Întâlnire cu profeția Bibliei – 09


   Să recapitulăm ceea ce am învățat în ultimele studii. Am aflat despre lucrarea cornului cel mic. Apoi am studiat despre curățirea Sanctuarului ceresc de păcatele înregistrate. În acest studiu vom parcurge cel mai important timp profetic ce există în Biblie, cele 2300 de zile din Daniel 8:14. Ele indică începerea curățirii Sanctuarului.

   1.  Ce întrebare a auzit Daniel?
   Daniel 8:13 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   2.  Ce răspuns i s-a dat?
   Daniel 8:14 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   3.  Când urma să fie împlinită vedenia?
   Daniel 8:17 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Viziunea despre 2300 de zile se întinde până în “timpul sfârșitului”, când puterea “pustiitorului” va fi distrusă (2Tesaloniceni 2:6-8). Putem fi siguri că aici se aplică principiul zi/an (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6) deoarece nici o interpretare literară a celor 2300 de zile nu va ajunge să se întindă până în “timpul sfârșitului”.
   Parcurge în câteva minute întregul capitol 8 din Daniel. Reține că orice simbol din versetele 1-14 este pe deplin explicat în versetele 16-25.

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
descoperi că
EXISTĂ‚ IERTARE ÎN ZIUA JUDECĂ‚ŢII    1. 457 în. Hr. – Decretul pentru rezidirea Ierusalimului
   2. 408 în. Hr. – Restaurarea
   3. 27 d. Hr. – Ungerea lui Mesia
   4. 31 d. Hr. – Mesia este omorât
   5. 34 d. Hr. – Evanghelia este dusă la neamuri
   6. 1844 d. Hr. – Curățirea Sanctuarului
   7. Timpul sfârșitului – Mesajul celor trei îngeri
 

   4.  Ce i s-a spus lui Daniel să facă cu viziunea aceasta?
   Daniel 8:26 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În timp ce restul viziunii a fost explicat pe deplin, singura parte care a rămas să fie înțeleasă ulterior, era partea celor 2300 de zile; atunci s-a îmbolnăvit Daniel.

   5.  În ce an s-a rugat Daniel în mod deosebit?
   Daniel 9:1-3 (VT,869)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Noi am aflat deja că o zi, în profeție este înlocuită adesea cu un an literar (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6). De aceea, 70 de săptămâni înseamnă 490 de ani (70×7=490). Aceștia aparțin celor 2300 de ani din Daniel 8:14.
   Daniel 9:25 ne va ajuta să fixăm data când va începe această perioadă. Pentru aceasta trebuie să înțelegem scopul celor 490 de ani. Acest timp se prezintă ca fiind hotărât “asupra” sau “pentru” poporul Israel și Ierusalim. El indică faptul că iudeilor li s-a dat această perioadă de timp pentru a îndeplini misiunea care li s-a încredințat, de a răspândi mesajul despre adevăratul Dumnezeu al Universului și planul Său pentru mântuirea lumii. Dacă ei ar fi împlinit această însărcinare, Mesia ar fi venit să instaureze Împărăția slavei. Noi știm că nu s-a întâmplat așa.
   Aceasta s-a întâmplat cu 12 ani după ce Daniel a primit viziunea din capitolul 8, din care mai trebuia să fie explicată însemnătatea celor 2300 de zile. Când Daniel și poporul său au fost luați prizonieri în Babilon, Templul din Ierusalim a fost distrus. Ieremia a prezis că această captivitate se va încheia peste 70 de ani, (Ieremia 25:11,12; 29:10). Acum, timpul aproape a expirat. Daniel s-a speriat că cele 2300 de zile profetice ar fi o prelungire a captivității și a timpului de suspendare a serviciilor de la Ierusalim. Așa că el s-a rugat într-un mod deosebit, mărturisind orice păcat care ar putea produce anularea făgăduinței lui Dumnezeu de a încheia perioada de captivitate. El a invocat onoarea lui Dumnezeu și credincioșia Sa pentru ca să nu-și părăsească poporul pe care l-a eliberat din Egipt. Rugămintea era ca să nu permită prelungirea captivității și Templul de la Ierusalim să rămână o ruină.

   6.  Ce s-a întâmplat în timp ce Daniel se ruga?
   Daniel 9:20-23 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceasta este o mărturie emoționantă a modului în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea unui neprihănit. Imediat, îngerul Gabriel a fost alături de Daniel. El era acolo pentru a interpreta viziunea care-l neliniștea.
   Există două fraze în acest paragraf care ne ajută să stabilim legătura între capitolele 8 și 9. În versetul 21 din capitolul 9, Daniel se referă la îngerul Gabriel ca fiind văzut într-o viziune anterioară, ceea ce ne arată că există o legătură cu viziunea din capitolul 8. În al doilea rând, versetul 23 ne spune că Daniel trebuia să înțeleagă și “să țină seama” de viziunea anterioară din capitolul 8. Gabriel s-a întors să-i explice viziunea despre cele 2300 de zile ca răspuns la rugăciunea lui.

