12. Sfarsitul si un nou inceput

Cartea lui Daniel se sfârșește cu o biruință. Planul lui Dumnezeu triumfă! Scopurile lui Dumnezeu triumfă! Satana și oștile iadului sunt învinse. Istoria se îndreaptă spre apogeu. Întreaga familie omenească este catapultată spre destinul ei final. Nimeni nu poate face nimic, pentru a opri aceasta. Nu există nici o cale de a împiedica planul final al lui Dumnezeu pentru poporul Său. În curând, universul va fi eliberat de ravagiile pe care le-a făcut păcatul. În curând, cei păcătoși vor fi distruși. În curând boala, necazul și moartea vor dispărea. În curând cântece de bucurie și voioșie vor răsuna în univers. In curând timpul va intra în veșnicie. Daniel capitolul 12 este ușă deschisă spre lumea cea nouă.


Evenimentele finale

1. Ce se întâmplă când "se ridică" Mihail? Daniel 12:1 prima parte.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel 7 descrie o scenă teribilă din cer. S-au așezat niște scaune de domnie, în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. Un îmbătrânit de zile (Dumnezeu Tatăl) și Fiul Omului (Isus) S-au așezat și a început judecata. Dacă "așezatul pe scaunul de domnie" indică faptul că judecata a început (Daniel 7:9,10,13), atunci "ridicatul" înseamnă că judecata s-a încheiat.

2. Ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu în "timpul de strâmtorare"? Psalm 91:1-8; Psalm 46:1,2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Așa cum cei trei tineri iudei au mers în cuptorul de foc, dar au fost apărați de Isus, Fiul Omului, personal, tot așa, în timpul de strâmtorare de la sfârșitul pământului, poporul lui Dumnezeu va trece prin foc. Ei vor trece prin timpul de strâmtorare, dar vor fi apărați de Dumnezeu și vor ieși nevătămați ca martori vii ai puterii Sale supreme. Pe măsură ce acest timp de strâmtorare se abate asupra lumii, poporul lui Dumnezeu găsește în El siguranță deplină.

3. Ce eveniment plin de slavă are loc la încheierea timpului de strâmtorare? Daniel 12:1 ultima parte.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Cum va avea loc această eliberare miraculoasă? Matei 24:30,31; vezi și Matei 16:27.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ce evenimente însoțesc a doua venire a lui Hristos? 1Tesaloniceni 4:16,17.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cea de-a doua venire a lui Isus este cel mai spectaculos eveniment din istoria lumii. Așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa venirea Sa va orbi cerul (Matei 24:27). Orice ochi Îl va vedea (Apoc. 1:7). Orice ureche Îl va auzi (1Tesaloniceni 4:16). Pământul se va cutremura de slava venirii Lui (Apoc. 6:14-15).

6. Care sunt "stelele" lui Dumnezeu care vor dăinui "veșnic"? Daniel 12:3.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Cine este înțelept în ochii lui Dumnezeu? Daniel 12:3.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"Cei înțelepți" au făcut cea mai inteligentă alegere din viață. Ei nu trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru a fi o binecuvântare pentru alții, cei pentru care a murit Hristos. Ei își dau viețile pentru a împărtăși și altora dragostea Lui. Indiferent de ocupație, ei sunt sensibili la nevoile celor din jurul lor.


Tainele lui Daniel desigilate

8. Ce instrucțiuni speciale i-a dat îngerul lui Daniel? Daniel 12:4 prima parte.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Când vor fi desigilate tainele din Daniel? 12:6,9.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Întreagă cartea lui Daniel se concentrează asupra "timpului sfârșitului". Cele relatate aici descoperă credința, curajul și perseverența în fața greutăților și încercărilor. Profețiile sale descoperă marile evenimente profetice din planul lui Dumnezeu, demonstrând că El are încă controlul.

10. Ce prezicere semnificativă face profetul privind cunoștința de la sfârșitul timpului? Daniel 12:4 ultima parte.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel a prezis că, înainte de sfârșit, cunoștința va crește în mod deosebit. Deși această profeție se poate aplica într-un sens general la lumea noastră care abundă în cunoștință, progrese științifice uimitoare și tehnologii extrem de complexe, ea se aplică în mod special la Cartea lui Daniel. Chiar înainte de venirea lui Isus, cartea lui Daniel va fi desigilată. Profețiile sale vor fi studiate de zeci de mii de oameni care se vor pregăti pentru venirea lui Hristos. Cunoștința privind evenimentele de la timpul sfârșitului și ultimele zile ale pământului, cunoștința despre strategia lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului și ultimele amăgiri ale lui Satana vor fi desfășurate prin profețiile lui Daniel. Cartea lui Daniel este desigilată. Noi trăim în timpul sfârșitului.

