Întâlnire cu profeția Bibliei – 10


  În lecția noastră precedentă am studiat despre cele 2300 de seri și dimineți. Am înțeles că fiecare seară și dimineață reprezintă un an, deci în total profeția acoperă o perioadă de 2300 de ani. Primii 483 de ani s-au scurs până la ungerea lui Mesia, în anul 27 d. Hristos. Vom verifica dacă într-adevăr profeția s-a împlinit la timpul prevăzut. Dacă va fi adevărat, atunci cu siguranță că Dumnezeu cunoaște viitorul, iar noi suntem pe drumul cel bun în interpretarea profeției.

   1.  Cine a venit ca Mesia – cel promis?
  Ioan 1:41 (NT,1026)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Atât Mesia cât și Hristos, înseamnă “Cel Uns”.

   2.  Cu ce a fost uns Isus?
   Fapte 10:38 (NT,1069)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   3.  Când a fost uns Isus cu Spiritul Sfânt?
   Luca 3:1-3,21,22 (NT,989)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI

EXISTĂ‚ IERTARE ÎN ZIUA JUDECĂ‚ŢII

   La botezul Său, în anul 27 d. Hr., Isus a fost una cu Spiritul Sfânt ca Mesia Cel Promis. Cercetând cronologia împăraților Imperiului Roman, în concordanță cu evanghelia după Luca, putem vedea precizia cu care s-a împlinit profeția.

   4.  Ce a spus Isus la începutul lucrării Sale?
   Marcu 1:14,15 (NT,962)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   5.  Ce urma să se întâmple după cele 62 de săptămâni (care au urmat primelor 7 săptămâni)?
   Daniel 9:27 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Acest verset indică spre un eveniment ce urma să aibă loc la sfârșitul celor 483 de ani. Atunci urma să moară Mesia.

   6.  Ce trebuia să facă Mesia timp de o săptămână?
   Daniel 9:27 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Ce se va întâmpla la mijlocul acestei săptămâni?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Amintește-ți că au fost date 70 de săptămâni (490 de ani) începând de la decretul pentru rezidirea Ierusalimului până la terminarea timpului de probă acordat evreilor. Până la botezul lui Isus au trecut 483 de ani, adică 69 de săptămâni. A mai rămas o săptămână, adică 7 ani. Această perioadă începea din anul 27 după Hristos, când Isus a fost botezat. Apoi, timp de trei ani și jumătate, Isus a umblat “făcând bine” până când, în primăvara anului 31, a fost crucificat. Până aici, profeția a fost împlinită cu exactitate, Isus ratificând cu propriul Său sânge noul legământ de salvare prin credința în El (Evrei 8:10). Moartea Lui a fost împlinirea tuturor sacrificiilor din Vechiul Testament. Tipul a întâlnit Antitipul.

   8.  Ce s-a întâmplat la moartea lui Hristos ca să arate că sacrificarea animalelor nu mai era necesară?
   Matei 27:50,51 (NT,960)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Hristos a fost botezat și a fost crucificat exact la timpul indicat în profeția lui Daniel. Ce putem spune însă despre sfârșitul perioadei de 70 de săptămâni, care au fost hotărâte pentru evrei? Din ultima săptămână au mai rămas 3 ani și jumătate care încep din anul 31 d. Hristos. Ajungem deci la anul 34 d. Hristos.
   Evreii au primit o misiune de la Dumnezeu: răspândirea adevărului despre El, dragostea Sa și planul de mântuire a întregii lumi. Când a venit Isus, ei au respins Adevărul. Deși toate profețiile și semnele pe care Dumnezeu le-a dat mai dinainte arătau către mesianitatea lui Isus, ei au ignorat și au lepădat lucrarea Sa. În final, L-au supus la cea mai oribilă și rușinoasă moarte posibilă. Romani 9-11 arată că israeliții au părăsit poziția lor specială ca popor al lui Dumnezeu prin respingerea lui Hristos. Totuși, orice individ – evreu sau dintre neamuri – poate primi binecuvântarea făgăduită lui Israel dacă devine o parte a Israelului spiritual, acceptându-L pe Hristos (Galateni 3:29).

   9.  Unde le-a spus Isus ucenicilor Săi să facă cunoscută Evanghelia?
   Fapte 1:8 (NT,1055)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. Care a fost cauza plecării ucenicilor din Ierusalim și predicarea Evangheliei în toată lumea?
   Fapte 7:58-8:4 (NT,1064)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Din cauză că biserica era persecutată, ucenicii au fost forțați să plece departe. Uciderea cu pietre a lui Ștefan i-a foțat pe creștini să părăsească Ierusalimul și să lucreze printre neamuri. Saul, devenit mai târziu creștin, cunoscut sub numele de Pavel, a fost apostolul neamurilor. În acest fel, cele 70 de săptămâni (490 de ani) de probă pentru poporul iudeu s-au încheiat. Aceasta s-a împlinit la timpul indicat de profeție – exact după șapte ani de la “ungerea” (botezul) lui Hristos din anul 27 d. Hristos.

