Întâlnire cu profeția Bibliei – 04


   Profeția din Daniel capitolul 7 se referă la aceeași periodă de timp cu cea din capitolul 2, dar oferă mai multe detalii. În capitolul 2, împăratul a avut un vis care a fost interpretat de Daniel. În capitolul 7, Daniel însuși are o viziune. Profeția nu este sub forma unui chip, ci a unor fiare. Viziunea îi este explicată de un înger.
   Profeția introduce o nouă putere care va încerca să domine lumea religioasă. Vom vedea cu cine identifică profeția această nouă putere.

   1.  Ce a văzut Daniel în viziune?
   Daniel 7:1-3 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI

DUMNEZEU HOTĂ‚RĂ‚ȘTE

   Unul din motivele pentru care Dumnezeu folosește simboluri în profețiile din Daniel și Apocalipsa este acela că au conținut politic. Daniel era prizonier într-o țară străină. Profețiile pe care le-a primit se refereau la ridicarea și destrămarea imperiilor. Apostolul Ioan, autorul Apocalipsei, era prizonier pe insula Patmos. Acolo, a primit descoperiri tocmai despre Imperiul Roman al cărui prizonier era. Dacă limbajul n-ar fi fost simbolic, cu siguranță că profețiile n-ar fi supraviețuit până în zilele noastre. Dar Dumnezeu a oferit cheia descifrării acestor mesaje în paginile Bibliei. Creștinii sinceri o pot găsi cercetând Scripturile cu post și rugăciune, comparând verset cu verset.

   2.  Ce reprezintă aceste patru fiare?
   Daniel 7:15-17 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Fiarele din capitolele 7 și 8 se referă la aceleași imperii. Aceleași imperii se găsesc și în capitolul 2. Este logic deci, că toate cele trei capitole amintite cuprind o perioadă de timp identică.

   3.  De unde au ieșit cele patru fiare (imperii)?
   Daniel 7:3 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Ce reprezintă apele?
   Apocalipsa 17:15
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Apele au fost folosite în Scriptură ca simbol al națiunilor sau puterilor (Isaia 8:7, 17:12). Deoarece în acest capitol apar multe simboluri, vom lua înțelesul simbolic al profeției. O interpretare literală n-ar oferi nici un sens real.

   5.  Cum a descris Daniel prima fiară?
   Daniel 7:4 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și Ieremia 4:7, 51:38. Aurul este împăratul metalelor, leul al animalelor și vulturul al păsărilor. Putem fi siguri că aceste simboluri reprezintă primul imperiu arătat în Daniel 2: Babilonul.

   6.  Ce fiară a văzut după aceea Daniel?
   Daniel 7:5 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Simbolul descrie exact imperiul Medo-Persan. Partea ridicată reprezintă superioritatea Persiei. Cele trei coaste reprezintă națiunile cucerite: Babilon, Lidia, Egipt.

   7.  Ce fiară a urmat ursului?
   Daniel 7:6
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Profețiile din capitolele 2 și 8 identifică acest imperiu cu Grecia. Aripile pardosului reprezintă rapiditatea cu care Grecia, sub Alexandru cel Mare, va cuceri lumea cunoscută atunci. După moartea lui Alexandru, imperiul a fost împărțit între patru generali.

   8.  Cum arăta a patra fiară?
   Daniel 7:7,23 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceste patru fiare grozave au reprezentat întotdeauna în interpretarea bisericii aceleași patru împărății istorice: Babilon, Persia, Grecia și Roma. Toți scriitorii bisericilor creștine sunt de acord în acest punct.

   9.  Ce reprezentau cele 10 coarne?
   Daniel 7:17,24 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Daniel 8:22 arată că cele patru coarne ce au crescut țapului în locul cornului cel mare, reprezentau patru împărății în care s-a divizat Grecia. Putem fi siguri că cele 10 coarne ale fiarei a patra reprezintă diferite națiuni ce au împărțit teritoriul Roman.

   10. Ce s-a întâmplat cu trei dintre aceste coarne (împărății)?
   Daniel 7:8,20 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Deoarece multe capitole sunt consacrate cornului cel mic, e important să fim siguri de identitatea lui. Acesta face parte din a patra fiară, deci are câteva legături cu Roma și împărtășește caracteristicile ei. Puterea cornului cel mic va răsturna trei din țările (triburile) Europei. O singură putere corespunde acestor criterii: Biserica Romano-Catolică, mai exact Papalitatea. Conducătorii erau în Roma și au primit puterea prin diferite decrete, astfel încât Papalitatea a crescut repede începând din secolul al IV-lea d.Hr. Ea și-a folosit forțele pentru a cuceri trei națiuni barbare: herulii, ostrogoții și vandalii. Acestea nu recunoșteau preexistența lui Hristos. Să cercetăm și alte caracteristici ale cornului cel mic.