11. Ce efect va avea asupra poporului lui Dumnezeu timpul de strâmtorare de la sfârșit? Daniel 12:10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Încercat, dar încă încrezător

12. Care este scopul fiecărei încercări pe care o îngăduie Dumnezeu? 1Petru 1:6-9.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Încercările sunt marii învățători al lui Dumnezeu. Fiecare greutate pe care o întâmpinăm ne aduce mai aproape de El. Problemele ne îndeamnă spre rugăciune. Ele ne conduc să-L căutăm pe Dumnezeu pe genunchi. Încercările pe care le întâlnim în viață pot, fie să ne conducă spre o încredere profundă în El, fie să creeze ostilitate, supărare și resentimente. Creșterea noastră în încercări și dezvoltarea noastră rapidă în perioadele cele mai grele ale vieții depinde de credința noastră constantă într-un Tată ceresc iubitor, care ține totul sub control. Așa cum a călăuzit ridicarea și căderea împărățiilor de-a lungul secolelor, tot așa El ne poate călăuzi și pe noi.

13. Ce perioade de timp distincte sunt menționate în Daniel 12:11-12?

A. _______________________________________________________________ versetul 11
B. _______________________________________________________________ versetul 12

În anul 408 d.Hr. Clovis, împăratul francilor, a fost convertit la Biserica romană. Acest fapt a pregătit calea pentru unirea bisericii cu statul în anul 538 d.Hr., când ostrogoții au încetat asediul Romei și Papa Vigiliu II a luat controlul deplin. Perioada de 1296 de zile profetice sau ani s-a împlinit exact. Profeția celor 1335 de zile (ani) din versetul 12 a început în anul 408 d.Hr., dar s-a sfârșit în 1843/1844. Textul spune: "Ferice de cel ce va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile!" Din 1844 trăim în timpul sfârșitului, în zilele judecății finale a lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, căci Isus va veni curând. Dintre toți oamenii, noi suntem deosebit de binecuvântați.

14. La sfârșitul timpului ce promisiune ne face Dumnezeu, în privința profețiilor lui Daniel? Daniel 12:10,13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Există un interes reînnoit al zecilor de mii de oameni pentru studiul profețiilor lui Daniel. Fiecare profeție arată spre revenirea Domnului nostru. Fiecare prezice, în mod plastic, venirea lui Hristos la sfârșitul istoriei. Daniel, capitolul 2, se încheie cu împărăția lui Hristos – Stânca – piatra care se prăvălește și distruge toate imperiile răului.

Daniel 7 se încheie cu imaginea lui Dumnezeu, care pune toate lucrurile în ordine, în judecata Sa finală asupra pământului. Destinul fiecărei ființe umane este stabilită la judecată. "Mila și dreptatea" lui Dumnezeu se întâlnesc la judecată. Daniel 8 culminează cu restaurarea finală a adevărului, la revenirea lui Hristos. Întregul univers este curat. Păcatul este înfrânt. Adevărul lui Dumnezeu triumfă. În Daniel 11 și 12, poporul lui Dumnezeu, persecutat, înfrânt și oprimat, este eliberat. Cartea lui Daniel descoperă plastic un Dumnezeu atotputernic, atotînțelept. Planurile Sale, poporul Său și scopurile Sale vor triumfa în cele din urmă.

Noi suntem de partea învingătorului. Putem privi dincolo de problemele vieții spre făgăduințele Cuvântului Său. Prin credință noi putem să vedem o țară mai bună, unde s-a sfârșit cu încercările vieții. Într-o zi vom intra în bucuria prezenței Sale veșnice și vom trăi fericirea pentru care am fost creați.

Chiar acum ai vrea să-ți consacri viața lui Hristos, care are toată lumea în mâinile Sale? Vrei să renunți la tot ce nu este după voia Lui în viața Ta?


De ce să nu facem acum această rugăciune:

Îți mulțumesc pentru că ești îndeajuns de puternic, să călăuzești istoria acestei lumi. Îți mulțumesc pentru că ești îndeajuns de înțelept să călăuzești viața mea. Tânjesc după o lume mai bună unde se sfârșește cu încercările și necazurile vieții. În acest moment îmi predau viața Ţie, iubite Doamne. Iat-o. Fă să fie a Ta pe deplin. Te rog, Doamne, Fă din mine persoana pe care Tu o dorești. Îți mulțumesc că mă accepți chiar acum. Cred că sunt copilul Tău. În numele lui Isus. Amin.

Lectia 12 in format PDF – Download