Întâlnire cu profeția Bibliei – 16


   Când Isus a venit pe pământ, El era ca un serv umil. Totuși, puterea vieții Sale și a cuvintelor Lui a schimbat viețile a milioane de oameni și a influențat împărățiile și popoarele. Când va veni a doua oară, va fi primit ca Împărat a tuturor națiunilor. Dar lupta nu s-a încheiat încă. Moartea și învierea lui Isus au adus siguranța salvării și mântuirii, dar victoria de pe Golgota trebuie să fie realizată individual în viața credincioșilor. Satana știe acest lucru, de aceea luptă împreună cu îngerii săi împotriva credicioșilor, împotriva bisericii.
   Satana, cel care a fost creat ca un înger de lumină – Lucifer, Steau Dimineții – și a putut trăi veșnic, acum arată cu totul diferit: el întruchipează distrugerea veșnică. În ciuda acestui fapt, el este ferm hotărât să câștige câteva victorii asupra lui Hristos. El încearcă să rănească pe Isus distrugând Biserica – trupul Lui de pe pământ.

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
BISERICA LUI DUMNEZEU ÎN PUSTIE

   1.  Ce a încercat Diavolul să facă după înălțarea lui Isus?
   Apoc. 12:13 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   După ce Isus S-a înălțat la ceruri, Satana și-a întors atenția către Biserică și a început să o persecute.

   2.  Cum a evitat femeia (adevărata biserică) această persecuție?
   Apoc. 12:6,14 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Biserica a mers în locuri izolate, în mijlocul munților, ducându-și viața în condiții foarte grele. Diferite grupe, cum au fost valdenzii,au încercat să se închine în conformitate cu convingerile lor bazate pe Biblie. Ei au fost însă persecutați.
   Cei ce vizitează astăzi Valea Piemontului pot vedea peșterile în care veldenzii se închinau în secret în timpul Evului Întunecat.
   Trebuie să te ghemuiești și, doar pe genunchi și pe mâini, să mergi prin tunele de piatră ca să ajungi la Chiesa de la Tanna, unde timp de mulți ani veldenzii se închinau Domnului cântând, rugându-se și cercetând Scripturile. A venit o zi când 250 dintre ei au fost prinși în această peșteră de către soldați, vrăjmași ai Adevărului. Soldații au făcut un foc mare la deschizătura peșterii. Focul a consumat oxigenul din peșteră, dar acești creștini hotărâți au cântat lăudând pe Dumnezeu până când și-au pierdut suflarea. Ei erau fericiți că au putut să-și dea mai bine viața decât să renunțe sau să compromită credința lor. Satana (prin agenții lui) nu a fost în stare niciodată să înăbușe pe deplin mărturia lor în favoarea Adevărului – Cuvântul lui Dumnezeu.
   Persecuția a ținut, conform versetelor 6 și 14, “o vreme, două vremi, și o jumătate de vreme” sau 1260 de zile care, așa cum am învățat în studiul din Daniel 7, înseamnă 1260 de ani. Faptul că în ambele pasaje se amintește această perioadă de 1260 de zile/ani confirmă interpretarea că atât cornul cel mic din Daniel 7 cât și dragonul din Apoc.12 se referă la lucrarea Diavolului, prin puterea papală, atacând în mod subtil și deghizat pe Isus (copilul) și femeia – adevărata Biserică.
   În cartea Daniel și Apocalipsa, perioada de 1260 de ani este amintită în moduri diferite:
– Daniel 7:25 “vreme, vremi și jumătate de vreme”, o vreme = 360 de zile, 3 vremi și jumătate = 1260 de zile/ani. De-a lungul acestei perioade de timp sfinții sunt persecutați prin puterea cornului cel mic, cel care încearcă să schimbe elementul timp (Sabat) din legea lui Dumnezeu.
– Daniel 12:7 “o vreme, 2 vremi și jumătate de vreme”. Se menționează exact același timp profetic cu referire la puterea care va “zdrobi puterea poporului sfânt”.
– Apoc. 11:2 “patruzeci și două de luni”. Luna iudaică avea 30 de zile. De aceea 42 de luni vor fi egale cu 42×30=1260 zile. În acest timp lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu vor fi călcate în picioare.
– Apoc. 12:6 “o mie două sute șaizeci de zile”. În acest timp, adevărata Biserică urma să fie condusă în pustie, retrăgându-se din fața prigonirii.
– Apoc. 12:14 “vreme, vremi și jumătate de vreme”.
– Apoc. 14:5 “patruzeci și două de luni”.
   În acest timp, fiara leopard, al cărei semn suntem avertizați să-l respingem, a făcut război împotriva sfinților (vers. 6-10).
   Comparând Scriptura verset cu verset găsim rezultate extraordinare. Daniel era prizonier în Babilon. Ioan era prizonier pe insula Patmos. Totuși, ei au scris mesaje valoroase folosind un limbaj simbolic, pentru ca aceste scrieri să nu fie distruse. Dar cheile pentru înțelegerea profețiilor sunt chiar în Biblie.