   7.  Ce perioadă de timp a fost pusă deoparte pentru Israel și Ierusalim?
   Daniel 9:24 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Ce se va întâmpla în timpul acestor “70 de săptămâni”?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cuvântul cheie în acest verset este “a hotărâ”, care înseamnă “a aloca”, “a determina”. Deci, din moment ce îngerul Gabriel a venit să explice cele 2300 de zile, cele 70 de săptămâni au fost hotărâte (determinate) ca primă parte a acestei perioade.
   Ce putem spune despre aceste 6 expresii care se referă la lucruri ce se întâmplă în timpul celor 490 de ani? Primele trei expresii folosesc trei cuvinte diferite pentru a prezenta păcate diferite. Prima expresie se referă la “încetarea fărădelegilor” sau păcate cu voia,a doua cuprinde păcate accidentale, iar a treia arată vinovăția. Astfel, aceste trei expresii prezintă faptul că sacrificiul lui Hristos pe cruce (și lucrarea Lui în Sanctuarul ceresc) va face posibilă iertarea păcatului și eliminarea lui din Univers.
   A patra expresie este o paralelă cu acestea, deoarece prin moarte, Hristos și-a oferit viața Lui fără păcat oricui o acceptă prin credință, ca o haină a neprihănirii Sale, care să acopere viața plină de păcat a omului.
   “Pecetluirea vedeniei și proorociei” înseamnă că Hristos împlinește aceste aspecte ale profeției, El asigurându-ne că restul profeției va fi împlinit – în mod special partea finală, curățirea Sanctuarului.
   Ultima expresie indică spre timpul când Hristos va intra în Sanctuarul ceresc după sacrificiul Său.

   9.  Ce poruncă urma să fie semnalul pentru începerea acestei perioade de timp?
   Daniel 9:25 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Amintește-ți că în timpul acestei viziuni, Ierusalimul și Templul erau de mult timp în ruine. Au existat patru decrete diferite în legătură cu întoarcerea în Ierusalim și reconstruirea lui: primul, dat de Cir în 537 î. Hr. (Ezra 1:1-4); al doilea, dat de Darius I în 520 î. Hr. (Ezra 6:1-12); al treilea, dat de Artaxerxe în 457 î. Hr. (Ezra 7:1-26) și al patrulea, dat tot de Artaxerxe în 444 î. Hr. (Neemia 2). Însă al treilea decret dat în al șaptelea an al lui Artaxerxe, în toamna anului 457 a fost singurul care a restaurat statul civil, alături de reconstruirea Templului și revitalizarea preoției. Acest decret a redat evreilor autonomia. Al patrulea decret a oferit doar câteva facilități de finisare pentru realizarea decretului anterior; așa că putem considera toamna anului 457 î. Hr. ca punct de început al celor 490 de ani, prima perioadă a celor 2300 de ani.

   10. Câte săptămâni vor trece de la darea decretlui până la venirea lui Mesia?
   Daniel 9:25 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7 adunat cu 62 totalizează 69 de săptămâni, adică aplicând principiul zi/an însemnând 483 de ani. Începând din anul 27 d. Hr. îngerul Gabriel i-a spus lui Daniel că la sfârșitul celor 69 de săptămâni va apare Mesia.

   NU UITA!
   Daniel a fost un mare profet și aceasta a arătat-o prin grija lui pentru alții. În schimb, Dumnezeu și-a arătat grija Sa nu numai pentru Daniel ci pentru fiecare persoană de pe pământ, descoperind această profeție despre Mesia. Profeția se extinde pe o perioadă lungă de timp și descoperă multe aspecte profunde ale Planului de Mântuire.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acum e momentul să verifici ce ai reținut din acest studiu. Următoarele întrebări au mai multe variante de răspuns. Alege varianta care crezi că ar corespunde cel mai bine părerii tale.
– În viziunea sa, Daniel a fost adesea însoțit de îngeri. Aceasta arată că:
()el era mort și s-a urcat la cer
()el a fost alesul lui Dumnezeu pentru a descoperi tuturor adevărurile cerești.
– În profeția biblică, o zi adesea reprezintă:
()un an         ()o lună         ()o mie de ani
– În planul de mântuire al lui Dumnezeu, cel mai important Sanctuar este:
()cel ceresc în care Isus este Mare Preot
()cel construit de Moise în pustie
()minunatul Templu construit de Solomon
– “Mesia” este un titlu pentru:
()Gabriel sau un alt înger
()un împărat iudeu
()Isus
()un profet care va veni
– Consideri că aceste profeții pot fi înțelese?
()Da         ()Nu

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tată ceresc, eu știu că Tu mi-ai oferit tot ce este necesar pentru salvarea mea și pentru a mă informa despre harul Tău. Ajută-mă să-mi deschid inima influenței Spiritului Sfânt ca să pot înțelege pe deplin voia Ta. În numele lui Isus te rog, Amin.