18. Cine va rămânea în picioare?

   Apostolii și primii creștini au considerat revenirea Domnului Isus Hristos ca fiind “fericita nădejde” (Tit 2.13). Ei așteptau ca toate profețiile și făgăduințele Sfintelor Scripturi să se împlinească la a doua venire, căci ea era ținta peregrinărilor creștine. Toți aceia care-L iubesc pe Hristos privesc cu nerăbdare înainte spre ziua când vor putea să se împărtășească de comunicarea cu El ca și cu Tatăl, cu Duhul Sfânt și cu îngerii.
   Să vezi pe Isus! Să te unești cu El pentru totdeauna, El cel care te iubește mai mult decât poți să-ți imaginezi. Să ajungi la sfârșitul tuturor suferințelor omenești! Să te bucuri de veșnicie cu cei iubiți înviați! Nu este de mirare că de la înălțarea Domnului Hristos, prietenii Săi au privit spre ziua aceea cu nerăbdare.

CERTITUDINEA REVENIRII LUI ISUS

1.  Înainte de încheierea misiunii Sale pământești ce promisiune a făcut Isus ucenicilor Săi?
   Ioan 14.1-3
   Certitudinea celei de-a doua veniri este întemeiată pe exactitatea vrednică de încredere a Scripturii. După cum prima venire a Domnului Hristos a fost profetizată și împlinită cu acuratețe; tot astfel profețiile privitoare la cea de-a doua venire își vor găsi împlinirea.

2.  Care a fost opinia apostolilor privitoare la cea de-a doua venire a lui Isus?
   Evrei 9.25; Filipeni 3.20-21; 1Tes. 4.16; Tit 2.13; 2Pet. 3.9-12

CEI CE NU POT STA ÎN PICIOARE ÎN ZIUA ACEEA

   Pentru cei mântuiți, a doua venire este un timp de exaltare, dar pentru cei pierduți este un timp de groază nimicitoare. Ei s-au opus atât de mult iubirii lui Hristos și invitației Sale la mântuire, încât au fost prinși în lațul amăgirilor înșelătoare.

3.  Care sunt motivele pentru care cei nemântuiți se vor teme de revenirea lui Isus?
a) modul revenirii


  • eveniment cataclismic – Apoc. 6.12-14;
  • eveniment neașteptat – 1Tes. 5.2-3;
  • întoarcere glorioasă – Apoc. 19.11-16.
b) scopul revenirii – răsplătire – pedeapsa – Apoc. 22.12
   Atât modul extraordinar al revenirii Domnului Hristos, cât și scopul arătării Sale constituie motive serioase pentru toți aceia care au neglijat ocaziile de salvare oferite. Toți aceia care au ridiculizat și au batjocorit adevărurile sfinte, toți cei care au fost împotrivitori înverșunați ai crucii Domnului Isus Hristos și toți cei care s-au lăsat conduși de alții, fără o cercetare temeinică a Cuvântului lui Dumnezeu, au acum motive serioase pentru a se teme de momentul revenirii Domnului Isus.

4.  Care va fi atitudinea celor răi în momentul declanșării evenimentelor finale?
   Apoc. 6.15-17
   Este important de descris groaza și disperarea acelora care au călcat în picioare cerințele sfinte ale lui Dumnezeu. Când văd pe Acela pe care L-au respins venind ca Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor, ei știu că ceasul pieirii a sosit. Copleșiți de disperare ei fac apel la natura neînsuflețită ca să-i acopere. Dar nimeni și nimic nu-i poate ajuta acum în ceasul răsplătirilor tuturor faptelor lor.

CEI CE VOR RĂ‚MÂNE ÎN PICIOARE

   Dacă pentru cei nelegiuiți momentul revenirii lui Isus constituie o tragedie, pentru cei credincioși aceasta constituie cel mai important eveniment trăit în viață.

5.  Cine sunt și care sunt caracteristicile celor ce vor putea rămâne în picioare în ziua aceea?
   Apoc. 7.4; 14.1-5; Psalm 15.1-5; 32.1-7
   Tabloul prezentat în capitolul 6 din Apocalipsa descrie evenimentele care vor avea loc exact înaintea revenirii Mântuitorului. Când cei răi văd întâmplările îngrozitoare din timpul peceții a șasea strigă plini de descurajare: “Cine poate sta în picioare?” (Apoc. 6.17). Unii însă vor sta. Aceștia sunt neprihăniții care s-au pregătit să-L întâmpine pe Domnul. Cu deplină încredere ei privesc în sus și exclamă: “Iată acesta este Dumnezeul nostru; L-am așteptat și El ne va mântui” (Isaia 25.9). Tabloul descris în capitolul 7 răspunde la întrebarea pusă anterior prezentând grupa celor 144000 ca fiind cei care vor putea rămâne în picioare în ziua aceea.

6.  Care este scopul unui semn sau al unui sigiliu?
   Dan. 6.8
   Semnătura împărătească a fost adăugată pentru ceea ce era scris să primească autoritatea cuvenită. În vechime era obiceiul ca împărații să folosească un inel cu numele lor, inițialele ori monograma lor pentru acest scop.

7.  Care sunt cele trei lucruri esențiale pentru un sigiliu oficial?
a) numele legiuitorului;
b) poziția lui oficială, titlul, autoritatea;
c) teritoriul jurisdicției sale care este porunca Decalogului care descoperă numele, autoritatea și domeniul stăpânirii Autorului Legii. Doar această poruncă deține “sigiliul milei lui Dumnezeu”. Această poruncă arată autoritatea lui Dumnezeu de a promulga legi, precum și faptul că ceilalți dumnezei sunt falși. De aceea porunca Sabatului conține sigiliul lui Dumnezeu. Iar Sabatul însuși, a cărui slujire este ordonată prin poruncă, este legat inseparabil de acest sigiliu. El trebuie păstrat ca o amintire a faptului că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor.

8.  Cum este descrisă biserica rămășiței?
   Apoc. 12.17; 14.12; Ioan 6.27; 2Cor. 1.22; Efes. 1.13
   Duhul Sfânt este o realitate vitală. Toate schimbările pe care Domnul Hristos le face sunt prin lucrarea Duhului Sfânt. Credincioși fiind, noi trebuie să fim totdeauna conștienți de faptul că fără Duhul Sfânt noi nu putem face nimic. Umplerea cu Duhul Sfânt ne transformă după chipul lui Dumnezeu, continuând lucrarea de sfințire începută la nașterea din nou. Aceia care primesc sigiliul lui Dumnezeu și sunt ocrotiți în vremea strâmtorării, trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.
   “Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat necurat, sau unei femei necurate. Nu va fi niciodată pus pe fruntea unui bărbat sau femei ambițioase și iubitoare de lume. Toți cei care vor primi sigiliul, trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, candidați pentru cer” (5Tes./216).
   Pentru a putea rămâne în picioare în ziua cea mare și înfricoșătoare a revenirii Domnului Hristos, acum este timpul pregătirii pentru primirea sigiliului lui Dumnezeu. Acum trebuie să îndepărtăm din viața noastră tot ceea ce ne împiedică în vederea unei temeinice pregătiri.
   Acum este timpul să-i permitem accesul Domnului Isus în viața noastră pentru ca prin Duhul Sfânt să fim “pecetluiți pentru ziua răscumpărării”.