Întâlnire cu profeția Bibliei – 17


   Ceea ce vom studia astăzi, reprezintă unul dintre cele mai importante capitole din Biblie, un mesaj special pentru noi cei ce trăim în zilele din urmă. Întotdeauna, înainte de împlinirea marilor evenimente ale Planului de Mântuire, Dumnezeu a trimis oamenilor mesaje speciale de avertizare astfel încât, cei ce doresc să înțeleagă și să asculte de voia lui Dumnezeu să o poată face. În acest studiu vom aborda solia rostită de mesagerii cerești. E important să aflăm ce înseamnă Babilon și ce reprezintă chemarea de a ieși afară din el.

   1.  Ce eveniment este descris în Apoc. 14:14?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Mesajul celor trei îngeri precede și pregătește calea pentru a doua venire a lui Isus. Aproape toți creștinii cred că semnele timpurilor arată că trăim în ultimele zile dinaintea revenirii lui Hristos. Aceasta înseamnă că este deosebit de important să pătrundem “în inima” acestor trei îngeri.

   2.  Ce avea în mână primul înger?
   Apoc. 14:6 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
MESAJELE CELOR TREI ÎNGERI

   3.  Care este esența Scripturii?
   Fapte 4:12
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Care este mesajul primului înger?
   Apoc. 14:7 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Evanghelia veșnică a afirmat dintotdeauna că mântuirea este posibilă doar prin credința în harul lui Dumnezeu. Unii au încercat să separe Planul de Mântuire în două segmente diferite: primul – al mântuirii prin păzirea legii; al doilea – prin har, prin credința în Isus Hristos.
   Omul nu poate fi salvat prin faptele sale – niciodată nu va putea avea suficiente fapte – dar poate fi salvat prin credința în Isus. În vremurile vechi testamentare, oamenii erau salvați prin credința în venirea lui Isus Hristos ca Mântuitor (Romani 4:13; Evrei 11). În vremurile noi testamentare, oamenii sunt salvați prin credința în crucificarea, învierea și înălțarea lui Isus. Această solie trebuie vestită astăzi.

   5.  Cui trebuie să ne închinăm?
   Apoc. 14:7 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Există câteva motive pentru care să ne închinăm lui Dumnezeu: El ne-a creat, El ne menține în viață, S-a descoperit pe Sine Însuși în Cuvântul Său și prin Isus Hristos, El a murit pentru noi, El trăiește pentru noi și El a făcut planul ca în curând să fim cu El. Dar baza tuturor acestor motive este: Dumnezeu ne-a creat.
   Dumnezeu a fixat a șaptea zi, Sabatul, ca o zi specială pentru a ne aminti că El este Domnul creațiunii. Creațiunea este folosită ca fundament pentru Sabat în cea de a patra poruncă. Mai târziu, în Exodul 31:13-17 și Ezechel 20:12,20, Dumnezeu a spus că poporul Său va ține Sabatul ca un semn al legământului dintre El și popor. De aceea, Sabatul, la fel ca și cei ce țin Sabatul, subliniază valoarea închinării adevărate.

   6.  Ce spune îngerul despre judecată?
   Apoc. 14:7 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Când am studiat Daniel cap.8 și 9 am înțeles că ziua ispășirii simboliza lucrarea de curățire a Sanctuarului ceresc. Această lucrare, cunoscută ca Judecata de cercetare, a început în 1844. Îngerul avertizează că “a sosit ceasul judecății Lui”.
   Este ceva deosebit să trăiești în timpul judecății de cercetare. Totuși, dacă am predat lui Isus viețile noastre și păcatele noastre au fost iertate, stăm curați înaintea lui Dumnezeu. Isus a venit să ne salveze din puterea păcatului și El dorește să avem un caracter asemenea Lui, să fim apți de a trăi o veșnicie în ceruri. De aceea a trimis El Duhul Sfânt, pentru a ne face iubitori, altruiști, asemenea Lui, pentru El. E o mare binecuvântare să ai păcatele iertate, dar Isus ne-a dat și puterea de a nu mai păcătui.

   7.  Cine ne poate feri de păcat?
   Iuda 24:25 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Care este solia celui de al doilea înger?
   Apoc. 14:8 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   9.  Ce le spune Domnul celor din Babilon?
   Apoc. 18:1-4 (NT,1218)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
De ce? _________________________________________
________________________________________________

   Acest mesaj trebuie vestit înainte de a doua venire a lui Isus. Cei sinceri și temători de Dumnezeu vor fi chemați la o închinare adevărată pentru obținerea îndreptățirii prin credința în Isus. Dar ce și cine este Babilonul și de ce trebuie să ieșim din el?

   10. Ce au încercat să construiască oamenii după potop și din ce motiv?
   Genesa 11:1-9 (VT,11)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ei au hotărât să construiască un turn foarte înalt în așa fel încât nici un Dumnezeu să nu-i poată omorî printr-un alt potop. Acest turn a devenit un simbol al neascultării de Dumnezeu. Ei au ales să trăiască așa cum voiau și să găsească singuri o soluție de a scăpa de judecata inevitabilă a lui Dumnezeu.