   11. Ce va face această putere a “cornului cel mic”?
   Daniel 7:21,25 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Evident, acest corn mic este o putere religioasă pentru că este dușmanul lui Dumnezeu, al poporului Său și al Legii Sale. Fiind un “corn” reprezintă și o putere seculară asemenea celorlalte 10. Papalitatea corespunde perfect. Ea a încercat să îmbine puterea bisericii cu cea a statului.
   În versetul 25 “cornul” rostește vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu (blasfemii). Papalitatea pretinde că ține locul lui Dumnezeu pe acest pământ. Al Cincilea Conciliu (1512-1517) afirmă despre Papă: “Tu reprezinți pe Dumnezeu pe pământ”. Titlul Papei “Înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu” este o pretenție gravă, întrucât Isus a spus că va trimite pe Duhul Sfânt ca reprezentant al Său. (Ioan 16:7,14).
   Cornul va asupri și persecuta poporul lui Dumnezeu. Istoria prezintă repetate rânduri în care Papalitatea a recurs la folosirea armelor pentru a nimici mișcările “eretice”. Valdenzii, lolarzii, frații Boemi, hughenoții, au fost martirizați.
   Această putere va încerca să schimbe “vremile și Legea”. Este normal ca legile omenești să fie schimbate de alte puteri omenești. Dar aici e vorba de Legea lui Dumnezeu (Exod 20:3-17). A încercat Papalitatea să schimbe Legea lui Dumnezeu? Da! A eliminat a doua poruncă, ce oprește închinarea la chipuri cioplite și la idoli. A zecea poruncă a împărțit-o în două, făcând să rămână tot 10. Porunca a patra însă, a fost modificată înlocuind păzirea Sabatului zilei a șaptea (sâmbăta) cu păzirea primei zile a săptămânii (duminica). (La Conciliul din Laodiceea, anul 336 d.Hr.).

   12. Cât timp va rămâne poporul lui Dumnezeu în mâinile “cornului cel mic”?
   Daniel 7:25 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cuvântul “vreme” poate însemna un an.
   Simbolurile și termenii simbolici folosiți arată că acești trei ani și jumătate au un înțeles simbolic. În Apocalipsa 12:14; 12:6 și 11:2,3, “vreme, vremi și jumătatea unei vremi” este egală cu 42 de luni și cu 1260 de zile. În Numeri 14:34 și Ezechel 4:6, o zi reprezintă în profeție durata unui an. De aici, înțelegem că puterea cornului cel mic va persecuta pe sfinți timp de 1260 de ani. O vreme (un an) în calendarul ebraic conține 360 de zile. Trei vremi și jumătate totalizează: 3X360+180=1260.
   Împăratul Iustinian a declarat în anul 533 că Papa este Cap al întregii Biserici. Papa nu a reușit să-și folosească prerogativele până în anul 538. În acest an, ostrogoții (arieni) au fost distruși de Roma. Papalitatea a păstrat supremația până în anul 1793 când guvernul lui Napoleon a redus influența Papalității. Generalul francez Berthier a cucerit Vaticanul și a luat prizonier pe Papă în 1798. Evenimentul a marcat sfârșitul acestei perioade de supremație. A durat exact 1260 de ani din 538 până la 1798.
   Nu avem intenția de a ataca sau condamna pe cineva anume. Dorim însă să urmărim adevărul și firul Scripturii, oriunde ne va conduce el.

   13. La sfârșitul celor 1260 de ani urmau să se petreacă două evenimente. Care sunt acestea?
   Daniel 7:26 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Dumnezeu nu îngăduie la nesfârșit necredința și blasfemia. El va aduce totul la judecată. Legea Sa va fi restabilită, sfinții vor fi salvați.

   14. Cine va primi Împărăția după judecarea celorlalte puteri?
   Daniel 7:13,14,27 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   “Unul ca un Fiu al Omului” este Isus. El este Fiul lui Dumnezeu, egal cu Tatăl, dar a venit în această lume și a devenit Om. S-a unit pentru totdeauna cu omenirea și a murit pentru păcatele noastre. De aceea, oricine Îl acceptă devine parte a familiei Sale și parte a “trupului lui Hristos” (1Corinteni 12).

   NU UITA!
   Isus și poporul Său vor primi Împărăția la sfârșit. Profețiile din Daniel 2 și 7 ne asigură că Împărăția va fi veșnică și sfinții vor fi cu El (Ioan 14:1-3). Vrei să fii acolo?

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acesta a fost un studiu complex dar foarte important. Indică părerea ta la următoarele întrebări marcând răspunsul pe care-l crezi corect.
– Din ce motiv i-a descoperit Dumnezeu încă o dată lui Daniel profeția din Daniel capitolul 2?
()Daniel a uitat visul împăratului Nebucadnețar
()Dumnezeu a adăugat detalii profeției
()Istoria nu s-a desfășurat cum arăta profeția din Daniel 2.
– Simbolurile și imaginile sunt folosite în profeția biblică pentru a:
()încurca cititorul să înțeleagă ceva
()stârni interesul cititorului și a prezenta în puține cuvinte mesaje complexe.
– Despre cornul cel mic din Daniel 7:
()nu se înțelege despre ce e vorba
()toate evidențele conduc către Papalitate
()nu e prea important. Dacă era, îngerul spunea mai multe despre el
– Aștepți să trăiești în Împărăția lui Hristos?
()Da         ()Nu         ()Nu acum, am alte planuri.

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, înțeleg că această lume e plină de glasuri care mă îndeamnă: unele la viață veșnică, altele la confuzie și distrugere. Îți sunt recunoscător pentru Cuvântul Tău care definește calea spre viață. Vreau să fiu ascultător față de Tine și în siguranță în mâna Ta. În numele lui Isus te rog, Amin.