   3.  Ce a încercat Diavolul să facă?
   Apoc. 12:15 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Cine a venit în ajutorul femeii?
   Apoc. 12:16 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În timp ce apa simbolizează noroadele (Apoc. 17:15), pământul trebuie să simbolizeze locul mai puțin populat. Așadar, la sfârșitul celor 1260 de ani, continentul nord-american a devenit un loc de scăpare pentru multe grupe de creștini persecutate în Europa.

   5.  Pe cine urmează balaurul să persecute?
   Apoc 12:17 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cuvântul rămășiță se referă la ceva rămas dintr-un întreg. “Rămășița seminței ei” este segmentul Bisericii lui Dumnezeu care rămâne până la sfârșitul timpului, până la revenirea lui Isus. Caracteristicile acestei rămășițe sunt identice cu cele ale Bisericii originale. Ea le-a păstrat curate în ciuda persecuțiilor suferite.

   6.  Care sunt cele două caracteristici ale “rămășiței” Bisericii?
   Apoc. 12:17
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Creștinii adevărați vor fi salvați prin credința lor – acceptând moartea lui Isus ca singura soluție pentru iertarea păcatelor lor (Ioan 14:6; Fapte 4:12) – trăind și umblând sub călăuzirea Duhului Sfânt.

   7.  Care este un alt înțeles pentru “mărturia lui Isus”?
   Apoc. 19:10 (NT,1220)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Mărturia lui Isus este Spiritul Profeției, iar profeția este un mesaj de la Isus. Adevărata Biserică va studia, va crede și va predica profețiile Bibliei. Cartea lui Daniel a fost sigilată până în “timpul sfârșitului” (1798), până când urma să apară “Biserica rămășiței” sau “rămășița” Bisericii. Ceea ce nu s-a înțeles din cartea lui Daniel până în această perioadă a fost profeția din Daniel 8:13,14. Cele 2300 de seri și dimineți și curățirea Sanctuarului ceresc au fost studiate și înțelese abia atunci.

   8.  Înainte ca Isus să revină, ca mesaj rostit de îngeri indică faptul că a început procesul curățirii Sanctuarului?
   Apoc. 14:7 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   9.  Ce vor face sfinții și cum pot fi recunoscuți ei?
   Apoc. 14:12 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   “Rămășița” Bisericii va predica mesajul judecății de cercetare din ceruri, pe baza lui Daniel 8:14 și Apoc. 14:7. În Apoc. 12:17 și 14:12 se descriu două caracteristici ale rămășiței: 1) studiază, crede și predică profețiile; 2) păzește poruncile lui Dumnezeu.

   10. Câte porunci vor ține creștinii?
   Iacov 2:8-12 (NT,1188)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   11. Ce poruncă a fost schimbată și continuă să fie ignorată de cei mai mulți?
   Exod 20:8-11 (VT,81)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În timp ce mulți creștini au acceptat valoarea a nouă din cele zece porunci, totuși au schimbat sau au ignorat pe cea de-a patra, fără un motiv biblic. Biserica Rămășiței va încerca să redea autoritatea poruncii a patra.

   NU UITA!
   Te-a ajutat acest studiu în descoperirea adevăratei Biserici a lui Dumnezeu? Poate că acum faci parte dintr-o biserică oarecare. Gândește-te dacă criteriile oferite de Biblie pentru recunoașterea celei adevărate se potrivesc cu biserica ta. Dacă nu ești încă într-o Biserică, cercetează dacă biserica spre care te simți atras se potrivește cu descrierea pe care o face Biblia adevăratei Biserici: confirmă credința învățată de Isus și ține toate poruncile lui Dumnezeu? Domnul nu vrea să te piardă; poate tu deja simți că Dumnezeu te conduce spre Biserica Sa. El a apărat adevăratul Său popor tot timpul de când Isus a înființat-o.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   După ce ai parcurs studiul și ai citit toate textele, încearcă să răspunzi la următoarele întrebări:
– Biserica în pustie reprezintă:
()locul unde Ioan Botezătorul a predicat pocăința
()misiunea Bisericii
()adevărata Biserică în timpul Evului Mediu
– Biblia identifică adevărata Biserică a lui Dumnezeu ca fiind acel grup de oameni care:
()este persecutat
()păzesc poruncile lui Dumnezeu și Îl iubesc pe Isus Hristos
()trăiesc în pustie.
   Considerând că ești un căutător al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, în ce fel te-a ajutat acest studiu în căutarea ta?
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, sunt plin de mulțumire că am descoperit grija pe care o ai față de poporul Tău.
   Ajută-mă să cunosc voia Ta și să fiu plin de credință, asemenea martirilor din trecut. În numele lui Isus te rog, Amin.