   11. De ce turnul a primit numele Babel?
   Genesa 11:9 (VT,11)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cetatea Babilonului a fost construită mai târziu pe acest loc și babilonienii au tradus numele lor ca “poarta zeilor”. Însemnătatea originală era bazată pe confuzie și împrăștiere, ceea ce s-a întâmplat atunci când Domnul Însuși i-a împrăștiat.

   12. Ce a făcut Babilonul?
   Apoc. 14:8; 18:3
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Adulterul sau curvia înseamnă relații imorale. Biserica este “mireasa lui Hristos” (Osea 2:19; 1Cor. 11:3) și dacă cei ce pretind a fi copiii lui Dumnezeu devin fascinați de principiile lumești, ei comit adulter spiritual. Babilonul aduce spirit de confuzie, răzvrătire, libertate și mândrie. Amestecarea mântuirii prin credință cu mântuirea prin fapte sau adăugarea a ceva la lucrarea completă a lui Isus pe cruce sunt cu totul greșite.

   13. Ce reprezintă “Babilonul” în Apoc. 17:16?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Am studiat anterior că femeia reprezintă Biserica. Deoarece femeia curată simbolizează adevărul. Biserica adevărată, poporul lui Dumnezeu (vezi Ieremia 6:2; 2Cor. 11:2; Apoc. 21:2; 14:4,5), femeia desfrânată din Apoc. 17 trebuie să reprezinte religiile false sau apostaziate.
   Îngerul din Apoc. 14 și 18:1-9 cheamă poporul lui Dumnezeu (credincioșii sinceri) să iasă afară din Babilon. “Babilonul” va determina tot pământul să bea din “vinul preacurviei ei”. Acesta este adevărul amestecat cu minciuna, mântuirea prin credința în Isus amestecată cu mântuirea prin fapte.
   Vinul Babilonului include și credința în nemurirea sufletului – noi toți am avea viață veșnică fără Hristos – și credința că omul poate schimba Legea lui Dumnezeu, schimbând Sabatul adevărat cu duminica.
   Mulți dintre noi am devenit adulți fără să fim conștienți de importanța supunerii complete față de Dumnezeu, a dependenței de El pentru iertarea păcatelor, a puterii pentru trăirea unei vieți de creștin și a vieții veșnice.
   Mai mult chiar, unii dintre noi au crezut și au folosit lucruri ce reprezintă lucrarea cornului cel mic și a lucrării Babilonului modern. De aceea, așa cum Domnul a trebuit să-i oprească pe cei ce au construit turnul Babel, tot așa Domnul folosește astăzi Duhul Sfânt pentru a ne convinge de inutilitatea încercărilor noastre pentru mântuire și ne conduce la crucea lui Isus să credem în sacrificiul Său pentru iertarea păcatelor și pentru primirea puterii de a asculta de Dumnezeu.

   14. Se află tot poporul lui Dumnezeu în același “staul” sau Biserică?
   Ioan 10:16 (NT,1040)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   15. Ce se va întâmpla atunci când oamenii vor auzi și răspunde chemării lui Isus?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Chiar înaintea revenirii lui Isus, cei trei îngeri îi vor chema pe copiii lui Dumnezeu în același “staul”. Biblia prezintă pe Domnul ca fiind Păstorul, iar poporul Său, oile Sale.

   16. Ce spune Isus despre oile sau poporul Său?
   Ioan 10:27 (NT,1040)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Satana încearcă întotdeauna să schimbe adevărul lui Dumnezeu! Din acest motiv, Isus îl numește mincinos și tatăl minciunii. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu ne înșelăm în domeniul religiei. Contează ce credem!
   Isus ne spune că poporul Lui Îi recunoaște vocea. Dar ei fac mai mult decât să-L asculte: ei Îl urmează.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Sunt multe lucruri care depind de înțelegerea cuvântului Babilon din Apocalipsa. Notează răspunsurile la întrebările de mai jos.
– Babilonul are o istorie care începe de la:
()exil        ()potop         ()venirea lui Isus
– În Vechiul Testament “Babilon” însemna:
()opoziția față de Dumnezeu și poporul Său
()contribuția la dezvoltarea artelor
– În timpul lui Ioan, Babilonul literar era:
()un oraș important în Italia         ()o așezare în ruine
– În cartea Apocalipsa, Babilonul însemna:
()armata Romei
()religii false care aduc confuzie în mintea oamenilor și îi așază împotriva mântuirii prin credința în Isus.
   Ce înseamnă pentru tine personal chemarea de a ieși din Babilon?
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, există atâtea voci confuze, atât de multe religii care se numesc creștine. Ajută-mă să recunosc vocea Ta care-mi vorbește. Ajută-mă să-mi croiesc drum prin confuzie și doctrine false și să cunosc adevărul Tău. În numele lui Isus te rog, ascultă-mă, Amin.