

                                                                1260 zile profetice

În profeția biblică, o zi profetică este un an literal (vezi Numeri 14:34; Ezechiel 4:6). Cornul cel mic, sau puterea biserică-stat, va domni deplin timp de 1260 de ani, sau de-a lungul secolelor Evului Întunecat. Această putere romană, biserica medievală, va înlocui Cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția omenească. Legea lui Dumnezeu cu legea omului și iertarea și pocăința recomandate de Dumnezeu cu penitențele și indulgențele recomandate de biserică. Mulți creștini credincioși, care au refuzat să accepte această unire a bisericii cu statul, au fost persecutați.


Adevărul biruitor

14. Care este răspunsul lui Dumnezeu la bătălia pentru stăpânirea asupra pământului? Daniel 7:9-10.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Într-o scenă magnifică de judecată în cer, Dumnezeu așează toate lucrurile în ordine. Conducătorii cei răi sunt condamnați. Sistemele false sunt date la iveală. Doar Numele lui Dumnezeu va fi înălțat.

15. Ce expresii folosește Daniel ca să ne spună că Împărăția lui Dumnezeu este permanentă? Daniel 7:14,27.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Împărăția lui Dumnezeu este veșnică – ea va rămâne pentru totdeauna. Împărățiile omenești se ridică și cad, dar Împărăția lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Conducătorii politici pot încerca s-o distrugă, dar ea dăinuiește. Conducătorii religiilor false pot trăda scopurile sacre, dar ea tot rămâne. James Russell Lowell spune acest adevăr în versuri, astfel:

"Adevărul pentru totdeauna pe eșafod.

Nedreptatea pentru totdeauna pe tron.

Și totuși acel eșafod stăpânește viitorul

Și, dincolo de necunoscutul întunecos,

Stând liniștit în umbră,

Dumnezeu îi păzește pe ai Lui".

Împărăția lui Dumnezeu, contestată, oprimată, zădărnicită și atacată de vrăjmași, în cele din urmă va fi pe deplin biruitoare.

Lectia 07 in format PDF – Download