   11. Ce urma să se întâmple după ce Mesia a fost stârpit?
   Daniel 9:26 (VT,870)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   “Domnul care va veni” apare după crucificarea lui Hristos și va distruge Sanctuarul. Acest domnitor a fost Titus, fiul împăratului Vespasian, cel care a condus trupele romane și a distrus Ierusalimul și Templul, în anul 70 d. Hr. Versetul continuă arătând că pustiirile vor continua până la sfârșit. “Potopul” simbolizează invazia armatelor (vezi Daniel 11:10,26; Isaia 8:7,8).
   Versetul 27 din capitolul 9 este o paralelă cu Daniel 7 și 8 care profetizează pustiirea făcută de cornul cel mic până la sfârșitul timpului. Însă, se precizează că pustiitorul va fi nimicit în cele din urmă de Hristos.
   Cele studiate acum completează studiul primilor 490 de ani din totalul de 2300 de ani. Perioada începe în 457 în. Hristos și se sfârșește în anul 34 d. Hristos. Noi știm că încheierea celor 2300 de ani și curățirea Sanctuarului vor avea loc în același timp. Exactitatea cu care s-a împlinit prima parte a profeției, ne arată că atât punctul de plecare cât și metoda de calcul sunt corecte.
   Dacă scădem cei 490 de ani (70 de săptămâni) din cei 2300 de ani, obținem o perioadă de 1810 ani. Deoarece cei 490 de ani s-au încheiat în anul 34 d. Hristos, adăugând cei 1810 ani, ajungem la anul 1844, când urma să se împlinească profeția din Daniel 8:26.
   Așa cum am studiat anterior, curățirea Sanctuarului înseamnă faptul că Hristos urma să mijlocească într-un mod special în Sanctuarul ceresc pentru cei ce se încred în sacrificiul Său. Atunci începea cercetarea cărților de aducere aminte.
   Către sfârșitul secolului XVIII a început o mare redeșteptare religioasă. Un mare număr de persoane au căutat să înțeleagă adevărul despre cele 2300 de zile și data terminării acestei perioade profetice.
   Cel mai însemnat dintre acești cercetători a fost un baptist pe numele William Miller. El a început un studiu sistematic al Bibliei comparând verset cu verset. Când a ajuns la Daniel 8 și 9 a tras concluzia că cei 2300 de ani urmau să se sfârșească în anul 1844. El a considerat că Sanctuarul care trebuia curățit era pământul plin de păcate. De aceea, Isus Hristos trebuia să vină să-și ia poporul Său la ceruri și să curețe pământul cu foc.
   La început, Miller prezenta cu timiditate credința sa că Isus va veni curând. Însă mesajul său s-a răspândit ca un incendiu, cuprinzând mii de persoane.
   Așteptarea generală era că Isus Hristos urma să vină în toamna anului 1844. Deoarece moartea lui Hristos a avut loc la data Paștelui evreiesc, a părut rezonabil ca Isus să îndeplinească serviciul de “curățire” la o dată exactă, așa după cum Ziua de Ispășire avea loc întotdeauna în ziua a zecea a lunii a șaptea. Corelând calendarul evreiesc cu cel actual, Ziua Ispășirii cădea pe 22 Octombrie.
   Din nefericire pentru ei, Isus n-a venit atunci când L-au așteptat. Unii s-au descurajat, însă alții au continuat să studieze Biblia. Atunci au înțeles greșeala pe care au făcut-o: Sanctuarul ce trebuia curățit era Sanctuarul ceresc, cel în care se găseau înregistrate păcatele omenirii – în cărțile de aducere aminte. Isus urma să stabilească cine a acceptat sacrificiul Său și a trăit ca un copil al lui Dumnezeu.
   Cei ce au înțeles acest adevăr biblic au transmis mai departe importanța lucrării lui Hristos în Sanctuarul din ceruri.

   NU UITA!
   Cele studiate acum corectează denaturările despre Dumnezeu, Sanctuar, planul de mântuire, Lege și poporul Său – denaturări făcute de cornul cel mic. Aceasta ne ajută să ne verificăm dacă am primit pe Isus ca Mântuitor personal și dacă numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Întrucât atunci când vine va aduce cu Sine răsplata, ne întrebăm: Ce ne va spune Isus și ce ne va aduce? (Apocalipsa 22:10,11).

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
Acest studiu abordează cea mai complexă profeție din Biblie. Înainte de a răspunde la următoarele întrebări, amintește-ți și cele învățate în lecția anterioară.
– Dumnezeu a cerut lui Moise să construiască un sanctuar ca să locuiască în mijlocul poporului Său. Alt motiv a fost:
()să prezinte planul de mântuire         ()să provoace gelozia altor popoare
– Satana încearcă să zădărnicească lucrarea din Sanctuar prin:
()distrugerea Sanctuarului pământesc și a Templului de la Ierusalim
()a-i face pe oameni să înțeleagă greșit serviciile de la Sanctuar
()înlocuirea ei cu alte servicii (mijlocirea preoților)
– Profeția celor 2300 de ani/zile arată:
()către sacrificiul lui Isus și lucrarea Sa ca Mare Preot în Sanctuarul ceresc
()către începutul judecății din ceruri
()exactitatea profețiilor făcute de Dumnezeu
– Ai pace în suflet când știi că acum cazul tău este în mâinile lui Isus?
()Da         ()Nu         ()Doresc să am

   MOMENT DE MEDITAŢIE
Tată din ceruri, îți mulțumesc că planul de mântuire mă include și pe mine! Când cazul meu va fi judecat în ceruri, Îl rog pe Isus să fie Mijlocitorul meu. Doresc ca sacrificiul Său să-mi salveze viața. Amin.